Sivistyslautakunta, kokous 14.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Kittilän ja Muonion kuntien välinen sopimus Raattaman alueen esikoulun ja peruskoulun 1.-9.luokkalaisten lähikoulun määrittelemisestä

MUODno-2022-213

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Raattamalaiset perusopetuksen oppilaat 5.luokasta ylöspäin ovat käyneet Muonion yhtenäiskoulussa (toissijainen koulu), koska koulumatka on Muonioon lyhyempi kuin Kittilän kunnan omiin peruskouluihin. Ratkaisu opetuksen järjestämisestä on tehty vuosi kerrallaan kuntien välillä. Tällä hetkellä Raattaman koululla toimii esiopetus sekä peruskoulun 1.-4.vuosiluokat, oppilaita on yhteensä seitsemän.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 25.6.2019 113 § päättänyt, että Kittilän kunnan Raattaman kylästä järjestetään perusopetuksen opiskelijoille maksuton koulukuljetus lukuvuosina 2019-20 ja 2020-21. Tämän jälkeen kuljetuksesta vastaavat vanhemmat. Mikäli vanhemmat järjestävät kuljetuksen lähimmälle tai sovitulle olemassa olevalle koulukyytipysäkille Muoniossa, koulukyydistä ei veloiteta maksua. Kittilän maksama korvaus kuljetuksista on ollut 10 000 euroa/lukuvuosi lukuvuosien 2019-2020 ja 2020-2021 sekä lukuvuonna 2021-2022 30 000 euroa/lukuvuosi. Muonion kunta on järjestänyt yhden kuljetuksen kouluun ja yhden paluukuljetuksen.

Lukuvuonna 2021-2022 Raattamasta on käynyt koulua kolme peruskoululaista luokilta 5.-9. Tulevalle lukuvuodelle ei ole voimassa olevaa sopimusta.

Kittilässä on kokoontunut työryhmä syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana, jonka tehtävä oli selvittää mm. raattamalaisten lasten perusopetuksen järjestämiseen liittyviä vaihtoehtoja tavoitteena löytää pitkäjänteinen ratkaisu. Työryhmän yksimielisenä esityksenä oli nykyinen järjestely, jossa Raattaman koululla järjestetään opetusta 0.-4.-luokille ja 5.- ja 6.-luokkalaiset ja yläkoulun oppilaat käyvät koulua Muoniossa. Työryhmä toivoi lisäksi, että sivistystoimenjohtaja neuvottelisi lähikoulusopimuksesta Muonion kanssa. 

Keväällä 2022 Muonion vt. sivistysjohtaja ja Kittilän sivistystoimenjohtaja ovat käyneet kolme alustavaa keskustelua lähikoulusopimuksesta ja koulukuljetuskustannuksista.

Muonion sivistyslautakunta keskusteli 29.3.2022 ja 27.4.2022 lähikoulusopimuksen mahdollisuudesta ja oli valmis aloittamaan neuvottelut Kittilän kunnan kanssa lähikoulusopimuksen solmimisesta Raattamassa asuvien peruskoulun 5.-6.-luokkalaisten sekä yläkoulun oppilaiden osalta.

Muonion vt. sivistysjohtaja ja Kittilän sivistystoimenjohtaja ovat kevään 2022 aikana yhteistyössä laatineet Kittilän ja Muonion kuntien välistä oheismateriaalina olevaa sopimusta Raattaman alueen peruskoulun 5.-9.luokkalaisten lähikoulun määrittelemiseksi. Sopimuksessa myös sovitaan oppilaskohtaisista kustannuksista ja koulukuljetuksesta Raattamasta Muonion kunnan koulukuljetusverkostoon.

Sopimuksella Kittilän kunta ja Muonion kunta sopivat, että Raattaman alueen 5.-9.-luokkalaisten oppilaiden lähikoulu on Muonion yhtenäiskoulu 1.8.2022 alkaen. Sopimuksen mukaan Kittilän kunta vastaa Muonion kunnalle oppilaskohtaisista valtionosuuksien yli menevistä kustannuksista. Kittilän kunta vastaa myös koulukuljetuksista välillä Raattama-Särkijärvi. Muonion kunnan on mahdollista ostaa paikkoja linjalta. Koulukuljetuksista sovitaan vuosittain erikseen.

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Kittilän koulutuslautakunta hyväksyi sopimuksen kokouksessaan 18.5.2022 § 38.

Hallintosäännön 27 § mukaan lautakunta päättää palveluidensa sopimuksista. Hallintosäännön 153 § mukaan muun toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa palvelualuejohtaja tai hänen estyneenä ollessaan sijaiseksi määrätty, ja varmentaa asianomainen tehtäväaluevastaava jollei toimielin ole päättänyt toisin.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy oheismateriaalin mukaisen sopimuksen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukseen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kittilän ja Muonion kuntien välillä on voimassa lähikoulusopimus, jonka mukaan Raattaman alueen 5.-9.-luokkalaisten oppilaiden lähikoulu on Muonion yhtenäiskoulu 1.8.2022 alkaen toistaiseksi. Molemmat kunnat, oppilaat ja huoltajat ovat olleet tyytyväisiä sopimukseen. 

