Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Aiheettomasti maksettujen ylityölisien takaisinperintä

MUODno-2021-33

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi
  • Matti Pinola, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, matti.pinola@muonio.fi

Perustelut

Muonion JHL ry ja JUKO ovat jättäneet 21.1.2021 ja 26.1.2021 paikallisneuvottelupyynnön koskien aiheettomasti maksettujen ylityölisien takaisinperintää. Lisiä on maksettu aiheettomasti osalle henkilöstöä vuosien 2018–2019 aikana yhteensä n. 11 000 euroa.

Ammattiliittojen mukaan palkanmaksussa olleista virheistä ovat työntekijät useaan otteeseen olleet yhteydessä palkanlaskentaan, mutta asia ei ole korjaantunut. JHL vaatii, että takaisinperintäasia käsitellään liittojen kanssa, eikä työnantajan yksipuolisella sanelulla. Se vaatii ylityölisien takaisinperinnän kohtuullistamista 50 prosentilla kaikilta, joita asia koskee sekä takaisinmaksujen yksilöllistä joustavuutta. JUKO vaatii ylityölisien takaisinperinnän kohtuullistamista 50 prosentilla kaikilta, joita asia koskee, sekä takaisinmaksujen yksilöllistä joustavuutta.

JHL:n ja JUKO:n kanssa on käyty paikallisneuvottelut aiheettomasti maksettujen ylityölisien takaisinperintäasiassa ja neuvottelujen pöytäkirjat ovat esityslistan oheismateriaalina. Paikallisneuvotteluiden päätteeksi todettiin, että neuvotteluissa ei ole saavutettu yhteisymmärrystä asian ratkaisemisesta.

Aiheettomasti maksetut ylityölisät osalle varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja koulunkäynninohjaajia ovat muodostuneet siinä vaiheessa, kun varhaiskasvatuksessa on siirrytty vuoden 2018 alussa Daisy-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön. Käyttöönotossa ohjelmaan on muodostunut määrittelyvirhe ylityön korvaamisen osalta; ylityökorvausta on jaettu sekä rahakorvaukseksi että vapaa-ajaksi, mutta ohjaustietona ohjelmassa 1 ylityötunti on käsitelty 1,5 kertaisena rahakorvauksena.

Ensimmäiseltä vuorokautiselta ylityötunnilta tulee KVTES:n 3. luvun 16 §:n mukaan maksaa rahakorvauksena 50 %:lla korotettu tuntipalkka tai antaa sitä vastaava vapaa-aika. Kyseessä on vaihtoehtoiset toimintatavat, eikä niitä voi soveltaa yhdessä. Näin oikea rahakorvaus on 1,5 x tuntipalkka tai vastaava vapaa-aika eli 1,5 tuntia.

Paikallisneuvotteluissa käsitellyssä perusteettomasti maksettujen ylityökorvauksien asiassa on virheellisesti annettu 1,0 x tuntipalkka vapaana ja tämän lisäksi maksettu ylityökorvauksena 1,5 x tuntipalkka, joten korvaus on muodostunut kokonaisuudessaan 2,5 x tuntipalkka. Jos korvaus on annettu pelkästään vapaana, se on annettu oikein 1,5 tuntina.

Varhaiskasvatuksen ylityökäytäntöjen korvausmenetelmä on ollut kunnanhallituksen 18.3.2019 § 81 päätöksen vastainen, jonka mukaan KVTES:n mukaiset lisät ja korotusosuudet maksetaan rahana. Yötuntien korotusosuudet voidaan antaa myös tasoitusvapaana niiden muodostumisesta seuraavan työaikajakson kuluessa.

Hallinto-osaston tietoon tulleita palkkoihin liittyviä epäselvyyksiä on pyritty aina selvittämään sitä mukaa, kun niitä on ilmennyt.  Paikallisneuvottelupyyntöä koskevassa asiassa ei ollut tullut yksilöityä tietoa palkkahallintoon ennen kuin asiaa päästiin tosiasiallisesti selvittämään; laajan selvitystyön käynnisti yksittäisen varhaiskasvatuksen työntekijän yhteydenotto liikaa maksetusta ylityökorvauksesta. Asiasta tiedottaminen on ollut vuonna 2019 puutteellista ja suppeaa työnantajan puolelta. Käytännössä 1/3 osa ylityölisistä pidätettiin pelkällä ilmoituksella ja ilman asianmukaista päätöstä, kunnes ylityölisiin liittyvät epäselvyydet saatiin palkkahallinnossa tarkastettua.

Kun ylityökorvausten laskennan tarkastus saatiin valmiiksi syksyllä 2020, kunnanjohtaja tiedotti tästä yhteistoimintaryhmää. Kunnanjohtaja kutsui varhaiskasvatuksen henkilöstön, koulunkäynninohjaajat sekä esimiehet yhteiseen tilaisuuteen 30.11.2020, jossa käytiin tilanne läpi ja kerrottiin, miten takaisinperintäprosessi etenee protokollan mukaan. Tilaisuudessa oli mukana myös hallintojohtaja ja palkanlaskennasta vastaava toimistosihteeri.

