Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Organisaatiouudistus - yhteistoimintamenettelyn päättäminen

MUODno-2020-168

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Tausta organisaatiouudistukselle: kuntastrategian tavoitteet

Kuntastrategiassa on tavoitteet kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on myös, että kuntatyö siirtyy uuteen aikaan: On päätetty, että vuonna 2025 kuntaorganisaatio on virkistynyt, oppinut uutta ja rakentaa tulevaisuuden kuntaa avoimessa yhteistyössä. Uusiin mahdollisuuksiin suhtaudutaan ennakkoluulottomasti, kerrotaan itsestämme maailmalla ja tartutaan edelläkävijöinä teknologian uusiin ihmeisiin. Henkilöstöstä pidetään huolta ja työntekijöitä kannustetaan kehittämään osaamistaan.  Valtuustokaudella 2017–2021 visio tarkoittaa sitä, että käynnistetään mm. organisaatiouudistus, jonka tavoitteena on vahvistaa kuntalaislähtöistä toimintatapaa ja yhden luukun periaatetta. Uudistukseen sisältyy myös uusi osallisuusmalli.  

Kunta on ollut taloudellisissa haasteissa ja vuoden 2015 talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2015–2018. Ohjelmaa on päivitetty vuoden 2016 talousarvion hyväksymisen yhteydessä ja taloutta on pystytty tasapainottamaan niin, että vuoden 2017 lopussa kattamatonta alijäämää oli 35 659 euroa. Vuoden 2018 jälkeen taseen alijäämä kasvoi 157 000 euroon ja vuoden 2019 tilinpäätös oli 765 533 euroa alijäämäinen.

Kunnan taloudelliset haasteet näkyvät vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman laadinnassa. Tulevaisuuden ennusteet eivät valitettavasti näytä tuovan tilanteeseen helpotusta, vaan pikemminkin uudet lakisääteiset lisätehtävät, sotemaakunta- valmistelu sekä mm. koronaepidemia aiheuttavat kerrannais- ja sivuvaikutuksia ja vaikeuttavat suunnittelua. Kunnan taloudellisiksi riskeiksi on vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä arvioitu heikko omavaraisuus ja kassan riittävyys on heikko, lainakanta on Lapin ja valtakunnallisen tarkistelun yhteyteen verrattuna korkea, lainanhoitokate on heikko (alle 1). Kunnan tuloveroprosentti on korkea, 21,5%.

Taloudellisista haasteista huolimatta kunnan on onnistuttava kuntastrategiassa asetetuissa elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissään. 

Organisaatiouudistuksen tavoitteet (valtuusto 16.12.2019 § 6)

Kunnassa on valmisteltu organisaatiouudistusta loppusyksystä 2019 alkaen ja siinä on sovellettu osallistavaa mallia; on järjestetty luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden valmistelevia työpajoja ja hyödynnetty keväällä 2019 toteutetun kuntalaiskyselyn tuloksia. Valmistelun pohjalta esitetään, että kunnassa toteutetaan 1.1.2020 alkaen organisaatiouudistus, joka saatetaan valmiiksi kevääseen 2021 mennessä.  Valtuuston tahtotilan mukaisesti organisaatiouudistuksen keskiössä ovat

 1. ”Palveluiden yhden luukun periaate” ja kuntakonsernin asiakaslähtöiset, prosessimaiset toimintatavat – resurssitehokkaat ja toimivat palvelut
 2. Yhteistyön, osallistumisen ja osallistamisen lisääminen kuntakonsernissa sekä palveluiden tuottamisessa
 3. Hyvinvoiva ja oppiva työyhteisö – ennakoiva ja oppiva organisaatio, johtamis- ja alaistaidot muutoksessa
 4. Viestinnän terävöittäminen – avoimuus ja läpinäkyvyys, vaikuttaminen ja osallistuminen.

Organisaatiouudistuksen alustavaksi aikatauluksi on päätetty:

 1. Esitys uudesta organisaatiorakenteesta keväällä 2021 (05/2021)
 • Keskeiset toimenpiteet ja työvälineet:
  • kuntalaiskysely,
  • taustakartoitus henkilöstölle ja henkilöstökysely,
  • työpajat: laajennetulle johtoryhmälle ja luottamusmiesmiehille,
  • avoin valmisteleminen ja tiedottaminen, viestintä ja
  • aktiivinen yhteistoimintatyöryhmän toiminta.
 1. Kuntakonsernirakenteen tarkastaminen 2020-2021 (1,5 vuotta), esitys kuntakonsernirakenteesta keväällä 2021 (05/2021)
 • Keskeiset toimenpiteet ja työvälineet:
  • työryhmän nimeäminen valmisteluun,
  • aktiivinen valmistelu työryhmässä,
  • aktiivinen viestintä lautakunnille ja hallitukselle.
 1. Henkilöstöhallinnon kehittäminen ja TYHY-toiminnan kehittäminen (1,5 vuotta), projekti saatettu loppuun keväällä 2021 (05/2021)
 • Keskeiset toimenpiteet ja työvälineet:
  • kunnan/kuntakonsernin palkkarakenteen tarkastaminen,
  • ajankohtaiset tehtäväkuvat ja TVA, 
  • työhyvinvointia edistävän toiminnan käynnistäminen ja
  • henkilöstön työhyvinvointihanke.

