Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta

MUODno-2022-526

Valmistelija

  • Lea Waljus, palvelusuunnittelija, lea.waljus@muonio.fi

Perustelut

Lain yksityisistä sosiaalipalveluista 11§:n mukaisesti sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista toimielimelle siinä kunnassa, missä palveluja tuotetaan.

Hoivapalvelu Hertta on tehnyt em. ilmoituksen hyvinvointilautakunnalle. Hoivapalvelu Hertta tarjoaa kotipalveluja ja liikkumista tukevia palveluja (mm. saattajapalvelu). Palveluiden vastuuhenkilö on Kati Sirkka, jolla on sairaanhoitajan (YAMK) tutkinto. Hoivapalvelu Hertta on hakenut myös yksityisen terveydenhuollon palvelutoimintaan lupaa. Yrityksellä ei ole toimitiloja vaan toimitaan asiakkaiden kodeissa. Toimipiste sijaitsee Muoniossa. Hoivapalvelu Hertta täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetyt vaatimukset yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy Hoivapalvelu Hertan ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajaksi Muoniossa, sillä muutoksella, että Hoivapalvelu Hertta on toimittanut 12.12.2022 toiminnanmuttuosilmoituksen, jossa Hoivapalvelu Hertta ilmoittaa lisäävänsä lapsiperheiden kotipalvelun palvelutoimintaansa. Rikosrekisteriote, jonka Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 4 § 2 momentti edellyttää on tilattu 8.12.2022 ja se tulee esittää kunnan viranomaiselle (hyvinvointijohtaja) heti rikosrekisteriotteen saavuttua. 

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.