Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 LISÄPYKÄLÄ: Lapin sote-uudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin - asettaminen, kokoonpano ja esitys jäsenestä (lisäpykälä)

MUODno-2021-221

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Sote-rakenneuudistus Lapissa-hankkeessa valmistaudutaan sote-uudistuksen toimeenpanosta vastaavaan toimielimen muodostamiseen osana hankekokonaisuutta riippuen siitä, miten uudistus valtakunnallisesti etenee. Lait ovat edenneet eduskunnan käsittelyyn ja Lapin hyvinvointialueella tulee valmistautua asteittain toimeenpanon valmisteluun.

Eduskunnassa valmistellaan tulevaa sote-uudistuksen lainsäädäntöä. Valtioneuvosto on antanut 8.12.2020 esityksen hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta. Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet perustettaisiin lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Lait tulisivat voimaan porrastetusti, hallituksen tavoiteaikataulun mukaisesti osa 1.7.2021 ja viimeiset 1.1.2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.

Sote:n ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtäminen 1.1.2023 hyvinvointialueille edellyttää aktiivista valmistelua heti lakien voimaantulon jälkeen, jotta palveluntuotanto kyetään turvaamaan heti vuoden 2023 alusta. Tämän johdosta ehdotetaan, että hyvinvointialueesta annettavan lain 2 §:ssä tarkoitetut hyvinvointialueet julkisoikeudellisina yhteisöinä perustetaan 1.7.2021. Tämän ajankohdan ja 1.3.2022 välisenä aikana hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttäisi väliaikainen valmistelutoimielin.

Voimaanpanolain 8 § 2. mom. mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.

Lapin liitto toteaa 14.4.2021 saapuneella kirjeellä, että sote-rakenneuudistuksen työvaliokunnassa sekä poliittisessa ohjausryhmässä on valmisteltu ja käsitelty hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (Vate) asettamista, hallinnoijaorganisaatiota ja väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanoa.

Kuntia ja muita sote-uudistusta koskevia organisaatioita pyydetään hyväksymään esitys väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta ja kokoonpanosta sekä nimeämään edustajat väliaikaiseen valmistelutoimielimeen ajalle 1.7.2021–1.1.2023.

Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle:

 1. selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja –sopimuksiksi
 2. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen
 3. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen
 4. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen
 5. valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa
 6. päättää hyvinvointialueen 2021–2022 talousarvioista
 7. osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen
 8. valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.

 

Päätös tarvitaan jokaisesta kunnasta, vaikka kuntaa edustaisikin yhteisesti sovittu toisen kunnan edustaja ja päätöksessä tulee käsitellä kaikkia neljää eri asiakohtaa:

 1. Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa maakuntahallitus.
 2. Väliaikaisen valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaatio on Lapin liitto
 3. Hyvinvointialueen kunnista nimetään voimaanpanolain 8 § 3 mom. mukaan yhteensä seitsemän jäsentä seutukunnittain siten, että edustajista neljä jäsentä on sosiaali- ja kolme perusterveydenhuollosta
 • Itä-Lapin seutukunta
 • Kemi-Tornion seutukunta
 • Pohjois-Lapin seutukunta
 • Rovaniemen seutukunta
 • Torniolaakson seutukunta
 • Tunturi-Lapin seutukunta.

Alueen suurin sairaanhoitopiiri vastaa valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta ja sairaanhoitopiireistä nimetään yhteensä neljä jäsentä, joista kaksi Lapin ja kaksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä. Lisäksi yksi edustaja erityishuoltopiiristä, pelastustoimesta ja saamelaiskäräjiltä kustakin.

Jokaiselle jäsenelle nimetään varajäsen ja lisäksi henkilöstöjärjestöjen yksi yhteinen edustaja, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksissa.

Väliaikaistoimielimen jäsenten tulee varautua käyttämään elokuusta 2021 alkaen vähintään 50 % työajastaan väliaikaistoimielimen työhön ja varajäsenillä tulee olla valmius työajan käyttämiseen myös.

 1. Kuntia, sairaanhoitopiirejä, erityishuoltopiiriä, pelastuslaitosta, Saamelaiskäräjiä ja henkilöstöjärjestöjä pyydetään käymään tarvittavat seutukuntakohtaiset neuvottelut ja esittämään edustajansa väliaikaistoimielimeen em. kokoonpanon mukaisesti. Esitettävien edustajien tulee olla ko. organisaatioiden viranhaltijoita, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Esityksessä toivotaan huomioitavan myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemuksen lisäksi talouden, hallinnon ja henkilöstöasioiden asiantuntemus.

Ehdotuksessa tulee olla alueen priorisoimassa järjestyksessä varsinaiseksi varajäseneksi sekä mies- että naisehdokas.

 

Tunturi-Lapin kunnanjohtajat ovat neuvotelleet seutukunnan edustajien nimeämisestä ja päätyivät esittämään jäseneksi Kittilän kunnan perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Ollia ja varajäseneksi Kolarin kunnan perusturvajohtaja Johanna Kiiliä.

Oheismateriaalina Lapin Liiton pyyntö väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseksi liitteineen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää

 1. todeta, että väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa maakuntahallitus,
 2. todeta, että valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaatio on Lapin liitto,
 3. todeta, että väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano on perusteltu
 4. esittää, että väliaikaistoimielimeen Tunturi-Lapin seutukunnasta nimetään varsinaiseksi jäseneksi Kittilän kunnan perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli ja varajäseneksi Kolarin kunnan perusturvajohtaja Johanna Kiili.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Lapin liitto, Enontekiö, Kittilä, Kolari, sosiaalilautakunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)