Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Henkilöstöraportti 2020

MUODno-2021-216

Valmistelija

  • Matti Pinola, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, matti.pinola@muonio.fi

Perustelut

Hallinto-osastolla on koottu henkilöstöraportti vuodelta 2020. Henkilöstöraportin tarkoituksena on tuottaa tietoa henkilöstön määrästä, rakenteesta, palkkakustannuksista ja tilasta kunnan luottamushenkilöille, johdolle ja henkilöstölle.

Henkilöstön määrä oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 204 henkilöä, kun laskennasta jätetään henkilökohtaiset avustajat pois. Henkilöistä oli vakituisia 145 ja määräaikaisia 59. Vastaavat luvut 31.12.2019 ovat olleet yhteensä 199,5 henkilöä, joista vakituisia 135,5 ja määräaikaisia 64. Näin ollen henkilömäärä on lisääntynyt 4,5 henkilöllä. Vuonna 2020 toteutunut henkilötyövuosien summa on yhteensä noin 186 htv:ta. Vuonna 2019 henkilötyövuosien summa oli noin 181 htv:ta.

Koko henkilöstön keski-ikä oli 45,8 vuotta. Vakituisessa palvelussuhteessa olevien henkilöiden keski-ikä oli 47,8 vuotta (miehet 45,3 ja naiset 48,3 vuotta).

Kunnan henkilöstön (vakituiset ja määräaikaiset) sairauspoissaolot vuonna 2020 olivat 3 351 kalenteripäivää (kpv) eli 16,4 kpv/henkilö. Poissaoloihin on laskettu työnantajan myöntämät lyhyet sairaspoissaolot, lääkärintodistuksella osoitetut pidemmät sairauspoissaolot sekä työtapaturmista johtuneet sairauspoissaolot. Sairauspoissaolot ovat pitkittyneet aiempiin vuosiin verrattuna. Tähän on syytä kiinnittää huomiota tulevina vuosina mm. kehittämällä varhaisen tuen mallia sekä tehostamalla mahdollisuuksia sijoittua väliaikaisesti tai pysyvästi henkilölle soveltuvaan tehtävään tai tehdä määräaikaisesti lyhennettyä työaikaa työssäjaksamisen tukemiseksi.

Vuonna 2020 palkkoihin ja palkkioihin käytetyt henkilöstömenot olivat noin 500 000 euroa suuremmat kuin edellisenä. Henkilöstömenoista eniten ovat kasvaneet sijaisten palkat, jotka kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 430 000 euroa. Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2020 olivat yhteensä noin 62 300, joihin Kelan kustannuskorvausta saatiin yhteensä 31 964,59 euroa.

Henkilöstöraportti vuodelta 2020 toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2020 henkilöstöraportin tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

kunnanvaltuusto, yhteistoimintaelin, osastot, työterveyshuolto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)