 

Organisaatiouudistuksen ajankohtainen tilanne 18.3.2021

Vuoden 2020 alussa aloitettiin prosessien muokkaus ”palvelulaareista palvelukartoiksi”. Tämä valmistelu ehdittiin aloittaa teknisen toimen osalta, kunnes koronapandemia iski ja julistettiin poikkeustila. Samalla aikataululla eteni uuden konserniohjeen valmistelu, mutta pandemian vuoksi myös tämän jatkovalmistelu viivästyi ja lopulta konserniohje hyväksyttiin valtuustossa 8.3.2021. Pandemiasta huolimatta työhyvinvoinnin kokonaisuutta saatiin valmisteltua eteenpäin ja kunnassa aloitettiin elokuussa Työsuojelurahaston osarahoittamana työhyvinvointihanke (HYPPY – kohti oppivampaa ja hyvinvoivempaa organisaatiota) yhteistyössä Valmennustalo Virran kanssa.  Tähän yhteyteen tilattiin erillinen 360 palautekysely. Työhyvinvointihanketta on viety suunnitellussa aikataulussa eteenpäin ja se päättyy huhtikuussa 2021. 

Kesän 2020 aikana lautakunnilta pyydettiin näkemykset uuden lautakuntarakenteen erilaisista vaihtoehtomalleista. Hallintosääntöuudistusta on niin ikään valmisteltu eteenpäin mm. viranhaltijoiden sekä luottamismiesten yhteisissä teams- kokouksissa.

Kunnan kokonaistilanteeseen (taloudellinen, toiminnallinen ja rakenteellinen) peilattuna on ajankohtaista, että kunta tarvitsee edelleen kuntastrategian suuntaisen, koko henkilöstöä koskevan organisaatiouudistuksen. Koko henkilöstöä koskevan uudistuksen lähtökohdat ja tavoitteet ovat samat kuin valtuusto on 16.12.2019 § 6 linjannut. Mahdollinen vuonna 2023 tuleva sotemaakunta ei tätä organisaatiouudistustarvetta poista vaan päinvastoin; tiiviimpää, hallintokuntarajat ylittävää yhteistyötä sekä yhteistä, entistä asiakaslähtöisempää palveluiden tuottamisen kulttuuria sekä toimintamallia on alettava rakentaa.

Organisaatiouudistukseen liittyen aikataulullisesti kriittisimpänä osa-alueena oli saada ratkaistua sosiaalihallinnon alaisten hoivapalveluiden sekä ikäihmisten palveluiden prosessit ja henkilöstöratkaisut. Uusi palveluasumisyksikkö valmistuu huhtikuussa 2021 ja tavoitteena on laajemmin peilata kunnan ikäihmisten palveluprosesseja sekä muotoilla hoivayksiköiden henkilöstörakenne vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden palveluita yksiköissä ja kotipalvelussa. Uusien lähihoitajien rekrytointi tuli ajankohtaiseksi alkuvuonna 2021.

Organisaatiouudistuksen suunnitelmia ja aikataulua tarkistettiin joulukuussa 2020, ja uudistusprosessi jaettiin seuraaviin vaiheisiin:

 1. YT-neuvotteluvaihe (marraskuu 2020-tammikuu 2021): Ikäihmisten palvelutuotanto ja henkilöstöratkaisut (yt-toimielin), sosiaalihallinnon vanhustyö ja kotipalvelu
 2. Valmisteluvaihe (helmi 2021-maaliskuu 2021): Palvelulaareista palvelukarttoihin (ohjausryhmä)
 3. YT-neuvotteluvaihe (maaliskuu 2021-huhtikuu 2021): Kohti uutta Muonion kunnan organisaatiota (yt-toimielin), laajuus koko henkilöstö. Toukokuun 2021 aikana hallituksen ja valtuuston päätökset uudesta organisaatiorakenteesta

Ikäihmisten palveluiden yhteistoimintamenettely päätettiin kunnanhallituksessa 25.1.2021. Tämän jälkeen eteni koko kunnan organisaatiouudistuksen valmistelu. Valmisteluvaiheessa on rakennettu hallintokunnittain palvelulaarit, muodostettu näistä palvelukarttoja ja ohjausryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ohjeistamaan muutoksessa. Valmisteluvaiheen työskentelyyn on osallistunut johtoryhmä ja vastuualueiden esimiehet sekä vastaavat; em. kokoonpanolla on myös keskusteltu erilaisista organisaatiomalleista ja tehty näihin alustavaa vaikutusten arviointia. Ohjausryhmä on koostunut puheenjohtajistosta sekä pääluottamusmiehistä.

