Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Oikealla kehittämisreitillä -hankehakemus

MUODno-2020-24

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Kylä-Kaila, elinkeinokoordinaattori, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi
Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 18.5.2020, 118 §

"Muonion ulkoilureittien tulevaisuus matkailutoimialan elpymisen tukena kriisitilanteesta selviytymisessä” – EAKR-hanke

Lapin liitto on avannut ylimääräisen EAKR-hankehaun, jonka hakuaika päättyy 31.5.2020. ”Muonion ulkoreittien tulevaisuus matkailutoimialan elpymisen tukena kriisitilanteessa selviytymisessä”- hankkeessa kunta hakee 50 000 euron kehittämishanketta (90 % tuki ja 10 % omarahoitusosuus). Teknisen toimen talousarviossa kuluvalle vuodelle on varattu määrärahaa reitistöjen kehittämissuunnitelmalle. 

Haettavan hankkeen tavoitteena on luoda reittien hoidon toimintamalli tuleville vuosille. Siihen sisältyy malli yhteistyöstä, toiminta- ja reittien master plan -kehittämissuunnitelma sisältäen roolit, vastuut ja resurssit. Hankkeen toimilla tuetaan pk-yritysten toimintakykyä koronaviruksen aiheuttamassa muuttuneessa tilanteessa. Tavoitteena on myös viestinnän kehittäminen eli hankkeessa tuotetaan tietoa yritysten hyödynnettäväksi. Hanke tavoittelee reittien yhteiskäyttöä, matkailun edistämistä sekä kotiseutu- ja kotimaanmatkailun vetovoimaisuuden kasvattamista; tavoitteena on vastata kotimaan yksilömatkailijoiden kasvavaan tarpeeseen ja erityisesti maastopyöräreittien osalta. Kunnassa ei ole aiemmin tehty tällaista ja tällä haetaan lisäpotkua lähimarkkinoiden houkuttelemiseen seuraavien vuosien aikana.

Muonio on luonnostaan ja ulkoilmafasiliteeteistaan tunnettu kansainvälinen matkailukunta, jonka yksi veto- ja pitovoimatekijä on ulkoilureittiverkosto. Ulkoilevalle ihmiselle ja edellä mainitut matkustusmotiivit omaavalle kunnan sijainti Suomen suosituimman kansallispuiston, Pallas-Yllästunturin, sydämessä sekä samoilu tutkitusti maailman puhtaimmassa ilmassa ovat selkeitä tekijöitä matkakohdetta valittaessa. Muoniossa on talviulkoilureittejä hiihtäjille, moottorikelkkailijoille sekä huskysafareille. Kesäreittejä puolestaan on vaeltajille ja melojille. Muonio on kautta aikojen ollut vahva hiihtopitäjä, maajoukkueiden vakituinen treenileirikohde ja kansainvälisten FIS-kisojen isäntäkunta mm. maasto- ja ampumahiihdon saralla. Lumivarmat olosuhteet, kattavat palvelut ja ulkoilureittiverkosto ovat houkutelleet kansainvälisiä kilpaurheilijoita opiskelemaan SkiCollegeen, hiihtolukioon ja –ammattioppilaitokseen.

Kunnan ulkoilureittejä käyttävät eri tavoin ulkoilevat, kuten hiihtäjät, pyöräilijät, kävelijät ja lumikenkäilijät - valtaosin reittejä käytetään omatoimisesti jokamiehenoikeudella. Uusia liikkumisvälineitä kehitetään jatkuvasti ja niidenkin tulisi sopia reiteille; reittien monikäyttö on nykyisellään haastavaa, mikä johtuu pääosin sektorikohtaisista reittivalmisteluista ja kerrannaisvaikutuksista toteutustasolla.

Ulkoilureitit ovat tärkeitä paitsi paikallisille, mutta myös alueen elinkeinoelämälle ja siellä toimiville matkailuyrityksille sekä heidän asiakkailleen. Matkailu on vuosi vuodelta näyttäytynyt entistä kansainvälisempänä, omatoimisempana ja individualistisempana.

Matkustusmotiiveista tunnistetaan erityisesti luontoaktiviteetit ja liikunta, mitkä vaikuttavat mm. matkakohteen valintaan voimakkaasti. Kunnan alueelle, kuten koko Suomeen, vastaanotetaan uusia matkailijaryhmiä Euroopan ulkopuolelta, joiden luonnossa liikkumisen taidot ja tiedot eivät ole samalla tasolla kuin esim. keskieurooppalaisten - reittien ja niiden hoidon tason vaadekin on näin ollen korkeampi. “Muonion mainioita reittejä”, kuten reittejä markkinoitaessa on tavattu sanoa, ei ole enää viime vuosien aikana pystytty entiseen tapaan ylläpitämään mm. korjausvelan kasvaessa ja muuttuvien, erityisesti matkailuelinkeinon, tarpeiden lisääntyessä. Ulkoilunautinnoilla on myös vahva alueen imagollinen merkitys.  Reitit ovat kautta aikojen olleet muoniolaisille sydämen asia – ja ovat sitä edelleen: haluamme jatkossakin olla tunnettuja reiteistämme.

