Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Jäsenen valinta sivistyslautakuntaan

MUODno-2021-219

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Jenni Pekonen on sivistyslautakunnan jäsen ja mikäli valtuusto myöntää hänelle eron lautakunnasta, tilalle tulee valita jäsen.

Sivistyslautakunnan jäsenet (ja varajäsenet)

 • Petri Sinikumpu (Raimo Alaoja)
 • Mikael Heikkilä (Tommi Taimi)
 • Aki Jauhojärvi (Hekla Muotka)
 • Emma Lehtonen (Maria Roimaa)
 • Markku Rauhala (Elina Korhonen)
 • Ritva-Liisa Ahoniemi (Kari Malila)
 • Jenni Pekonen (Matti Myllykangas).

 

Lautakunnan puheenjohtajana toimii Petri Sinikumpu ja varapuheenohtajana Mikael Heikkilä. 

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyyteen. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö
 2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Lautakuntavalinnoissa on huomioitava tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen lautakuntiin ja koulujen johtokuntiin seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuutettu. Valitsemistaan jäsenistä valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sivistyslautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunta- ja tasa-arvolain sekä hallintosäännön mukaisesti.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)