Kunnanvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kunnanvaltuuston kokoukset syksyllä 2022

MUODno-2021-612

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan  varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu on lähetettävä/julkaistava vähintään 7 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolooikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Ehdotus

Esittelijä

Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää tulevan vuoden osalta kokouspäiviksi 31.10.2022 (veroprosentit) ja 12.12.2022 (talousarvio). Muutoin puheenjohtaja kutsuu valtuuston kokoukseen. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää 30.5.2022 § 114 valtuustolle, että se päättää tulevan vuoden osalta kokouspäiviksi 31.10.2022 (veroprosentit) ja 12.12.2022 (talousarvio). Muutoin puheenjohtaja kutsuu valtuuston kokoukseen. 

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Kokouskäsittely

Juha Niemelä saapui kokoukseen etäyhteydellä tämän asian käsittelyn aikana. 

Tiedoksi

palvelualueet