Sivistyslautakunta, kokous 14.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Lapin hyvinvointialueen hallinnoiman liikuntaneuvonnan kehittämishankkeen kumppanuus

MUODno-2023-337

Valmistelija

  • Hanna Marttila, hanna.marttila@muonio.fi

Perustelut

Lapin hyvinvointialue hakee Sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2024 terveyden edistämisen määrärahaa liikuntaneuvonnan kehittämiseen Lapin alueella. Hankkeen suunniteltu kokonaiskesto on 1.1.2024-31.12.2026. Tavoitteina hankkeessa on tehdä selvitys liikuntaneuvonnan nykytilasta ja yhteistyörakenteista Lapin alueella sekä määritellä hyvinvointialueen ja kuntien yhdyspinnoilla koordinaatio- ja yhteistyörakenne, jossa pyritään huomioimaan kuntien erityispiirteet. Näin mahdollistetaan uusien käytäntöjen yhtenäistäminen ja vahvistaminen koko hyvinvointialueella. Koordinaatiorakenteessa huomioidaan rakenteen yhdistäminen muihin elintapaohjauksen osa-alueisiin ja lähetekäytäntöihin.  

Tavoitteena on muodostaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kunnan toimialueiden yhdyspinnoille yhtenäinen palveluketju, joka on kuvattu ja tiedossa kunnan sekä hyvinvointialueiden eri toimijoilla. Kirjaamiseen liittyviä käytäntöjä selvitetään ja tarkastellaan niiden yhtenäistämisen mahdollisuutta osana palveluketjua. Hankkeen aikana annetaan koulutusta liikunta- ja elintapaneuvontaan liittyen eri alojen ammattilaisille. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tuottaa tietoa valmistelijoille, päätöksentekijöille, sidosryhmille sekä muille asianosaisille liikunnan ja liikkumisen vaikutuksista hyvinvointiin ja jaksamiseen. Yhtenäisen ja yhteisen viestinnän avulla luodaan luottamusta kuntalaisissa sekä nostetaan liikunta- ja elintapaneuvonnan näkyvyyttä. 

Hyvinvointialue vastaa hankkeen omarahoitusosuudesta, mutta kuntien tulee sitoutua prosessin kehittämiseen sekä yhteistyörakenteiden luomiseen. Tämä vaatii työaikaresurssia kuntien liikuntatoimista. Muonion kunnassa liikuntaneuvonnan toteuttaminen on kirjattuna 20% työajalla liikunnanohjaajan työnkuvaan, joten hankkeeseen sitoutuminen ei vaadi erillisresurssia. Hyvinvointialueen hallinnoima kehittämishanke tukee Elintapaohjauksen palvelupolku Tunturi-Lappiin 2022-2024 –hankkeen tavoitteita ja mahdollistaa käytänteiden yhtenäistämisen koko hyvinvointialueella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta päättää, että syksyn 2023 aikana laaditaan aiesopimus Lapin hyvinvointialueen ja Muonion kunnan kanssa. Muonion kunta sitoutuu liikuntapalveluiden resurssin hyödyntämiseen liikuntaneuvonnan kehittämiseksi.

 

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

liikuntapalvelut, Lapin hyvinvointialue

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)