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa edellyttää, että työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat:

 1. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä;
 2. palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta;
 3. henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia; sekä
 4. taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.

Ennen kuin työnantaja ratkaisee yhteistoimintaelimessä käsiteltävät asiat tai henkilöstö- ja koulutussuunnitelman, on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista. Yksittäistä työntekijää koskeva asia käsitellään ensisijaisesti tämän ja työnantajan välillä.

Lisäksi mikäli kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.

Yhteistoimintamenettely 23.3.2021-10.5.2021 koko kunnan henkilöstöä koskevana; organisaatiouudistus ja sen tavoitteet

Kunnan organisaatiouudistuksessa kunnan henkilöstön asemaan kohdistuu merkittäviä vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa ja palvelurakennemuutoksien vuoksi. Nämä muutokset vaativat koko henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn käynnistämisen. Organisaatiouudistuksen tarkoituksena on luoda Muonion kunnan uusi organisaatiomalli. Tässä yhteydessä tarkistetaan palvelu- ja lautakuntarakenne ja viranhaltijaorganisaatio.

Kunnan yhteistoimintamenettelyä ei käynnistetä taloudellisista tai tuotannollisista syistä eikä neuvottelujen tavoitteena ole irtisanoa, osa-aikaistaa tai lomauttaa työntekijöitä.

Yhteistoimintamenettelyn alustava aikataulu:

 • 22.3. yt- menettelyn aloittaminen – kunnanhallituksen päätös
 • 29.3. klo 9.00-11.00 yhteistoimintatyöryhmä- aloitus ja aikataulu
 • 30.3. klo 14.00-16.00 yhteistoimintatyöryhmä – valittujen organisaatiomallien EVAus: palvelut fokuksessa
 • 15.4. klo 9.00-11.00 yhteistoimintatyöryhmä – valittujen organisaatiomallien EVAus: viranomaisorganisaatio fokuksessa
 • 22.4. yhteistoimintatyöryhmä klo 9.00-11.00 – johtopäätökset ja päättäminen
 • 26.4. yhteistoimintatyöryhmä klo 9.00-11.00 – johtopäätökset ja päättäminen
 • 10.5. yt- menettelyn päättäminen – kunnanhallituksen päätös.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää:

 • Aloittaa koko kunnan henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn 23.3.2021, koska kunnan organisaatiouudistuksessa kunnan henkilöstön asemaan kohdistuu merkittäviä vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa ja palvelurakennemuutoksien vuoksi. Organisaatiouudistuksen tarkoituksena on rakentaa kunnan uusi organisaatiomalli. Tässä yhteydessä tarkistetaan palvelu- ja lautakuntarakenne sekä viranhaltijaorganisaatio. Kunnan yhteistoimintamenettelyä ei käynnistetä taloudellisista tai tuotannollisista syistä eikä neuvottelujen tavoitteena ole irtisanoa, osa-aikaistaa tai lomauttaa työntekijöitä. Neuvottelut päättyvät 10.5.2021.
 • Nimetä kunnanhallituksen jäsenet yhteistoimintamenettelyyn.
 • Käynnistää kunnan koko henkilöstön palkkarakenteen ja TVA:n tarkastamisen sekä tehtäväkuvien päivittämisen 1.6.2021 alkaen. Em. tarkistukset tehdään viimeistään 30.11.2021 mennessä ja tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.

 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi yhteistoimintamenettelyyn edustajikseen puheenjohtajan ja 1. varapuheenjohtajan sekä molempien varahenkilöksi 2. varapuheenjohtajan.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja esitteli taustoitusta ja valmistelua tähän saakka (mm. palvelulaarit, luonnoksia palvelukartoista ja rakenteiden vaihtoehtoja).

Valmistelija

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi
 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi
 • Matti Pinola, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, matti.pinola@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 23.3.2021 § 79, että kunnassa aloitetaan koko henkilöstöä koskevat yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaiset yhteistoimintamenettelyt (1. ja 4.mom). Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä, koska organisaatiouudistuksessa henkilöstön asemaan kohdistuu merkittäviä muutoksia työn organisoinnissa ja palvelurakennemuutoksien vuoksi. Uudistuksen tavoitteena on luoda kunnan uusi organisaatiomalli. Tässä yhteydessä tarkistetaan palvelut, lautakuntarakenne ja viranhaltijaorganisaatio. Kunnan yhteistoimintamenettelyä ei käynnistetty taloudellisista tai tuotannollisista syistä eikä neuvottelujen tavoitteena ollut irtisanoa, osa-aikaistaa tai lomauttaa työntekijöitä.

