Elinvoimalautakunta, kokous 8.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Työllisyysvastaavan viran täyttäminen

MUODno-2023-383

Valmistelija

 • Kaisa Kylä-Kaila, kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto päätti 21.6.2021 § 29 perustaa 1.8.2021 alkaen uusia virkoja, joista yksi oli työllisyysvastaavan virka. Kunnanhallitus päätti 28.6.2021 § 230 ottaa ********* hoitamaan 1.8.2021 alkaen kyseistä työllisyysvastaavan virkaa ja siihen kuuluvia tehtäviä siihen saakka, että kyseinen virka on täytetty toistaiseksi voimassaolevana avoimen haun kautta. ********* on hoitanut työllisyysvastaavan virkaa em. päätöksen mukaisesti 1.8.2021 alkaen ja sitä ennen työ- ja yksilövalmentajan toimea 6.11.2017 alkaen. Työ- ja yksilövalmentajan toimi on toistaiseksi voimassa oleva.

Kunnan hallintosäännön 46 §:n mukaan lautakunnat valitsevat alaisensa organisaation tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövastaavat. Työllisyysvastaava on määritelty kunnan henkilöstöorganisaatiokaaviossa tehtäväyksikkövastaavaksi. Työllisyysvastaavan vastuulla olevat työllisyyspalvelut kuuluvat kuntakehittämisen ja työllisyyspalveluiden tehtäväalueelle, jonka tehtäväaluevastaavana ja tehtäväyksikkövastaavien esihenkilönä toimii kehittämispäällikkö. Hallintosäännön mukaan tehtäväaluevastaava hyväksyy välittömien alaistensa tehtäväkuvauksen. Työllisyysvastaavan tehtävänkuvaus on hyväksytty keväällä 2023 tva-prosessissa.

1.7.2023 voimaan astuneen kunnan hallintosäännön 48 §:n mukaan henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, johon henkilö on tarkoituksenmukaista ottaa hänen palvelussuhdettaan koskevien uudelleenjärjestelyjen vuoksi. Kyseisessä tapauksessa työ- ja yksilövalmentajan toimea ei sellaisenaan ole työllisyysvastaavan viranhoidon hoitamisen ajaksi täytetty vaan työ- ja yksilövalmentajan tehtäväkuvan mukaisia tehtäviä on sisällytetty osaksi työllisyysvastaavan tehtävänkuvaa ja työpajan henkilöstön nimikkeitä on tva-prosessin yhteydessä muutettu työpajaohjaajista työvalmentajiksi vastaamaan paremmin todellista työnkuvaa. Näin ollen työllisyysvastaavan virkaa ei ole toistaiseksi avattu julkiseen hakuun vaan tehtävien uudelleenjärjestelyjä on tehty sekä organisaatiouudistuksen, että tva-prosessin aikana. ********* täyttää työllisyysvastaavan tehtävän hoidossa vaaditut koulutukseen ja työkokemukseen liittyvät ehdot. Työ- ja yksilövalmentajan toimi, jota ********* on hoitanut ennen työllisyysvastaavan virkaa, on em. tehtävien uudelleenjärjestelyjen johdosta nykyisessä henkilöstöorganisaatiorakenteessa tarpeeton.

Työllisyysvastaavan palvelussuhteen ehdot

Kunnanhallitus päätti 6.4.2023 § 103 hyväksyä uudet tva-työn pohjalta määritellyt tehtäväkohtaiset palkat, hinnoittelutunnukset ja palvelussuhteiden ehdot. Työllisyysvastaavan tehtävän hinnoittelutunnukseksi vahvistettiin 02VAP020 ja tehtävälle on määritetty tehtäväkohtainen palkka. Työaikamuoto on tva-prosessissa jäänyt työllisyysvastaavan tehtävän osalta tarkastelematta ja tehtävässä on toistaiseksi noudatettu yleistyöaikaa (38,25h/vko). Kun otetaan huomioon tehtävänkuvaukseen kuuluvat tehtävät ja tehtävien painopisteet, on tarkoituksenmukaisempaa noudattaa toimistotyöaikaa (36,25h/vko). Toimistotyöaika on työaikamuotona myös mm. nuorisovastaavalla ja liikuntavastaavalla, jotka lukeutuvat samaan hinnoittelutunnukseen työllisyysvastaavan kanssa ja jotka ovat niin ikään tehtäväyksikkövastaavia.

Kunnan hallintosäännön 42 a §:n mukaan koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelusuhteeseen. Kuntatyönantajien mukaan, mikäli määräaikainen viranhaltija siirtyy välittömästi toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen, hänelle voidaan määrätä uusi koeaika siten, että koeaikojen (määräaikaisen virkasuhteen koeaika ja toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen määrättävä) pituus on yhteensä enintään kuusi kuukautta, jos viranhaltijan tehtävät ja asema pysyvät samana. Koska ********* on hoitanut työllisyysvastaavan virkaa yhteensä yli kahden vuoden ajan, voitaisiin katsoa, että koeaikaa ei edellytetä.

Tehtävänkuvaus on pykälän oheismateriaalina.

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 48 §

Hallintosääntö 46 §

Hallintosääntö 42 a §

Ehdotus

Esittelijä

 • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta päättää:

 • valita ********* hoitamaan työllisyysvastaavan virkaa toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen ilman julkista hakumenettelyä hänen palvelussuhdettaan koskevista uudelleenjärjestelyistä johtuen
 • lakkauttaa organisaatiouudistuksen myötä tarpeettomaksi muodostuneen työ- ja yksilövalmentajan toimen, jota virkaan valittavaksi esitetty on aiemmin hoitanut
 • että työllisyysvastaavan palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan
 • että tehtävän hinnoittelutunnus on 02VAP020, tehtävän palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta tva-prosessissa vahvistetusta palkasta ja työaikamuotona on toimistotyöaika (36,25h/vko)
 • että valinnassa työllisyysvastaavan virkaan **** **** ei sovelleta koeaikaa
 • että valinta on ehdollinen ja valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan
 • avata tehtävän julkiseen hakuun, jos tehtävään valittu ei ota virkaa vastaan

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

asianosainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan elinvoimapalveluihin määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion elinvoimalautakunta

Elinvoimapalveluiden yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: tekninen.tsto@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan elinvoimapalveluista.