Elinvoimalautakunta, kokous 29.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Vastine markkinaoikeudelle asiassa dnro 307/2022

MUODno-2021-543

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Kauppinen, luonnonvarapäällikkö, heikki.kauppinen@muonio.fi
Kaisa Kylä-Kaila, vt. kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

Perustelut

VR:n Kolariin saapuvan ja Kolarista lähtevän junaliikenteen käytön ja kehittämisen yhtenä haasteena on ollut puutteelliset liityntäliikenneyhteydet. Puutetta on kokeilun omaisesti täydennetty jatkoliikenneyhteyksillä syöttöliikenteenä. Elinkeinolautakunta on hyväksynyt 15.12.2020 kokeiluliikenteen käynnistämisen Kolarin rautatieasemalle vuoden 2021 alusta lukien. Kunta on tehnyt määräaikaisia sopimuksia palveluntarjoajaksi valikoituneen taksiyrittäjän kanssa siitä lähtien ja hakenut sekä saanut Lapin Ely-keskukselta valtionavustusta julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen. Palvelulle on löytynyt kysyntää ja palvelua on käytetty säännöllisesti kokeilujakson aikana samalla kun tietoisuus palvelusta on kasvanut.

Sopimuskausi nykyisen palveluntarjoajan kanssa on päättymässä kesällä 2022. Liikenneyhteyden vakiinnuttaminen sekä tunnettuuden saavuttaminen kohderyhmien keskuudessa vaativat aikaa ja pitkäjänteistä sitoutumista palvelun kehittämiseen. Muonion kunta on kilpailuttanut palveluntarjoajan kutsutaksiliikenteen liikennöinnistä Muonio - Kolarin rautatieasema - Muonio väliselle liikenneyhteydelle ajalle 1.8.2022 – 31.12.2024 + 1 optiovuosi 2025. Kunta tekee valitun liikennöitsijän kanssa liikennöintisopimuksen sitovana 1.8. - 31.12.2022, ja sopimus jatkuu 1.1.2023 - 31.12.2024 mikäli tilaaja ei ilmoita sopimuksen päättymisestä kuukautta ennen edellisen sopimuskauden päättymistä. Liikennöintisopimukseen liittyvät valtiontuen ehdot ja tuen taso vaikuttavat sopimuksen jatkumiseen. Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu tarjouspalvelussa 2.6.2022 ja tarjoukset tuli jättää 20.6.2022 mennessä. Talousarviossa vuodelle 2022 on varattu määräraha joukkoliikenteen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi liikenneyhteyden liikennöintiin haetaan ELY-keskukselta valtionavustusta tueksi. Määräaikaan mennessä saapuneita tarjouksia oli kolme. 

Hallintosäännön 27 § mukaan lautakunta päättää hankinnoista määrärahojen ja määriteltyjen hankintarajojen puitteissa.

Ehdotus

Esittelijä

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy edullisemman Taksi Hietala Oy:n tarjouksen hintaan 91€/ajokerta ja optiovuoden osalta hintaan 96€/ajokerta.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Minna Back ilmoitti olevansa esteellinen ja oli pois kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajan.

Valmistelija

 • Kaisa Kylä-Kaila, vt. kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi
 • Heikki Kauppinen, luonnonvarapäällikkö, heikki.kauppinen@muonio.fi

Perustelut

Markkinaoikeus on lähettänyt Muonion kunnalle Uusitalon Taksit Oy:n markkinaoikeudelle 13.7.2022 tekemän valituksen sekä vastinepyynnön Uusitalon Taksit Oy:n valituksesta elinvoimalautakunnan päätökseen 28.6.2022 § 70. Vastinetta asiakirjoineen pyydetään palauttamaan 26.8.2022 mennessä. Markkinaoikeus on antanut vastineen antamiselle jatkoaikaa 1.9.2022 asti siten, että elinvoimalautakunta käsittelee asian 29.8.2022 kokouksessaan.