Neuvottelut käytiin 23.3.2021–10.5.2021 ja neuvotteluryhmä kokoontui kuusi (6) kertaa. Neuvotteluihin osallistuivat työnantajan edustajina kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki, hallintojohtaja Katri Rantakokko, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija Matti Pinola sekä kunnanhallituksen nimeämät Anne-Mari Keimiöniemi ja Manu Friman. Henkilöstön edustajina neuvotteluissa oli pääluottamusmiehet JUKO:n Linda Yliniemi, Jyty:n Sirpa Airaksinen, JHL:n Elli Rauhala ja Super:n Eija Kumpurinne. Neuvotteluihin kutsuttiin tarvittaessa asiantuntijoina mukaan johtoryhmän jäseniä (Henri Muotka, Jussi-Pekka Tammilehto, Merja Hietala, Merikki Lappi, Heikki Kauppinen).

Esitykseen pohjautuva aineisto sekä rakennekuvat löytyvät oheismateriaalista (viimeisen neuvottelukerran pöytäkirja, palvelukartat). Palvelukarttoihin ja -rakenteisiin voi tulla vielä teknisluoteisia korjauksia (mm. termistö) hallintosääntöpäivityksen yhteydessä ja nimikkeisiin voi tulla vielä teknisluonteisia muutoksia.

Esitys organisaatiomallista, palvelurakenteesta sekä johtamis- ja viranomaisrakenteesta

Neuvotteluissa on käyty keskustelua valitusta organisaatiomallista, palvelurakennemallista sekä suunnitellusta johtamis- ja viranomaisrakenteesta. Esitettävä organisaatiomalli, palvelurakenne sekä johtamis - ja viranomaisrakenne astuu voimaan 1.8.2021, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (määräaikaisia henkilöstöjärjestelyjä, sosiaali- ja tekninen toimi).

Esitys Muonion kunnan luottamushenkilöorganisaatiosta 1.8.2021 alkaen:

 • kunnanvaltuusto
 • tarkastuslautakunta
 • keskusvaalilautakunta, esittelijänä hallintojohtaja
 • kunnanhallitus, elinvoima- ja konsernijaosto, esittelijänä kunnanjohtaja
 • elinvoimalautakunta, esittelijänä elinvoimajohtaja
 • Tunturi-Lapin maaseutulautakunta, esittelijänä luonnonvarapäällikkö
 • hyvinvointilautakunta, esittelijänä hyvinvointijohtaja
 • sivistyslautakunta, esittelijänä sivistysjohtaja.

 

Esitys palvelualueista 1.8.2021 alkaen:

 • elinvoimapalvelut
 • hallinto- ja talouspalvelut
 • hyvinvointipalvelut
 • sivistyspalvelut.

 

Esitys palvelualueiden johtamisesta 1.8.2021 alkaen:

 • palvelualuevastaavat johtavat palvelualueita,
 • tehtäväaluevastaavat vastaavat tehtäväalueista ja
 • tehtäväyksiköiden vastaavat tehtäväyksiköistä.   

 

Esitys palvelualuejohtajista (31.7.2021 asti osastopäälliköt) 1.8.2021 alkaen:

 • elinvoimapalvelut, elinvoimajohtaja (Jussi-Pekka Tammilehto)
 • hallinto- ja talouspalvelut, hallintojohtaja (Katri Rantakokko)
 • hyvinvointipalvelut, hyvinvointijohtaja (Henna Takala, 1.3.2021- 28.2.2022 vs. hyvinvointijohtaja Henri Muotka)
 • sivistyspalvelut, sivistysjohtaja (Merikki Lappi).

 

Taloushallinnosta vastaa 1.8.2021 alkaen talouspäällikkö. Virka ei ole palvelualuejohtaja tasolla (vrt. 31.7.2021 asti voimassa oleva osastopäällikkörakenne), mutta virka sijoittuu suoraan kunnanjohtajan alaisuuteen.

Maaseututoimesta vastaa 1.8.2021 alkaen luonnonvarapäällikkö. Henkilöstöorganisaatiossa Maaseutu- ja luonnonvara-asiat sijoittuvat elinvoimapalveluiden alle ja luonnonvarapäällikön esimies on elinvoimajohtaja.

 

Esitys tehtäväalueista, tehtäväalueiden vastaavista ja tehtäväyksiköiden vastaavista 1.8.2021 alkaen:

Elinvoimapalvelut

Tehtäväalueet: Hallinto- ja tukipalvelut, Rakennuslupapalvelut, Vesihuoltolaitos, Ravitsemus- ja siisteyspalvelut, Kiinteistö- ja tiepalvelut, Liikuntapaikat ja reitistöt, Kuntakehittäminen ja markkinointipalvelut.

Tunturi-Lapin maaseutulautakunta: Maaseututoimi.

