Elinkeinolautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Melontahankkeen projektityöntekijän rekrytointi

MUODno-2020-190

Valmistelija

 • Heikki Kauppinen, maaseutupäällikkö, heikki.kauppinen@muonio.fi

Perustelut

Elinkeinolautakunta on kokouksessaan 15.12.2020 päättänyt hakea Muonion Mainiot melontareitit –reittien kehittämishanketta. Muonion kunnan elinkeinotoimi on hakenut Muonion mainiot melontareitit –melontareittien kehittämishanketta Tunturi-Lapin Leader ry:ltä 14.1.2021 ajalle 1.4.2021 – 31.3.2022. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 61 280€, josta tuen osuudeksi on hakemuksessa määritelty 90%. Hanke ei ole vielä saanut rahoituspäätöstä sen ollessa Ely -keskuksen käsittelyssä.

Mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, hankkeeseen rekrytoidaan kaksi osa-aikaista projektityöntekijää. Osa-aikaiset työntekijät työskentelevät 60% työajalla, toinen aikavälillä n. 1.5.2021 – 31.1.2022 ja toinen aikavälillä n. 1.5. – 30.11.2021.

Projektityöntekijät tekevät muun muassa:

 • Muonion melontavesistöjen kartoitusta maastossa ja karttaaineiston pohjalta
 • Vesistöjen melontasoveltuvuuden ja potentiaalin arviointia sekä tähän liittyviä selvitystöitä (esim. vesillemeno ja poistumispaikat, turvallisuus), reittien luokittelua
 • Reittikuvauksia TOPreiteistä (tuotekortit) sekä näihin liittyvää viestintää ja kirjoitustyötä suomeksi ja englanniksi sekä vastaa materiaalin tuottamiseen liittyvistä järjestelyistä
 • Reittien kehittämisohjelman laatimista tuleville vuosille
 • Raportointia ja dokumentointia hankkeen toimenpiteistä
 • Muita hankesuunnitelman mukaisia tehtäviä toimisto ja maasto-olosuhteissa
 • Projektityöntekijöistä toinen on päävastuussa hankkeen koordinoinnista ja hallinnoinnista

Elinkeinolautakunta esittää hallitukselle, että projektityöntekijöiden palkka määritellään hinnoittelutunnuksen 02VAP050 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso,- ja vapaa-aikapalvelujen vaativien ammattitehtävien mukaisesti (2190,27 e/kk) sekä esittää lisäksi, että hallitus määrittää tehtäville TVA:n. Työaika 60% yleistyöajasta (yleistyöaika on 38,25h/päivä). Hinnoittelutunnus on määritelty hallinto- ja henkilöstösuunnittelijan antaman lausunnon perusteella.

Kustannukset kohdentuvat hankkeelle ja ne on huomioitu talousarviossa.

 

Elinkeinokoordinaattorin ehdotus:

Elinkeinolautakunta antaa elinkeinotoimelle luvan suorittaa kyseiset rekrytoinnit kunnan hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä. Rekrytoinnit tulee suorittaa ehdollisena siihen asti, kunnes hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen. Mikäli hanke ei saa myönteistä rahoituspäätöstä, rekrytointeja ei suoriteta.

Elinkeinolautakunta esittää edelleen hallitukselle, että projektityöntekijöiden palkka määritellään hinnoittelutunnuksen 02VAP050 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso,- ja vapaa-aikapalvelujen vaativien ammattitehtävien mukaisesti (2190,27 e/kk) sekä esittää lisäksi, että hallitus määrittää tehtävälle TVA:n. Työaika 60% yleistyöajasta (yleistyöaika on 38,25h/päivä). 

Ehdotus

Esittelijä

 • Heikki Kauppinen, maaseutupäällikkö, heikki.kauppinen@muonio.fi

Elinkeinolautakunta antaa elinkeinotoimelle luvan suorittaa kyseiset rekrytoinnit kunnan hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä. Rekrytoinnit tulee suorittaa ehdollisena siihen asti, kunnes hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen. Mikäli hanke ei saa myönteistä rahoituspäätöstä, rekrytointeja ei suoriteta.

Elinkeinolautakunta esittää edelleen hallitukselle, että projektityöntekijöiden palkka määritellään hinnoittelutunnuksen 02VAP050 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso,- ja vapaa-aikapalvelujen vaativien ammattitehtävien mukaisesti (2190,27 e/kk) sekä esittää lisäksi, että hallitus määrittää tehtävälle TVA:n. Työaika 60% yleistyöajasta (yleistyöaika on 38,25h/päivä). 

Päätös

Elinkeinolautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Hallintosäännön §25 mukaan hallitus päättää elinkeinotoimen henkilöstön valinnoista ja päättää kunnan hallinnoimien hankkeiden osalta hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisen henkilöstön ottamisesta.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)