Markkinaoikeuden pyytämät selvitykset ja asiakirjat

Markkinaoikeus pyytää sisällyttämään vastineeseen selvitykset seuraavista asioista:

 • hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo sinä ajankohtana, jolloin hankintailmoitus on toimitettu julkaistavaksi tai hankintamenettely on muutoin aloitettu
 • hankinnan sopimuskausi
 • milloin ja miten hankintapäätös on annettu tiedoksi valittajalle ja mitkä asiakirjat tiedoksianto on käsittänyt
 • onko hankintasopimus jo allekirjoitettu tai hankintapäätös muutoin pantu täytäntöön

Lisäksi markkinaoikeus pyytää toimittamaan jäljennökset kaikista asiaan oleellisesti vaikuttavista asiakirjoista, joita ovat ainakin seuraavat asiakirjat liitteineen:

 • hankinnasta julkaistut hankintailmoitukset tai selvitys siitä, miksi hankintailmoitusta ei ole julkaistu (julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 7 luku)
 • tarjouspyyntö
 • saadut tarjoukset
 • tarjousvertailu
 • hankintapäätös
 • hankintasopimus (mikäli jo allekirjoitettu)

Vastineeseen tulee esittää myös mahdolliset vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Valituksen keskeinen sisältö ja vaatimukset

Vaatimuksinaan valituksessa valittaja esittää, että markkinaoikeus kumoaa hankintayksikön tekemän hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikköä korjaamaan menettelynsä hylkäämällä Taksi Hietala Oy:n ja Xapes Oy:n tarjoukset ja valitsemalla Uusitalon Taksit Oy:n tarjouksen, tai mikäli menettelyn korjaaminen ei ole mahdollista ilman uutta tarjouskilpailua, velvoittaa hankintayksikköä järjestämään uuden tarjouskilpailun. Valittaja esittää vaatimuksinaan, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan muutoksenhakijan oikeudenkäyntimaksun markkinaoikeudessa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen. Lisäksi valittaja pyytää markkinaoikeutta kiinnittämään huomiota siihen, että päätöksen muutoksenhakulomakkeessa todetaan virheellisesti, että päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Tarjouspyynnön mukaan hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kansallisen kynnysarvon.

Valittaja perustelee vaatimuksiaan sillä, että hänen näkemyksen mukaan kahden muun tarjoajan jättämät tarjoukset eivät vastaa tarjouspyyntöä. Valittaja viittaa perusteluissa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessään 29.1.2010 (taltio 173) tekemään huomioon siitä, että tarjousvertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu toteutuu ainoastaan silloin, jos tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Valittaja viittaa perusteluissaan tarjouspyynnön kohtaan, jossa hankintayksikkö on pyytänyt tarjoushintaa ja muita liikennöinnille esittämiään ehtoja liikennöinnistä Muonion kunnan alueelta Kolarin rautatieasemalle sekä Kolarin rautatieasemalta Muonion kunnan alueelle. Valittajan näkemyksen mukaan tarjouskilpailun voittanut palveluntarjoaja on omassa tarjouksessaan asettanut tarjoukselle lisäehdon esittämällä tarjouksessaan täsmennyksen, että annettu hinta koskee liikennettä Muonion keskustaan ja muualle Muonioon tarjotaan matkustajille jatkoyhteyksiä lisähintaan. Valittajan mukaan tarjouskilpailun voittanut toimija on näin parantanut omaa tarjoustaan tarjouspyynnön vastaisesti ja vetoaa tarjouspyynnön kirjaukseen Tietoa eri vaihtoehdoista -kohtaan, jossa lukee, ettei eri vaihtoehtoja hyväksytä. Toinen tarjouskilpailuun osallistunut toimija on määritellyt lisätietopyyntöön vastatessaan suorituspaikaksi Muonion alueella keskustan. 