Kittilän sivistystoimenjohtaja on kevään 2023 aikana on ollut yhteydessä Muonion vt. sivistysjohtajaan ja neuvotellut raattamalaisten lähikoulusopimuksen laajentamista koskemaan myös esiopetusta ja luokkia 1.-4. Lukuvuonna 2023-24 Raattaman koulussa on kolme oppilasta; yksi esikoululainen ja kaksi oppilasta toisella luokalla. Seuraavan kerran Raattaman kouluun on tulossa uusia oppilaita syksyllä 2026. Oppilasmäärän laskun vuoksi opetussuunnitelman mukaista opetusta on haastava järjestää. Lähikoulusopimuksen laajentaminen koskemaan kaikkia raattamalaisia oppilaita on pienen oppilasmäärän takia tarkoituksenmukaista.

31.3.2023 on järjestetty keskustelutilaisuus yhdessä Raattaman koulun huoltajien ja henkilökunnan sekä Kittilän sivistystoimenjohtajan ja Muonion kunnan viranhaltijoiden sekä sivistyslautakunnan puheenjohtajan kanssa. Huoltajat ja Kittilän viranhaltijat sekä koululautakunnan puheenjohtaja kävivät tutustumassa Muonion yhtenäiskouluun 26.4.2023. Oppilaat tutustuivat Muonion yhtenäiskouluun 31.5.2023.

Muonion sivistyslautakunta keskusteli 26.4.2023 ja 31.5.2023 lähikoulusopimuksen mahdollisesta laajentamisesta koskemaan Kittilän kunnan Raattamassa asuvia esikoululaisia ja 1.-4. -luokkalaisia.

Sopimus pysyy ehdoiltaan samana sen laajentuessa koskemaan myös esiopetuksen ja 1.-4. luokan oppilaita. Kittilän kunta vastaa Muonion kunnalle oppilaskohtaisista valtionosuuksien yli menevistä kustannuksista sekä koulukuljetuksista. Muonion vt. sivistysjohtaja ja Kittilän sivistystoimenjohtaja ovat kevään 2023 aikana yhteistyössä päivittäneet Kittilän ja Muonion kuntien välistä oheismateriaalina olevaa sopimusta Raattaman alueen esiopetuksen ja peruskoulun 1.-9.luokkalaisten lähikoulun määrittelemiseksi. Sopimuksessa myös sovitaan oppilaskohtaisista kustannuksista ja koulukuljetuksesta Raattamasta Muonion kunnan koulukuljetusverkostoon.

Sopimuksella Kittilän kunta ja Muonion kunta sopivat, että Raattaman alueen esikoululaisten ja 1.-9.-luokkalaisten oppilaiden lähikoulu on Muonion yhtenäiskoulu 1.8.2023 alkaen. Sopimuksen mukaan Kittilän kunta vastaa Muonion kunnalle oppilaskohtaisista valtionosuuksien yli menevistä kustannuksista. Kittilän kunta vastaa myös koulukuljetuksista välillä Raattama-Särkijärvi ja tarvittaessa Muonion Yhtenäiskoululle, jos olemassa oleviin koulukuljetuksiin ei mahdu. Muonion kunnan on mahdollista ostaa paikkoja linjalta. Koulukuljetuksista sovitaan vuosittain erikseen.

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Kittilän koulutuslautakunta käsittelee sopimuksen kokouksessaan 14.6.2023 § 52.

Kittilän, Muonion ja Kolarin kunnat ovat mukana Kuntaliiton Verkostoperuskouluhankkeessa, jossa tavoitteena on kehittää perusopetuksen uusia järjestämistapoja. Tunturi-Lapin alueen hankkeen tavoitteena on yhdessä kehittää yli kuntarajojen tapahtuvan perusopetuksen järjestämisen hallinnollisia rakenteita.

Hallintosäännön 27 § mukaan lautakunta päättää palveluidensa sopimuksista. Hallintosäännön 153 § mukaan muun toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa palvelualuejohtaja tai hänen estyneenä ollessaan sijaiseksi määrätty, ja varmentaa asianomainen tehtäväaluevastaava jollei toimielin ole päättänyt toisin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta päättää
1. oheismateriaalina olevalla sopimuksella korvataan Kittilän ja Muonion kuntien 17.8.2022 solmittu lähikoulusopimus. Lautakunta lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.
2. oheismateriaalina oleva Kittilän ja Muonion kuntien lähikoulusopimus koskee esiopetusta sekä perusopetuksen 1.-9.-luokkien oppilaita ja on voimassa 1.8.2023 alkaen toistaiseksi.
3. lähikoulusopimuksen vaatimia hallinnollisia rakenteita tarkastellaan osana Kuntaliiton verkostoperuskouluhanketta.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

perusopetus, kunnanhallitus, Kittilän sivistyspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan sivistyspalveluihin määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion sivistyslautakunta

Sivistyspalveluiden yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: sivistys@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan sivistyspalveluista.