Elinvoimalautakunta, kokous 28.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Muonion - Kolarin rautatieaseman välisen kutsutaksiliikenteen liikennöinti

MUODno-2021-543

Valmistelija

  • Heikki Kauppinen, luonnonvarapäällikkö, heikki.kauppinen@muonio.fi
  • Kaisa Kylä-Kaila, vt. kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

Perustelut

VR:n Kolariin saapuvan ja Kolarista lähtevän junaliikenteen käytön ja kehittämisen yhtenä haasteena on ollut puutteelliset liityntäliikenneyhteydet. Puutetta on kokeilun omaisesti täydennetty jatkoliikenneyhteyksillä syöttöliikenteenä. Elinkeinolautakunta on hyväksynyt 15.12.2020 kokeiluliikenteen käynnistämisen Kolarin rautatieasemalle vuoden 2021 alusta lukien. Kunta on tehnyt määräaikaisia sopimuksia palveluntarjoajaksi valikoituneen taksiyrittäjän kanssa siitä lähtien ja hakenut sekä saanut Lapin Ely-keskukselta valtionavustusta julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen. Palvelulle on löytynyt kysyntää ja palvelua on käytetty säännöllisesti kokeilujakson aikana samalla kun tietoisuus palvelusta on kasvanut.

Sopimuskausi nykyisen palveluntarjoajan kanssa on päättymässä kesällä 2022. Liikenneyhteyden vakiinnuttaminen sekä tunnettuuden saavuttaminen kohderyhmien keskuudessa vaativat aikaa ja pitkäjänteistä sitoutumista palvelun kehittämiseen. Muonion kunta on kilpailuttanut palveluntarjoajan kutsutaksiliikenteen liikennöinnistä Muonio - Kolarin rautatieasema - Muonio väliselle liikenneyhteydelle ajalle 1.8.2022 – 31.12.2024 + 1 optiovuosi 2025. Kunta tekee valitun liikennöitsijän kanssa liikennöintisopimuksen sitovana 1.8. - 31.12.2022, ja sopimus jatkuu 1.1.2023 - 31.12.2024 mikäli tilaaja ei ilmoita sopimuksen päättymisestä kuukautta ennen edellisen sopimuskauden päättymistä. Liikennöintisopimukseen liittyvät valtiontuen ehdot ja tuen taso vaikuttavat sopimuksen jatkumiseen. Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu tarjouspalvelussa 2.6.2022 ja tarjoukset tuli jättää 20.6.2022 mennessä. Talousarviossa vuodelle 2022 on varattu määräraha joukkoliikenteen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi liikenneyhteyden liikennöintiin haetaan ELY-keskukselta valtionavustusta tueksi. Määräaikaan mennessä saapuneita tarjouksia oli kolme. 

Hallintosäännön 27 § mukaan lautakunta päättää hankinnoista määrärahojen ja määriteltyjen hankintarajojen puitteissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy edullisemman Taksi Hietala Oy:n tarjouksen hintaan 91€/ajokerta ja optiovuoden osalta hintaan 96€/ajokerta.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Minna Back ilmoitti olevansa esteellinen ja oli pois kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajan.

Tiedoksi

tarjoajat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan elinvoimapalveluihin määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion elinvoimalautakunta

Elinvoimapalveluiden yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: tekninen.tsto@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan elinvoimapalveluista.