Tehtäväalueiden vastaavat

 • Hallinto- ja tukipalvelut: elinvoimajohtaja
 • Rakennuslupapalvelut: rakennustarkastaja (31.7. 2021 asti kunnanrakennusmestari)
  • 1.8.2021–31.12.2021 rakennustarkastaja vastaa vesihuoltolaitoksesta. 
  • Vesihuoltolaitos, Liikuntapaikat ja reitistö: määräaikainen vesihuoltolaitoksen päällikkö ja reittivastaava 1.1.2022–31.12.2023.
   • 31.12.2021 asti vesihuollon suunnittelija/määräaikainen projektityöntekijä
   • määräaikaisuuden peruste 1.1.2022–31.12.2023 (2 vuotta): organisaatiokokeilu reittien ja vesihuoltolaitoksen toiminnan kehittämiseksi
   • 1.8.2021–31.12.2021 vesihuollon suunnittelija/ma. projektityöntekijä toimii vesihuollon suunnittelijana/projektityöntekijänä ja vastaa tehtävässä Liikuntapaikat ja reitistöt -kokonaisuudesta
 • Ravitsemis- ja siisteyspalvelut: ravitsemis- ja siisteyspäällikkö (31.7.2021 asti ravitsemispäällikkö)
 • Kiinteistö- ja tiepalvelut: kunnossapitopäällikkö (31.7.2021 asti rakennusmestari)
 • Kuntakehittäminen ja markkinointipalvelut: kehittämispäällikkö (31.7.2021 asti elinkeinokoordinaattori)
 • Maaseutu- ja luonnonvarapalvelut/ maaseututoimi: luonnonvarapäällikkö (31.7.2021 asti maaseutupäällikkö)

 

Tehtäväyksikön vastaava:

 • Liikuntapaikat ja reitistöt: Vesihuollon suunnittelija/määräaikainen projektityöntekijä (1.8.2021-31.12.2021)

 

Talousarviotarkastelussa sitovat tasot suhteessa talousarvioon 1.8.–31.12.2021 esitetään omassa pykälässään khall 10.5.2021.

 

 

Hallinto- ja talouspalvelut:

Tehtäväalueet: Hallinto- ja tukipalvelut, Henkilöstöhallinto, Taloushallinto, Demokratia ja kuntaosallistaminen, Tiedonhallinta, tietohallinto ja arkistointi, Viestintä, Valmius- ja varautumissuunnittelu.

Tehtäväalueiden vastaavat

 • Hallinto- ja tukipalvelut, Tiedonhallinta, tietohallinto ja arkistointi, Demokratia ja kuntaosallistaminen: hallintojohtaja
 • Henkilöstöhallinto:henkilöstöpäällikkö (31.7.2021 asti hallinto- ja henkilöstösuunnittelija)
 • Taloushallinto: talouspäällikkö (31.7.2021 asti taloussihteeri)
 • Viestintä ja Valmius ja varautumissuunnittelu: kunnanjohtaja.

 

Talousarviotarkastelussa sitovat tasot suhteessa talousarvioon 1.8.–31.12.2021 esitetään omassa pykälässään khall 10.5.2021.

 

Hyvinvointipalvelut:

Tehtäväalueet: Hallinto- ja tukipalvelut, Sosiaalipalvelut, Vammais- ja kehitysvammapalvelut, Ikäihmisten palvelut, Terveyspalvelut, Työllisyyspalvelut.

Tehtäväalueiden vastaavat:

 • Hallinto- ja tukipalvelut, Ikäihmisten palvelut, Terveyspalvelut, Työllisyyspalvelut: hyvinvointijohtaja
 • Sosiaalipalvelut, Vammais- ja kehitysvammapalvelut, Päihdehuolto: johtava sosiaalityöntekijä 1.3.2022 alkaen (28.2.2022 asti virkanimike sosiaalityöntekijä, 1.3.2022 alkaen nimikemuutos).

 

Tehtäväyksiköiden vastaavat:

 • Ikäihmisten palvelusuunnittelija (31.7.2021 asti vanhustyön ohjaaja): hakemukset-, hallinto- ja päätökset, hallinnolliset asiakasprosessit, palvelunohjaus, ikäihmisten palveluiden taloushallinto
 • Avopalveluiden vastaava (31.5.2021 Marjapaikan lähiesimies): kotona asumista tukevat palvelut: tukipalvelut, omaishoidontuki, kotipalvelu, asumisen avopalvelut
 • Tehostetun palveluasumisen vastaava (31.5.2021 asti Ojusniityn lähiesimies): tehostetun asumisen palvelut
 • Työllisyysvastaava (31.7.2021 asti yksilövalmentaja): Työllisyys- ja valmennuspalvelut, verkostoyhteistyö, projekti- ja avustushallinto

 

Talousarviotarkastelussa sitovat tasot suhteessa talousarvioon 1.8.–31.12.2021 esitetään omassa pykälässään khall 10.5.2021.

