Sivistyslautakunta, kokous 14.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 LISÄPYKÄLÄ: Sivistyslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pito (lisäpykälä) (lisäpykälä)

MUO-2023-343

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 148 §:ssä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti ja sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Asiakirjan allekirjoittamisesta määrätään hallintosäännön 153 §:ssä. 

Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö. Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta päättää, että:

  • lautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi lautakunnan valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa viimeistään kokousta seuraavan viikon kolmantena arkipäivänä ja etätarkastaminen on mahdollista
  • pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon neljännestä arkipäi­västä alkaen  

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)