Elinvoimalautakunta, kokous 28.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Vt kunnossapitopäällikön virkavapaa-anomus

MUODno-2022-314

Valmistelija

  • Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Muonion kunnan vt. kunnossapitopäällikkö Juha Vainio on 20.6.2022 lähettämällään sähköpostilla anonut palkatonta virkavapaata ajalle 29.6.2022 - 28.6.2024 muuhun tehtävään siirtymistä varten. 

Vainio on perustellut hakemusta ammatillisella kehittymisellä rakennuttamis- ja esimiestehtävissä. 

Hallintosäännön 45 § mukaan palvelualuejohtaja päättää alaisensa henkilökunnan harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan myöntämisestä, mikäli tämä kestää alle kaksitoista (12) kuukautta. Lautankunta päättää yli kahdentoista (12) kuukauden harkinnanvaraisen työ- ja virkavapaasta alaisensa henkilöstön osalta. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta myöntää Juha Vainiolle palkattoman virkavapaan anomuksen mukaisesti.

Lautakunta valtuuttaa elinvoimajohtajan laittamaan viransijaisuuden haettavaksi ja valitsemaan viransijaisen. 

Muutettu päätösehdotus:

Elinvoimalautakunta myöntää Juha Vainiolle palkattoman virkavapaan 18.7.2022 - 28.6.2024 väliselle ajalle.

Lautakunta valtuuttaa elinvoimajohtajan laittamaan viransijaisuuden haettavaksi ja valitsemaan viransijaisen.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan elinvoimapalveluihin määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion elinvoimalautakunta

Elinvoimapalveluiden yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: tekninen.tsto@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan elinvoimapalveluista.