 

 

Sivistyspalvelut:

Tehtäväalueet: Hallinto- ja tukipalvelut, Varhaiskasvatus, Perusopetus, Lukio, Kansalaisopisto, Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, Liikuntapalvelut, Nuorisopalvelut.

Tehtäväalueiden vastaavat:

 • Hallinto- ja tukipalvelut: sivistysjohtaja
 • Varhaiskasvatus: varhaiskasvatusjohtaja
 • Perusopetus: perusopetuksen rehtori
 • Lukio: lukion rehtori
 • Kansalaisopisto: kansalaisopiston rehtori, sivistysjohtaja
 • Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: kirjastonjohtaja, kulttuurisihteeri
 • Nuorisopalvelut: nuorisosihteeri
 • Liikuntapalvelut: liikuntasihteeri.

 

Esitys kunnan johtoryhmästä 1.8.2021 alkaen:

Kunnanjohtaja, elinvoimajohtaja, hallintojohtaja, hyvinvointijohtaja, sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö, luonnonvarapäällikkö, talouspäällikkö, henkilöstöpäällikkö, henkilöstön edustaja.

Esitys kunnan laajennetusta johtoryhmästä 1.8.2021 alkaen:

Kunnanjohtaja, elinvoimajohtaja, hallintojohtaja, hyvinvointijohtaja, sivistysjohtaja, kehittämispäällikkö, luonnonvarapäällikkö, talouspäällikkö, henkilöstöpäällikkö, henkilöstön edustaja.

Rakennusmestari, ravitsemis- ja siisteyspäällikkö, kunnossapitopäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä (1.3.2022 alkaen), avopalveluvastaava, tehostetun palveluasumisen vastaava, palvelusuunnittelija, työllisyysvastaava, perusopetuksen rehtori, lukion rehtori, kirjastonjohtaja, liikuntasihteeri, nuorisosihteeri, varhaiskasvatusjohtaja.

Esitys kunnan poikkeusolojen johtoryhmästä 1.8.2021 alkaen:

Kunnanjohtaja, elinvoimajohtaja, hallintojohtaja, hyvinvointijohtaja, sivistysjohtaja, kehityspäällikkö, luonnonvarapäällikkö, talouspäällikkö, henkilöstöpäällikkö, henkilöstön edustaja, perusterveydenhuollon edustaja/johtava lääkäri. 

Kunnan valmiusryhmä vahvistetaan hallintosääntöön.

 

Esitys nimikemuutoksista ja uusista viroista 1.8.2021 alkaen

Yhteistoimintamenettelyssä on neuvoteltu nimikemuutoksista ja esityksistä uusista perustettavista viroista.

Esitykset 1.8.2021 alkaen (voimassa oleva nimike – esitetty nimikemuutos):

Palvelualueen johtajat:

 • tekninen johtaja - elinvoimajohtaja
 • sosiaalijohtaja -  hyvinvointijohtaja
 • sivistystoimenjohtaja - sivistysjohtaja. 

 

Tehtäväalueiden vastaavat:

 • kunnanrakennusmestari - rakennustarkastaja
 • vesihuoltosuunnittelija/projektityöntekijä - vesihuoltolaitoksen päällikkö, reittivastaava 1.1.2022–31.12.2023
 • ravitsemispäällikkö - ravitsemis- ja siisteyspäällikkö
 • rakennusmestari - kunnossapitopäällikkö
 • elinkeinokoordinaattori - kehittämispäällikkö
 • maaseutupäällikkö - luonnonvarapäällikkö
 • taloussihteeri – talouspäällikkö
 • hallinto- ja henkilöstösuunnittelija - henkilöstöpäällikkö
 • sosiaalityöntekijä - johtava sosiaalityöntekijä (1.3.2022 alkaen)
 • kirjastonjohtaja, kulttuuriohjaaja - kirjastonjohtaja, kulttuurisihteeri.

 

Tehtäväyksiköiden vastaavat

(voimassa oleva nimike – esitetty nimikemuutos)

 • vanhustyön ohjaaja – palvelusuunnittelija (1.8.2021 alkaen)
 • lähiesimies - avopalveluiden vastaava (1.6.2021 alkaen)
 • lähiesimies - tehostetun palveluasumisen vastaava (1.6.2021 alkaen)
 • työ- ja yksilövalmentaja -  työllisyysvastaava (1.8.2021 alkaen).

 

Esitys uusista perustettavista viroista 1.8.2021 alkaen (5):

Esitys perustettavista viroista tuodaan kunnanhallitukselle seuraavaan kokoukseen tehtäväkuvausten kanssa:

 • kunnossapitopäällikkö
 • kehittämispäällikkö
 • avopalveluiden vastaava
 • tehostetun palveluasumisen vastaava
 • työllisyysvastaava.

 

Lähitulevaisuuden mahdolliset virkamuutos- tai  perustamisesitykset: kehitysvammapalveluiden vastaavan virka ja toimistosihteeri/hyvinvointipalvelut.

