Sivistyslautakunta, kokous 14.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Sivistyspalveluiden käyttösuunnitelman vahvistaminen 2024

MUODno-2024-13

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, hallintosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi 11.12.2023 § 84 talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2026. Talousarvion toimeenpano-ohjeen mukaan lautakuntien tulee käsitellä valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat helmikuun 2024 loppuun mennessä.

Sivistyspalveluiden sitovat tehtävätasot ovat hallinto- ja tukipalvelut, varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, kansalaisopisto, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut sekä liikuntapalvelut ja hyvinvoinnin edistäminen.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.

Kunnanvaltuusto on talousarviokäsittelyn yhteydessä:

- varhaiskasvatus: pienennetty määräaikaisten palkkavarausta 25 000 €, lisätty sv-korvausta 20 000 €
- perusopetus: poistettu aiheeton työeläkemaksu 54 000 €, vähennetty sijaisten palkkavarausta 20 000 €, lisätty sv-korvausta 15 000 €
- lukio: poistettu aiheeton työeläkemaksu 60 000 €, pienenetty sijaisten palkkavarausta 10 000 €, poistettu asiakaspalveluiden osto 5 000 €, lisätty sv-korvausta 10 000 €
  Vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin: oppimisen tuen ostopalvelu ei toteudu keväällä 2024 sekä tukiopetuksen ja koulun ulkopuolisen toiminnan vähentäminen.
- kansalaisopisto: pienennetty tuntipalkkaisten palkkavarausta 10 000 €
  Vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin: kurssi tarjonnan vähentäminen.
- kirjasto- ja kulttuuripalvelut: poistettu palkkavarausesitys uudesta työntekijästä 14 000 €, pienennetty koulutus- ja kulttuuripalveluita 7 000 €, poistettu vuokramääräraha 6 000 €
  Vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin: kirjastohoitajan tehtävää ei täytetä, tapahtumatarjonnan vähentäminen, kulttuuri- ja galleriatilan pilotointi ei toteudu.
- hallinto- ja tukipalvelut, nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut ja hyvinvoinnin edistäminen: ei tullut muutoksia lautakunnan käsittelyn jälkeen.

Valtuuston hyväksymä vuoden 2024 sivistyspalvelujen talousarvio ovat esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta vahvistaa vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelmaksi sivistyspalvelujen talousarvion valtuuston päätöksen mukaisesti.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

talouspäällikkö, kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)