Koronakriisi on jo nyt vaikuttanut alueemme elinkeinoelämään, yritysten toimintakykyyn ja työllisyyteen. Uusimpien koronan aikaisten matkailujulkaisujen ennusteiden mukaan parhaimman mahdollisen skenaarion mukaan matkailuvienti alkaa palautua vuoden 2019 tasolle kotimaan matkailun osalta loppuvuodesta 2020, kansainvälisen-matkailun osalta aikaisintaan jopa vasta kauden 2022–2023 aikana. Kaikki tämä; koronavirusepidemian aiheuttamat muut tuhot elinkeinoelämään, kaupankäyntiin ja pk-yritysten toimintaedellytyksiin tarkoittavat luonnollisesti myös yritysten liiketoimintojen hiipumista, liikevaihdon laskua ja hitaanlaista elpymistä. Koronakriisin seurauksena on myös huomattu entistä painavammin, kuinka tulee kehittää reittien toimintamallia, jotta se olisi kannattavalla ja kestävällä pohjalla.

Ehdotus kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää hakea Lapin liitolta EAKR -hanketta ulkoilureittien kehittämiseen ja kunnan omarahoitusosuus on korkeintaan 5 000 euroa. Hallitus valtuuttaa hallinto-osaston valmistelemaan hankehakemuksen loppuun.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

__

Kunnanhallitus 24.8.2020

Muonion ulkoilureittien tulevaisuus matkailutoimialan elpymisen tukena kriisitilanteesta selviytymisessä” –EAKR-hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Lapin Liitolta. Hankkeen lopulliseksi nimeksi muotoutui ”Oikealla kehittämisreitillä” ja hankkeen kesto on 1.8. – 31.12.2020. Hankkeen kustannusarvio on 49 997 euroa, josta EAKR-rahoituksen osuus on 90 % ja kunnan 10 %.

Hankkeelle tulee asettaa ja nimetä ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata hankkeen suunnitelman mukaista etenemistä.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus nimeää hankkeen ohjausryhmään viranhaltijoista ja toimihenkilöistä liikuntasihteerin, elinkeinokoordinaattorin, kunnanjohtajan ja teknisen toimen edustajan. Lisäksi kunnanhallitus nimeää keskuudestaan ohjausryhmään edustajan ja tälle varajäsenen sekä pyytää seuraavia tahoja nimeämään oman edustajansa ja varajäsenen ohjausryhmään: Metsähallitus, Muonion Matkailu ry ja Paanat ry. Ohjausryhmää voidaan täydentää tarpeen mukaan.

Päätös

 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi ohjausryhmään kunnanhallituksen edustajana varsinaiseksi jäseneksi Manu Frimanin ja varajäseneksi Minna Back-Tolosen. Teknisen toimen edustajana toimii tekninen johtaja.

Valmistelija

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelma on valmistunut. Kunta sai Lapin liitolta myönteisen rahoituspäätöksen (EAKR) Oikealla kehittämisreitillä- hankkeeseen, tämä toteutettiin 1.8.-31.12.2020. Hankkeen päätavoitteena oli luoda Muonion ulkoilureittien hoidon toimintamalli seuraavien vuosien varalle, jolloin alue, kunta ja yritykset vielä toipuvat koronapandemian aiheuttamista vaikutuksista. 

Hankkeen toimenpiteet koostuivat kolmesta pääkokonaisuudesta:

1.) Muotoillaan Muonion reittihoidon toimintamalli.

2.) Luodaan Muonion talvireittien Master Plan- kehittämissuunnitelma.

3.) Selvitetään maastopyöräreittien mahdollisuudet olemassa olevilla reiteillä ympärisvuotisen matkailun vahvistamiseksi ja tehdään toimenpidesuunnitelma sekä reittikuvauksia. 

Työtä on ohjannut projektin ohjausryhmä, johon on kuulunut  kunnan, Metsähallituksen, Muonion Matkailu ry:n sekä paikallisten yrityksien edustajia. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on vastannut työn toteutuksista ajalla 10/2020- 12/2020.

Ulkoreitistöjen suunnittelussa oleellista oli vuorovaikutteisuus ja palvelumuotoilun periaatteet; suunnittelussa pyrittiin keräämään mahdollisimman paljon sidosryhmien näkemyksiä ja hyödyntämään näitä prosessissa, jotta suunnittelu vastaisi mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeisiin. Työn aikana järjestettiin aloitusseminaari, kaksi työpajaa ja loppuseminaari. Lisäksi järjestettiin ohjausryhmän kokouksia. Toimintamallin työstämiseksi haastateltiin kunnan, paikallisten yritysten sekä Metsähallituksen edustajia. Lisäksi tehtiin lähtötila-analyysi, valmisteltiin paikkatietopohjainen karttakysely, tehtiin maastokatselmukset ja kartoitettiin olemassa olevien kesäreittien sopivuutta maastopyöräilyyn, hyödynnettiin Muonion kunnan reittityöryhmän työn aikaisempia tuloksia ja hyödynnettiin Muonion Master Planin ja Muonion Infogis:n paikkatietoaineistoja. 

Loppuraportti ja tiivistelmä ovat oheismateriaalina. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Muonion ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman. Hallitus käsittelee myöhemmin ulkoreitistön hoidon toimintamallin. 

Muutettu ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Muonion ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman. Hallitus käsittelee myöhemmin ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman ja ulkoreitistön hoidon toimintamallin. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)