Elinvoimalautakunta, kokous 29.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Talousarviototeutuma 1-6/2022 - elinvoimapalvelut

MUODno-2022-65

Valmistelija

  • Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle. Talousarvioraportin yhteydessä annetaan selvitys myös investointien toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä.

Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 50 % kesäkuun loppuun mennessä. 

Hallinnon tulot ovat toteutuneet vain 3,3 % koska tuloarvion mukaiset työllistämistuet on kesäkuussa vielä hakematta. Hallinnon menot ovat toteutuneet 50,30 % mikä vastaa hyvin puolen vuoden menoarviota. 

Rakennustarkastuspalvelun tulot ovat toteutuneet 93,5 % kesäkuun loppuun mennessä. Toimintamenojen toteutumaprosentti on 50,70. 

Ravitsemus- ja siisteyspalveluiden toimintatulot ovat toteutuneet 46,6 %. Pieni vaje tasaisen kehityksen mukaisesta toteutumasta johtuu laskutuksen jälkijättöisyydestä . Menoista on vastaavana aikana toteutunut 44,50 %.

Kiinteistö- ja tiepalveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet 55,90 % ja toimintamenot 51,8 % katteen toteutumaprosentin ollessa 48 %.

Liikuntapaikkojen ja reitistöjen menot ovat toteutuneet 46,8 %.

Kuntakehittäminen ja markkinointipalveluiden tuloarvioon budjetoidut tuet/avustukset ovat hankkeille kuuluvaa tulorahoitusta, jotka haetaan vasta loppuvuodesta menojen toteuduttua. Menoista on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 39,3 %. 

Vesihuoltolaitoksen tulot ovat toteutuneet 19.9 % ja menot 25 %. Toteutumaan sisältyy kuitenkin 132 500 euron tulo- ja menoarvio vesihuollon kehittämis- ja suunnitteluhankkeelle. Hankkkeelle ei ole vielä toteutunut menoja eikä tuloja. Hankkeen määrärahat ja tuloarviot poislukien vesihuoltolaitoksen tulojen toteutuma olisi 24,8 % ja menojen 33 %.

Käyttötalouden talousarviovertailu ajalta 1.1. – 30.6.2022 (ajopvä 16.8.2022) liitteenä. 

 

Investointiosa on sitova hankeryhmittäin eli osatehtävätason nettotasolla. Lisäksi yli 1,0 milj.euron hankkeet ovat hankekohtaisesti sitovia.

Yhtenäiskoulu / ala-aste (22 000 eur, käytetty  0 eur) tulee totetumaan loppuvuoden aikana (väliovien vaihdot syysloman aikana).

Marjapaikan kunnostusta (80 00 eur, käytetty 9 400 eur) tulee toteutumaan loppuvuoden aikana (jakelukeittiön saneeraus syksyn aikana).

Päiväkoti Mustikka (20 000 eur, käytetty 4 600 eur) tulee toteutumaan loppuvuoden aikana (ilmanvaihdon perusparannus).

Kaavateiden rakentaminen (30 000 eur, käytetty 516 eur) tulee totetumaan pääosin loppuvuoden aikana.

Lähivirkistysalue kehittämishanke (16 000 eur, käytetty 500 eur) tulee toteutumaan loppuvuoden aikana.

Urheilukentän peruskorjaus (20 000 eur, käytetty 0 eur) tulee toteutumaan loppuvuoden aikana (peruskorjauksen suunnittelu).

Ulkokuntosalin rakentaminen (35 000 eur, käytetty 20 000 eur) tulee toteutumaan loppuvuoden aikana.

Ampumaradan kunnostus (31 000 eur, käytetty 2000 eur) tulee toteutumaan osin loppuvuoden aikana.

Ulkoilureittien suunnittelu ja rakentaminen (70 000 eur, käytetty 0 eur) tulee toteutumaan osin loppuvuoden aikana.

Vesistöjen kunnostushanke (27 500 eur, käytetty 0 eur) tulee toteutmaan loppuvuoden aikana (Jerisjoki-Muoniojärvi).

Kk vesilinjat (50 000 eur, käytetty 6 000 eur) tulee toteutumaan osin loppuvuoden aikana.

Vedenottamon rakentaminen (380 000 eur, käytetty 42 000 eur) tulee toteutumaan loppuvuoden aikana.

Kk viemärilinjat (50 000 eur, käytetty 5 500 eur) tulee toteutumaan osin loppuvuoden aikana.

Kirkonkylän puhdistamo (52 000 eur, käytetty 50 500 eur) totetutunut (bioroottorin uusinta).

Keskustan asemakaava (75 000 eur, käytetty 6 000 eur) tulee totetumaan osin loppuvuoden aikana (kirkonkylän osayleiskaava).

Ylläksen osayleiskaavoitus (30 000 eur, käytetty 400 eur) ei toteudu, koska saadut tarjoukset ylittivät varatun määrärahan reilusti.

Investointien toteutuma ajalta 1.1. – 30.6.2022 (ajopvä 17.8.2022) kokouksen oheismateriaalina.

 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalla 1.1. - 30.6.2022 kokouksen oheismateriaalina. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta toteaa talousarviototeutuman tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

Kokouskäsittely

Teemu Taulavuori poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 17:!2.

Ulla Kangosjärvi valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.