Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Tontin myyminen Käkinivasta

MUODno-2021-156

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

XXXXXX XXXXXXXX ja ********* ovat kiinnostuneet ostamaan Käkinivan ranta-asemakaava-alueelta rakennuspaikan 498-401-47-12, Käkikarpalo.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 27.5.2002 Käkinivan ranta-asemakaavan ja siinä osoitettujen lomarakennuspaikkojen luovutusehdot ja tarkisti ehtoja 17.2.2003, 12.12.2005 ja 25.9.2006. Rakennuspaikat erotettiin vuonna 2004 omiksi tiloikseen ja niille perustettiin oikeus tien ja venevalkaman käyttämiseen.

Tontin luovutushinta on 8 000 euroa ja pinta-ala 1 988 m2.

Kaavan mukaisesti loma-asunnon rakennuspaikalle (RA) saa rakentaa yhden loma-asuntorakennuksen, varaston ja saunan. Loma-asunnon rakennusoikeus on 100 k-m2 ja sauna- ja varastorakennuksen 30 k-m2. Lomarakennus tulee rakentaa kolmen vuoden kuluessa kaupanteosta ja rakennuksen tulee olla vähintään 60 % kaavan mukaisesta raken­nusoikeudesta. Kunta voi hakemuksesta pidentää rakennusaikaa.

Hallintosäännön 44 §:n mukaan hallitus ratkaisee myymisen, jos valtuusto on vahvistanut myynnissä noudatettavat yleiset perusteet.

Tontin sijainnin osoittava kartta on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää myydä ********* ja ********* Käkinivan ranta-asemakaavasta kiinteistön 498-401-47-12 Käkikarpalo kunnanvaltuuston hyväksymin luovutusehdoin.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

asianosaiset, tekninen toimisto, kirjanpito

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.