Sivistyslautakunta, kokous 14.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Lautakunnan toimivallan delegointi viranhaltijalle

MUODno-2024-42

Valmistelija

 • Heikki Tuikka, hallintosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Hallintosääntö 28 § määrittelee lautakuntien yleisen toimivallan. Lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan palvelualaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Hallintosäännön 30 §:ssä määritellään sivistyslautakunnan tehtävät ja toimivalta.

Esiopetuksen tehtävä on siirretty perusopetuksesta varhaiskasvatuspalveluihin 1.8.2023 alkaen. Hallintosääntöä on päivitetty siirrosta johtuen, edellinen päivitys on tullut voimaan 1.1.2024 alkaen. Tarvetta on edelleen päivittää hallintosääntöä ja tästä syystä lautakunta delegoi toimivaltaansa ja valtuuttaa varhaiskasvatusvastaavan päättämään seuraavat asiat 1.3.2024 alkaen:

 • esiopetuksen oppilaan hyväksymisestä maksuttomaan kuljetukseen lainsäädännön ja lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti ja myöntää mahdolliset oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta maksettavat avustukset,
 • varhaiskasvatuksessa olevan lapsen ja esikoululaisen tehostetun tuen oppimissuunnitelmasta ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta,
 • esikoululaisen opetuksen poikkeavasta järjestämisestä,
 • valvoo ja vahvistaa esiopetuksen oppimäärän suorittamisen,
 • myöntää esikoululaiselle luvan tilapäiseen poissaoloon,
 • tilapäisestä lääkärintodistuksen perusteella järjestettävästä koulukuljetuksesta ja petokuljetuksesta sivistyslautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy toimivaltansa delegoinnin varhaiskasvatusvastaavalle ehdotuksen mukaisesti 1.3.2024 alkaen. Toimivallan delegointi saatetaan tiedoksi kunnanhallitukselle huomioitavaksi seuraavassa hallintosäännön päivityksessä.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

varhaiskasvatusvastaava, kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)