Sivistyslautakunta, kokous 14.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Ammattiopisto Lappian irtisanominen Muonion kunnan sivistyspalvelujen ja ammattiopisto Lappian välisestä sopimuksesta

MUODno-2022-218

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Ammattiopisto Lappian opiskelijoita on kulkenut Muonion kunnan sivistyspalvelujen järjestämisissä koulukuljetuksissa. Tällä hetkellä ei ole voimassa olevaa sopimusta koulukuljetuksen osalta, eikä kustannuksista ole sovittu. Ammattiopisto Lappia on tarjonnut asuntolapaikkaa ensisijaisesti muulta paikkakunnalta tuleville ja niille muoniolaisille opiskelijoille, joiden koulumatka on hankala.  Nyt asuntola on ollut täynnä ja osa opiskelijoista on kulkenut sivistyspalvelujen järjestämissä koulukuljetuksissa.

Tällä sopimuksella on tarkoitus sopia pitkäjänteinen ratkaisu Ammattiopisto Lappian opiskelijoiden koulukuljetuksen osalta.

Keväällä 2022 vt. sivistysjohtaja ja Ammattiopisto Lappian toimipaikkapäällikkö ovat neuvotelleet ja yhteistyössä laatineet oheismateriaalina olevaa sopimusta, jossa sovitaan Ammattiopisto Lappian opiskelijoiden kulkemisesta koulukuljetuksessa ja kustannuksista. Sivistyslautakunta keskusteli em. asiasta 27.4.2022.

Sopimuksen mukaan Ammattiopisto Lappia sitoutuu maksamaan opiskelijoidensa koulukuljetukset Muonion kunnan sivistyspalveluille.

Sivistysjohtaja ja toimipaikkapäällikkö tarkastavat vuosittain kuljetustarpeen ja -mahdollisuuden.

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Hallintosäännön 27 § mukaan lautakunta päättää palveluidensa sopimuksista. Hallintosäännön 153 § mukaan muun toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa palvelualuejohtaja tai hänen estyneenä ollessaan sijaiseksi määrätty, ja varmentaa asianomainen tehtäväaluevastaava jollei toimielin ole päättänyt toisin.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy oheismateriaalin mukaisen sopimuksen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukseen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Ammattiopisto Lappia irtisanoutuu 17.1.2024 lähettämällä irtisanotumisilmoituksella Muonion kunnan sivistyspalvelujen ja ammattiopisto Lappian välinestä sopimuksesta, sopimus koskettaa Ammattiopisto Lappian opiskelijoiden kulkemisesta koulukuljetuksessa. Ammattiopisto Lappia perustelee irtisanomista seuraavasti: ammatillisella puolella kuljetukset eivät ole lakisääteistä toimintaa ja opiskelijoista saatava valtionosuus ei kata koulukuljetuskustannuksia.

Sopimuksessa sovitaan sopimuksen purkamisesta seuraavaa: Sopimuksen irtisanomisaika on vähintään puoli vuotta. Sopimuksen irtisanomisajaksi on sovittu lukuvuoden aloittamispäivä, joka on vuosittain 1.8. Sopimus voidaan purkaa päättymään lukuvuoden loppuun mennessä kumman tahansa sopimusosapuolen toimesta, jos toinen sopimuksen osapuoli lyö laimin sopimusvelvoitteitaan. Sopimuksen irtisanominen tai purkaminen edellyttää joko Muonion kunnan tai ammattiopisto Lappian toimielinten tekemää päätöstä (sopimuksen kohta 6.). Irtisanominen astuu voimaan 1.8.2024 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta merkitsee irtisanomisen tiedoksi ja huomioitavaksi koulukuljetuslistoja laadittaessa lukukaudelle 2024-2025.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Ammattiopisto Lappia, perusopetus, lukio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)