 

Esitys henkilöstöorganisaatiosta 1.8.2021 alkaen

Yhteistoimintamenettelyn neuvotteluryhmä on neuvotellut tulevan organisaation henkilöstörakenteesta.

Esitykset henkilöstöorganisaatiomallin mukaisiin henkilöstösiirtoihin:

Elinvoimapalvelut:

 • nykyinen teknisen hallinnon henkilöstö
 • kehityspäällikkö (31.7.2021 asti elinkeinokoordinaattori)
 • hyvinvointikoordinaattori
 • luonnonvarapäällikkö (31.7.2021 asti maaseutupäällikkö)
 • maaseutusihteeri
 • liikuntapaikkojenhoitaja.

 

Hyvinvointipalvelut:

 • työllisyysvastaava (31.7.2021 asti työ- ja yksilövalmentaja)
 • työllisyyspalveluiden/työpajan henkilökunta.

 

Henkilöstöorganisaatio (kuvio esitetty oheismateriaalissa):

Kunnanjohtaja

 • hallintojohtaja
 • elinvoimajohtaja
 • hyvinvointijohtaja
 • sivistysjohtaja
 • talouspäällikkö

 

Elinvoimapalvelut:

Elinvoimajohtaja

 • kaksi toimistosihteeriä
 • rakennustarkastaja
 • ravitsemis- ja siisteyspäällikkö
 • kunnossapitopäällikkö
 • kehittämispäällikkö
 • luonnonvarapäällikkö
 • vesihuollon suunnittelija/ma. projektityöntekijä (aj. 1.1.2022-31.12.2023 vesihuoltolaitoksen päällikkö, reittivastaava)

 

Rakennustarkastaja

 • 1.8.2021-31.12.2021 vesihuollon henkilöstö

 

Ravitsemis- ja siisteyspäällikkö

 • ravitsemis- ja siisteyspalveluiden henkilöstö

 

Kunnossapitopäällikkö

 • kirvesmies
 • kiinteistönhoitaja/lähiesimies

 

Kehittämispäällikkö

 • hyvinvointikoordinaattori

 

Luonnonvarapäällikkö

 • maaseutusihteeri

 

Vesihuollon suunnittelija /ma. projektityöntekijä

 • liikuntapaikkojen hoitaja 1.8.2021 alkaen
 • vesihuollon henkilöstö 1.1.2022-31.12.2023

 

Hallinto- ja talouspalvelut:

Kunnanjohtaja

 • hallintojohtaja
 • talouspäällikö

 

Hallintojohtaja

 • henkilöstöpäällikkö
 • toimistosihteeri (palkkahallinto)
 • toimistosihteeri (50 % työpanoksesta käytetään maaseutuhallinnon palveluihin)

 

Talouspäällikkö

 • toimistosihteeri (taloushallinto)

 

Hyvinvointipalvelut:

Hyvinvointijohtaja

 • johtava sosiaalityöntekijä
 • kaksi toimistosihteeriä
 • palvelusuunnittelija
 • avopalveluiden vastaava
 • tehostetun palveluasumisen vastaava
 • ikäihmisten sairaanhoitaja
 • työllisyysvastaava

 

Johtava sosiaalityöntekijä

 • sosiaalityöntekijä
 • sosiaaliohjaaja
 • perhetyöntekijä
 • kehitysvammaohjaaja
 • erityisohjaaja

 

 

Avopalveluiden vastaava

 • 25.1.2021 kunnanhallituksen päätöksellä siirtyvä henkilöstö

 

Tehostetun palveluasumisen vastaava

 • 25.1.2021 kunnanhallituksen päätöksellä siirtyvä henkilöstö

 

Työllisyysvastaava

 • työllisyyspalveluiden/työpajan henkilöstö

 

Sivistyspalvelut:

Sivistysjohtaja

 • toimistosihteeri
 • varhaiskasvatuksen johtaja
 • perusopetuksen rehtori
 • lukion rehtori
 • kirjastonjohtaja, kulttuurisihteeri
 • nuorisosihteeri
 • liikuntasihteeri

 

Varhaiskasvatusjohtaja

 • varhaiskasvatuksen henkilökunta

 

Perusopetuksen rehtori

 • perusopetuksen henkilökunta ja toimistosihteeri

 

Lukion rehtori

 • lukion henkilökunta

 

Kirjastonjohtaja, kulttuurisihteeri

 • kirjastopalveluiden henkilökunta

 

Nuorisosihteeri

 • nuorisopalveluiden henkilökunta
 • etsivä nuorisotyöntekijä

 

Liikuntasihteeri

 • projektityöntekijät
 • liikuntaryhmien työntekijät.