Valittaja perustelee vaatimuksiaan myös sillä, että hankintayksikkö on 28.6.2022 lähestynyt tarjouksen jättäneitä lisätietopyynnöllä, johon oli annettu lyhyt vastausaika. Lisätietopyynnössä tarjoajia pyydettiin tarkentamaan suorituspaikkaa Muonion kunnan alueella. Valittajan mukaan tässä hankinnassa tarjouspyyntöön annettujen tarjousten hinnat palveluille eivät ole vertailukelpoisia toistensa kanssa, sillä jokaisella tarjoajalla on tarjoamalleen palvelulle omanlainen laajuus suorituspaikan osalta. Valittajan näkemyksen mukaan Xapes Oy:n ja Taksi Hietala Oy:n tarjoukset ovat tarjouspyyntöä vastaamattomia, koska tarjouksen sisällöt poikkeavat tarjouspyynnön mukaisista vaatimuksista ja ehdoista esimerkiksi suorituspaikan osalta. Valittaja on näkemyksensä mukaan ainoa, joka tarjoaa tarjouspyynnön mukaista tarjousta. Tarjousten yhteismitallisuuden ja vertailukelpoisuuden toteutumattomuuden lisäksi valittajan näkemyksen mukaan ylipäätään edellä mainitun kaltaisen lisätietopyynnön lähettäminen sekä tarjouksen muuttaminen ja tarkentaminen jälkikäteen on myös ollut tarjouspyynnön vastaista. Valittaja toteaa myös, että tämän johdosta sekä tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteen vaatimuksesta tarjouksen epäselvyyttä tai tulkinnanvaraisuutta on tulkittava tarjouksen laatijan vahingoksi.

Vastineen sisältö

Hankintayksikön näkemyksen mukaan jätetyt tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia, mutta tarjouspyyntöä voidaan pitää tulkinnanvaraisena. Hankintayksikkö perustelee näkemystään sillä, että valittajan perusteluissaan vetoamassa tarjouspyynnön kohdassa, jossa hankintayksikkö on pyytänyt tarjoushintaa ja muita liikennöinnille esittämiään ehtoja liikennöinnistä Muonion kunnan alueelta Kolarin rautatieasemalle sekä Kolarin rautatieasemalta Muonion kunnan alueelle, tarjoajia on pyydetty esittämään tarjouksessaan perushinnan lisäksi liikennöinnille esittämänsä muut mahdolliset ehdot. Valitun palveluntarjoajan ilmoittama vakioitu perushinta on hankintayksikölle kohdistuva kustannus liikennöitsijän ilmoittamaan suorituspaikkaan asti Muonion kunnan alueella julkisen liikenteen asiakashintatasolla. Mahdolliset lisä- tai jatkoyhteydet ovat tarjoajan omalla riskillä, asettamallaan asiakashinnoittelulla ja markkinaehtoisesti toteutettavia eikä niistä aiheutuvat kustannukset kohdistu hankintayksikölle. Lisämaksut esimerkiksi lemmikkieläimistä ovat yleisesti käytössä myös muussa julkisessa liikenteessä ja tarjouspyynnössä on velvoitettu palveluntarjoajaa noudattamaan julkisen liikenteen mukaisia asiakashintoja.

Hankintayksikön mukaan edellä mainituin perusteluin ei voida katsoa, että tarjouskilpailun voittanut toimija on näin parantanut omaa tarjoustaan tarjouspyynnön vastaisesti. Hankintalain 93 §:n mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Hankintalain 93 §:n nojalla hankintayksikkö on katsonut, että hankintayksikön kannalta valitun palveluntarjoajan tarjous on ollut kokonaistaloudellisesti edullisin. Hankintayksikkö toteaa kuitenkin, että tarjouspyyntöä voidaan tältä osin pitää epäselvänä tai tulkinnanvaraisena, koska tarjouspyynnössä on toisaalta pyydetty ilmoittamaan muut liikennöinnille asettamansa ehdot ja toisaalta taas kilpailutusjärjestelmän kirjaukseen kohdassa "Tietoa eri vaihtoehdoista", jossa lukee, ettei eri vaihtoehtoja hyväksytä.

