Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 LISÄPYKÄLÄ: Lisämäärärahan myöntäminen toisen asteen koulutukseen ja sivistystoimen hallintoon (lisäpykälä)

MUODno-2021-207

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Lukion rehtorin rekrytoinnista syntyvä lisämäärärahatarve on sivukuluineen 15 000 euroa. Tämä muodostuu ajalla 1.8.2021-31.12.2021 eli 5 kk seuraavasti: Kunnanhallituksen määrittämä kuukausipalkka 10 v. kokemuksella, josta vähennetään opetusvelvollisuuden takia säästyvä tuntiopettajan palkka eli 5000 euroa - 1 500 e, joka sivukulut lisättynä (kerroin 1,38) ja kuukausien määrällä kerrottuna on 24 200 euroa. Sivistystoimenjohtajan lukiolle budjetoitu osuus palkkakustannuksesta on 9 200 euroa (palkkaosuus 1 330 e/kk, sivukuluineen 9 200). Nettovaikutus toisen asteen koulutuksen budjetoituihin lukuihin on 15 000 euroa.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 24.2.2021 § 27 päättänyt jatkaa Freeride Academyn toimintaa lukuvuonna 2021-22 ja esittää edelleen hallitukselle ja kunnanvaltuustolle tarvittavan määrärahan myöntämistä. Tästä syntyvät erilliskustannukset ovat 40 000 euroa. Yhteensä toisen asteen koulutukseen esitetään 55 000 euron määrärahan lisäystä.

Sivistystoimenjohtajan toisen asteen koulutuksesta sivistystoimen hallintoon siirtyvä palkkakustannus aiheuttaa 9 200 euron lisämäärärahatarpeen sivistystoimen hallintoon.

Muonion kunnan hallintosäännön 43 § mukaan tarvittava lisämääräraha on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Ehdotus

Esittelijä

Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn 55 000 euron lisämäärärahan hakemisen toisen asteen koulutukseen ja 9 200 euron lisämäärärahan hakemisen sivistystoimen hallintoon edelleen esitettäväksi kunnanhallitukselle ja –valtuustolle.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Mikael Heikkilä palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa.

Valmistelija

 • Mari Pöyskö, toimistosihteeri, mari.poysko@muonio.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta hakee 5.5.2021 § 68 kunnanhallitukselta ja valtuustolta lisämäärärahaa 

 • 55 000 euroa toisen asteen koulutukseen ja
 • 9 200 euroa sivistystoimen hallintoon. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää sivistyslautakunnalle lisämäärärahaa 

 • 55 000 euroa toisen asteen koulutukseen ja
 • 9 200 euroa sivistystoimen hallintoon. 

Lisämääräraha katetaan tuloslaskelman tulorahoituksella.

Muutettu ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää sivistyslautakunnalle lisämäärärahaa 

 • 55 000 euroa toisen asteen koulutukseen ja
 • 9 200 euroa sivistystoimen hallintoon. 

Lisämääräraha rahoitetaan kassavaroja pienentämällä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)