 

Esitys organisaatiouudistuksen ajallisesta toteutuksesta ja toimeenpanosta

Yhteistoimintamenettelyn neuvotteluissa on keskusteltu uuden organisaatiomallin ajallisesta toimeenpanosta ja toteutuksessa huomioitavista seikoista. On huomioitava, että käsillä olevaan organisaatiouudistukseen tulee suhtautua enemmän ensimmäisenä vaiheena ja se toteutetaan 1.8.2021 alkaen. Täysin valmista tai aukotonta versiota ei tulla saamaan valmiiksi 1.8.2021 alkaen tarkistuksia ja muutoksia tehdään edelleen, kun tarve vaatii ja huomioidaan muut tulevat uudistukset em. työssä, mm. ulkopuolelta tulevat rakenne- tai lainsäädäntöuudistukset.

Uudistus astuu voimaan 1.8.2021 alkaen uuden valtuustokauden myötä ja organisaatiouudistussuunnitelma on valmisteltu jo riittävän pitkälle. Uusi organisaatiorakenne ja hallintosääntö astuvat voimaan 1.8.2021, pl. muutamat määräaikaiset esimies- ja henkilökuntaratkaisut sosiaali-/hyvinvointipalveluissa ja teknisissä/elinvoimapalveluissa Tehtäväkuvapäivitykset, TVA:t ja tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistukset tehdään joulukuuhun 2021 mennessä, näitä ei em. esitetyllä aikataululla ehditä tehdä täysimääräisinä 1.8.2021 mennessä.

Reittien hoitamisen organisoinnin valmistelu on syytä aloittaa mahdollisimman pian, tarkistetaan resurssit ja asiantuntijuuden jakautuminen (elinvoimapalvelut ja sivistyspalvelut). Työnjaon tarkistamista on tehtävä elinvoiman osalta kuntakehittämisen, markkinoinnin ja luonnonvara-palveluiden välillä. Tavoitteena ei ole tehdä jäykkiä rakenteita, vaan 1.8.2021 jatkuu mm., että luonnonvarapäällikön/elinkeinoasiamiehen työpanosta sekä asiantuntijuutta käytetään mm. yrityspalveluiden kehittämisessä ja yritysneuvonnassa sekä saavutettavuusasioissa (esim. joukkoliikenne).

Lähitulevaisuudessa on paljon asioita, joilla on merkitystä kunnan organisaatiorakenteeseen ja näistä on aloitettava keskustelu mahdollisimman pian:

 • Tehtäväkuvamuutokset, TVA ja tehtäväkohtaiset palkkatarkastukset aloitetaan viimeistään elokuussa 2021 ja prosessit valmiita joulukuussa 2021.
 • Toimistosihteerien tehtävänkuvat, TVA:t ja nimikkeet; tarkistusprosessi ja samalla on mahdollisuus peilata muutoksia henkilöstöorganisaatiorakenteeseen.
 • Kunnassa tapahtuu eläköitymistä lähimmän 1–3 vuoden aikana merkittävästi. Millainen vaikutus näillä on palvelu- ja henkilöstörakenteeseen ja miten nämä huomioidaan tulevaisuussuunnittelussa.
 • Sote-uudistus ja mm. työllisyyskokeilujen tulokset ovat ulkopuolelta asetettavia uudistuksia, jotka vaikuttavat välittömästi kunnan palveluiden rakenteeseen. Viimeistään keväällä 2022 on alettava pohtia, miten mm. elinvoima, talous- ja hallinto sekä sivistyspalvelut järjestäytyvät, kun sote-kokonaisuus siirtyy maakunnalliseksi. Sivistyspalveluiden rakennetta ei muuteta 1.8.2021 alkaen, mutta sen mahdollisia muutoksia ja tehtyjen muutosten onnistumisia on syytä alkaa pohtia jo vuoden 2022 aikana.
 • Maaseutuhallinnon organisoituminen osaksi elinvoimapalveluja lautarakenteella vaatii syksyllä neuvottelujen aloittamisen yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa: maaseutuhallinnon asiat käsitellään elinvoimalautakunnassa tai esim. perustetaan maaseutujaosto.
 • Työllisyys- ja hyvinvointipalveluiden sijoittumistarkastelua on syytä tehdä aktiivisesti: onko tämä jatkossa osa elinvoiman edistämistä eli elinvoimapalveluita vai hyvinvoinnin edistämistä eli hyvinvointipalveluita, tarkastelu kytkeytyy kiinni mm. sote- ja sivistysratkaisuihin.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus

 • päättää koko kunnan henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn 10.5.2021,
 • hyväksyy esityksen mukaiset virka- ja tehtävänimikemuutokset,
 • valtuuttaa hallinto-osaston tekemään asiaan teknisluonteisia korjauksia.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle

 • hyväksyttäväksi uuden organisaatiorakenteen 1.8.2021 alkaen (organisaatiomalli, palvelurakenne sekä johtamis- ja viranomaisrakenne). Hallinto-osasto valtuutetaan tekemään asiaan teknisluonteisia korjauksia.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.