Kunnanhallitus, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Suunnittelutarveratkaisu

MUODno-2021-110

Valmistelija

 • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Hukki
hannu.hukki@sodankyla.fi
0400 193 790
Sodankylän kunnan apulaisrakennustarkastaja

Kiinteistöjen 498-401-17-126 Karhunpesä 3 293 m² ja 498-401-17-127 Tähtitörmä 1 328 m² omistajat hakevat suunnittelutarveratkaisua kunnanhallitukselta 1-kerroksisen omakotitalon (127 m²), autotallirakennuksen (82 m²), varastorakennuksen (20 m²) ja grillikodan (7 m²) rakentamiselle.

Suunnittelutarveratkaisun tarve: Alueella ei ole asemakaavaa, eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Rakennuspaikka sijoittuu Muonion kuntakeskuksen lähialueelle ja rakennusjärjestyksen mukaiselle suunnittelutarvealueelle.

Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen rakennuspaikka sijaitsee Muonion kuntakeskuksen tuntumassa pohjoisen puoleisella alueella. ETRS-TM35FIN N:7543215 E:360432

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lausunnon/muistutuksen hankkeesta (LAPELY/1038/2021) ja todennut mm. että Lapin ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa asuinrakennuksen sijoittamiselle asemapiirustuksessa esitetylle sijainnilleen. Autotallirakennus tulee suunnitelman mukaan maantien suoja-alueelle. Se on syytä siirtää suoja-alueen ulkopuolelle. Mikäli autotallia ei voida sijoittaa suoja-alueen ulkopuolelle, tulee sijoittamiselle hakea lupa ennen rakennusluvan myöntämistä.

Muilla rajanaapureilla ei ole huomautettavaa rakennushankkeen johdosta.

Tekninen osasto puoltaa haetun suunnittelutarveratkaisun myöntämistä.

Tunturi-Lapin maakuntakaavassa alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Merkinnällä osoitetaan asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. Lisäksi alue sisältyy matkailun vetovoima-alueelle, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueelle (mv).

Rakennuspaikan ympäristö on pääosin jo rakennettua asuinrakennusaluetta.

Suomen ympäristökeskuksen ympäristötietojärjestelmän mukaan alueella ei ole muinaismuistoja tai muuta suojelukohdetta joka olisi rakentamisen esteenä. Rakennuspaikalla tai sen läheisyydessä ei ole pohjavesialuetta.

Rakennuspaikka sijaitsee kunnan hyväksymän vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja rakennukset liitetään olemassa olevaan vesi- ja viemäriverkostoon.

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaiset rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella:

”Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen:

 1. ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
 2. on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
 3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. (21.4.2017/230)

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saa rakentaa jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen sekä jo olevaan maaseutuyritykseen kuuluvan maa- ja metsätalouden tai sen liitännäiselinkeinon harjoittamista varten tarpeellisen rakennuksen. Rakennuslupa voidaan 1 momentissa säädetyn estämättä myöntää myös rakennuksen korjaamiseen tai asuinrakennuksen vähäiseen laajentamiseen. (21.4.2017/230)

3 momentti on kumottu L:lla 30.12.2008/1129.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Edellä 1 momentissa säädettyjen edellytysten olemassaolon ratkaisee rakennuslupamenettelyn yhteydessä tai erillisessä menettelyssä kunnan päättämä viranomainen.

Rakennuslupaa suunnittelutarvealueelle tai suunnittelutarveasiaa muutoin ratkaistaessa noudatetaan asianosaisten ja viranomaisten kuulemisessa sekä päätöksessä ja siitä ilmoittamisessa soveltuvin osin, mitä 173 ja 174 §:ssä säädetään poikkeamismenettelystä. (11.6.2004/476)”

Hankkeesta voidaan todeta, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaiset edellytykset suunnittelutarvealueelle rakentamiselle. Esitetty rakennuspaikka sijaitsee yhdyskuntarakenteellisesti edullisella alueella. Asemapiirroksen mukaan rakennuspaikalla on riittävästi tilaa rakentamiselle sekä muulle vakituisen asumisen vaatimalle tilalle. Rakentaminen täydentää olemassa olevaa vakituiselle asumiselle jo muodostunutta aluetta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus myöntää suunnittelutarveratkaisun 1-kerroksisen omakotitalon (127 m²), autotallirakennuksen (82 m²), varastorakennuksen (20 m²) ja grillikodan (7 m²) rakentamiselle hakemuksen ja Lapin ELY-keskuksen antaman lausunnon (LAPELY/1038/2021) mukaisesti.

Rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen antopäivästä.

Päätöksestä hakijalta peritään 400 euroa ja naapurien kuulemisesta 45 euroa/naapuri rakennusvalvontataksan mukaisesti.

Päätös annetaan 31.3.2021 julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Tiedoksi

hakijat, Lapin ELY-keskus, tekninen osasto

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.                

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite            PL 189, 90101 Oulu  
Käyntiosoite          Isokatu 4, 3. krs., Oulu
Sähköpostiosoite  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          
Faksinumero         029 564 2841
Puhelinnumero     029 564 2800

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on 8–16.15   

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä 

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Postiosoite            Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite          Puthaanrannantie 15 a, 99300 Muonio
Sähköpostiosoite  kirjaamo@muonio.fi  
Puhelinnumero     0400 686 211            

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.