Tilaisuuden jälkeen hallintojohtaja on lähettänyt sähköpostilla erikseen kuulemiskirjeen joulukuun lopussa kaikille niille työntekijöille, joita asia koskee. Sähköpostissa oli tietoa aiheettomasti maksetuista ylitöistä ajalta 1.1.2018­–26.5.2019 ja tieto ko. työntekijää koskevasta liikaa maksetusta summasta. Hallintojohtaja on pyytänyt ilmoittamaan 25.1.2021 mennessä, miten työntekijä esittää jäljellä olevan liikamaksun takaisinperittäväksi (kuitataan palkasta osissa vai kertaeränä, maksun määrä/erä), myös on tiedusteltu perusteet ja liitteet, jos takaisinperintää tulisi henkilökohtaisella perusteella kohtuullistaa. Myöhemmin hallintojohtaja on täsmentänyt, että kohtuullistamisen henkilökohtaisella perusteella tarkoitetaan hyvän perintätavan mukaan sitä, että takaisinperintä ei johda ketään työntekijää sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että joutuisi hakemaan toimeentulotukea (lain mukaan rajoitettu työnantajan kuittausoikeus).  Takaisinmaksujen yksilöllinen joustavuusmahdollisuus on siten huomioitu hyvän perintätavan mukaisesti kuulemisessa.

Työnantaja on suorittanut sille kuuluvat velvoitteet ja pidätetyille ylityökorvauksille on laskettu viivästyskorot maksettavaksi työntekijöille. Tiedotuskäytäntö- ja takaisinperintäprosessia kehitetään hallinnossa.

Työnantajan näkemyksen mukaan liikaa maksetun palkan osalta on kyse perusteettomasta edusta ja perusteetta maksettu palkka peritään takaisin kokonaisuudessaan. Kyseessä on myös henkilöstön tasapuoliseen kohteluun liittyvä asia; lähtökohtaisesti mm. KVTES:in mukaan perusteetta maksettu palkka peritään takaisin kokonaisuudessaan. Mikäli takaisinperintään liittyen tehdään erillisiä paikallisia sopimuksia tai toimintalinjauksia, niin näitä periaatteita tulee soveltaa myös muuta henkilöstöä koskevissa vastaavissa ratkaisuissa. Takaisinperinnän osalta tehdään yksilölliset ja joustavat maksusuunnitelmat sekä huomioidaan mm. suojaosuudet.

Työnantajan oikeudesta kuitata työntekijän palkkasaamista vastasaamisellaan säädetään työsopimuslain 2 luvun 17 §:ssä. Kuittaamista rajoittavat ulosottokaaren säännökset suojaosuudesta ym. Viranhaltijan palkasta ja työnantajan oikeudesta aiheettomasti maksetun palkan tai muun palvelussuhteesta johtuvan etuuden takaisinperintään ja takaisinperinnän suorittamisesta viranhaltijan palkasta säädetään kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 56 §:ssä. Palkasta suoritettavaa perintää rajoittavat ulosottokaaren säännökset suojaosuudesta ym. Työnantaja ei saa kuitata työntekijän palkkasaamista vastasaamisellaan siltä osin kuin palkka on ulosottokaaren tai sen nojalla annetun asetuksen mukaan jätettävä ulosmittaamatta.

Kunnallisen viranhaltijalain 56 §:n mukaan aiheettomasti maksettu palkka tai muu palvelussuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden määrä saadaan periä takaisin. Takaisinperintä voidaan suorittaa myös siten, että perittävä määrä vähennetään seuraavan tai seuraavien palkanmaksujen yhteydessä viranhaltijan palkasta, jos tämä on edelleen saman työnantajan palveluksessa. Takaisinperintää koskevassa päätöksessä on mainittava takaisin perittävä määrä ja takaisinperinnän peruste. Kulloinkin suoritettavasta palkasta ei saa periä enempää kuin mitä palkasta lain mukaan saadaan ulosmitata. Työnantaja voi luopua takaisinperinnästä joko kokonaan tai osittain, jos takaisinperintää on olosuhteet huomioon ottaen pidettävä kohtuuttomana tai jos aiheettomasti maksettu määrä on vähäinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että aiheettomasti maksettujen palkkojen takaisinperinnässä ei hyväksytä Muonion JHL ry:n ja JUKO:n vaatimusta 50 prosentin kohtuullistamisesta.

Tarvittaessa asia etenee keskustason neuvotteluihin.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esteellisyys

  • Manu Friman (hallintolaki 27 ja 28 § 1.mom)

Kokouskäsittely

Manu Friman ilmoitti olevansa esteellinen (osallisuusjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Muonion JHL ry, JUKO, yhteistoimintaelin, palkanlaskenta

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.