Elinvoimalautakunta, kokous 8.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Hankintaoikaisuvaatimus lautakunnan päätökseen 27.6.2023 § 83

MUODno-2023-315

Valmistelija

 • Kaisa Kylä-Kaila, kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

Perustelut

********* on 11.7.2023 lähettämällään sähköpostilla toimittanut hankintaoikaisuvaatimuksen elinvoimalautakunnan päätökseen 27.6.2023 § 83. Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä esittää kilpailuun tarjonneena osapuolena kilpailutuksen uusintaa. Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä esittää, että tarjouspyynnössä esitetyt ajoneuvovaatimukset eivät ole riittäviä, koska hänen näkemyksensä mukaan kyseisessä kilpailutuksessa on otettava huomioon tarjouspyynnössä esitettyjen ajoneuvovaatimusten lisäksi kriteerit puhtaista ajoneuvoista. Lisäksi hankintaoikaisuvaatimuksessa todetaan, että hankintaa koskevat puhtaiden ajoneuvojen kriteerit ja niihin liittyvät ajoneuvojen euroluokitukset täytyisi olla kaikille osapuolille nähtävillä ja tutustuttavissa ennen tarjouksen jättämistä.

Hankintaoikaisuvaatimus on pykälän oheismateriaalina.

Lainsäädäntö ja päätöksen perusteet

Hankintaoikaisuvaatimuksessa vedotaan ns. puhtaiden ajoneuvojen kriteereihin (mm. euroluokat), joista säädetään laissa. Puhtaiden ajoneuvojen laissa (Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista740/2021) säädetään julkisten ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista. Lain soveltamisalassa ovat ne ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnat ja hankintasopimukset, joiden arvo vastaa vähintään EU:n hankintadirektiivien mukaisia EU-kynnysarvoja (2§). Hankinta, jota hankintaoikaisuvaatimus koskee, on yksittäinen EU-kynnysarvon alittava hankinta eikä lakia puhtaista ajoneuvoista näin ollen tarvitse tässä tapauksessa soveltaa. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä tiedoksi saapuneen hankintaoikaisuvaatimuksen ja hylätä hankintaoikaisuvaatimuksen sekä siinä esitetyt vaatimukset perusteettomina. Kyseisessä hankinnassa ei tarvitse soveltaa lakia puhtaista ajoneuvoista eikä näin ollen ko. lain asettamia ajoneuvojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksia ole tarvinnut ottaa huomioon tarjouspyynnössä esitetyissä ajoneuvovaatimuksissa.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

asianosainen

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite            PL 189, 90101 Oulu  
Käyntiosoite          Isokatu 4, 3. krs., 90100 Oulu
Sähköpostiosoite  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          
Faksinumero         029 564 2841
Puhelinnumero     029 564 2800

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on 8–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Postiosoite            Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite          Puthaanrannantie 15 a, Muonio
Sähköpostiosoite  kirjaamo@muonio.fi  
Puhelinnumero     0400 686 211            

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.