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa siitä, pyytääkö se tarjoajaa tai ehdokasta sen ilmoittamassa määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja (hankintalaki 104 §). Lähtökohtana kuitenkin ensisijaisesti on aina, että tarjouksia tulee arvioida sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä, joten annettujen tarjousten jälkikäteinen muuttaminen tai tarkentaminen on pääsääntöisesti kielletty. Sallittua ei ole pyytää täsmennyksiä, korjauksia ja täydennyksiä siten, että menettelyllä olisi olennainen vaikutus ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Tarjouksen täsmennyspyyntö on lähtökohtaisesti osoitettava samalla tavalla kaikille samanlaisessa tilanteessa oleville tarjoajille eikä se saa vaarantaa tarjoajien yhdenvertaista kohtelua tai johtaa ehdokkaiden perusteettomaan suosimiseen tai syrjimiseen. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta antaa ehdokkaille tai tarjoajille oikeutta täsmentää tai täydentää tarjouksia. Hankintayksikkö on tässä tapauksessa pyytänyt kahdelta samanlaisessa tilanteessa olevilta tarjoajalta täsmennystä saman sisältöisellä pyynnöllä samaan aikaan ja ilmoittanut määräajan täsmennysten tekemiselle.

Valittajan huomioon siitä, että päätöksen muutoksenhakulomakkeessa todetaan virheellisesti, ettei hankintapäätökseen saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen hankinnan ylittäessä hankintalain 25 §:n kansallisen kynnysarvon, hankintayksikkö toteaa, että otteen jakelun yhteydessä otteeseen on jäänyt virheellinen muutoksenhakuohje.

Päätöksen perustelu

Hankintalain 132 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväksi joko omasta aloitteesta tai asianosaisen vaatimuksesta. Päätöksen tai ratkaisun oikaiseminen ei edellytä asianosaisten suostumusta. Hankinta voidaan keskeyttää hankintalain 125 §:n perusteella vain todellisesta ja perustellusta syystä. Sekä Euroopan Unionin, että kotimaisessa oikeuskäytännössä hyväksyttäväksi syyksi on katsottu mm. tulkinnanvarainen tarjouspyyntö. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta päättää:

 • antaa markkinaoikeudelle vastineenaan elinvoimalautakunnan 29.8.2022 kokouksessaan tekemät päätökset hankinnan keskeyttämisestä ja vastinepyynnön käsittelystä hankintalain 134 § nojalla ja toimittaa markkinaoikeudelle oheismateriaalina toimitetun vastineen sekä markkinaoikeuden pyytämät selvitykset ja asiakirjat
 • pyytää, että markkinaoikeus poistaa valituksen käsittelystään antamatta siitä ratkaisua hankintalain 134 § nojalla perustuen siihen, että elinvoimalautakunta on tehnyt hankintaoikaisun keskeyttämällä hankinnan ja katsonut ettei markkinaoikeudelle valituksen tehneellä ole enää oikeussuojan tarvetta eikä tarvetta saada perusteltua päätöstä
 • pyytää, että markkinaoikeus ei velvoita hankintayksikköä korvaamaan muutoksenhakijan oikeudenkäyntimaksun markkinaoikeudessa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen sillä perusteella, että valituksen tehneellä ei hankintayksikön tekemän hankintaoikaisupäätöksen jälkeen ole enää oikeussuojan tarvetta eikä tarvetta saada perusteltua päätöstä
 • esittää markkinaoikeudelle, että se velvoittaa valittajan korvamaan Muonion kunnalle asiassa mahdollisesti aiheutuvat oikeudenkäyntikulut eriteltyä laskua vastaan korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen arvonlisäverottomana, mikäli markkinaoikeus ei poista valitusta käsittelystään.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

Kokouskäsittely

Katri Rantakokko ilmoitti esteellisyydestään asiassa ja oli poissa pykälän käsittelyn ajan.

Tiedoksi

Markkinaoikeus, asianosaiset