Sivistyslautakunta, kokous 14.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Liikunta- ja hyvinvointivastaavan määräaikaisen viran täyttäminen

MUODno-2023-306

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Tuikka, toimistosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Vs. liikunta- ja hyvinvointivastaava on irtisanoutunut ja virkasuhde päättyy 6.8.2023.

Hallintosäännön 42 a §:n mukaan lautakunnat valitsevat alaisensa organisaation tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövastaavat. Liikunta- ja hyvinvointivastaava toimii tehtäväyksikkövastaavana. Liikunta- ja hyvinvointivastaavan tehtäväkuvaan kuuluu kunnan liikuntapalvelujen toimiva järjestäminen, tehtäväalueen toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toteutuksesta huolehtiminen sekä alan asiantuntijana toimiminen mm. liikuntapaikkarakentamishankkeissa. Liikunta- ja hyvinvointivastaava toimii esihenkilönä liikuntapalveluiden ja hyvinvoinnin edistämistyön tehtäväalueella.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta päättää julistaa liikunta- ja hyvinvointivastaavan määräaikaisen viransijaisuuden haettavaksi ajalle 1.8.2023 - 31.12.2024. Nykyinen vs. liikunta- ja hyvinvointivastaava työskentelee 6.8.2023 saakka perehdyttäen valittavan henkilön työtehtävään.

Kelpoisuusehtona on alan soveltuva korkeakoulututkinto (AMK).

Tehtäväkohtainen palkka (02VAP020 ml. TVA) yht. 3 270,48€. Koeaika on kuusi (6) kuukautta. Työaika on toimistotyöaika (36,25h).

Liikunta- ja hyvinvointivastaavan rekrytointiaika on 22.5.-5.6.2023 ja haastattelut toteutetaan 7.6.2023. Lautakunta nimeää rekrytointiryhmään sivistysjohtajan, vs. liikunta- ja hyvinvointivastaavan ja yhden sivistyslautakunnan jäsenen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi rekrytointiryhmään lautakunnan edustajaksi Pirjo Rauhalan.

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, toimistosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Hallintosäännön 42 a §:n mukaan lautakunnat valitsevat alaisensa organisaation tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövastaavat.

Liikunta- ja hyvinvointivastaava vastaa liikuntapalveluiden ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäväalueista, talouden suunnittelusta ja kehittää tehtäväalueiden toimintaa. Liikunta- ja hyvinvointivastaava toimii esihenkilönä em. tehtäväalueilla. Hän vastaa toiminnan, tilojen, kaluston ja alueiden käytöstä. Tehtävään kuuluu kunnan poikkihallinnollinen hyvinvointia edistävä työ, hyvinvoinnin edistämisen tiimin vetovastuu, yhdistysten ja järjestöjen yhteyshenkilönä toimiminen, hankeneuvonta yhdistyksille sekä sähköisen hyvinvointikertomuksen jalkauttaminen ja seuranta. Liikunta- ja hyvinvointivastaava tulee olemaan osa kunnan sisäisen työhyvinvoinnin kehittämisen ja viestinnän tiimiä.

Liikunta- ja hyvinvointivastaavan viransijaiseksi valittavalta edellytetään tehtävässä menestymistä tukevaa työkokemusta, kokemusta kunnallishallinnosta, taloudesta ja seura- ja yhdistystyöstä. Työ vaatii huolellisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä oppimis- ja paineensietokykyä. Valittavalta odotetaan hyvää palvelualojen ja toimintaympäristöjen tuntemusta, hankeosaamista, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä valmiuksia sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Valittavalta odotetaan lisäksi tiimi- ja verkostotyöskentelytaitoja, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta, sujuvaa suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisua sekä aktiivista ja kehittämismyönteistä työotetta.

Sivistyspalvelujen liikunta- ja hyvinvointivastaavan viransijaisuus ajalle 1.8.2023-31.12.2024 on ollut haettavana Kuntarekry-järjestelmässä, työ- ja elinkeinotoimiston tiedotuksessa ja kunnan internetsivuilla julkaistulla ilmoituksella. Hakuaika oli päättyi 5.6.2023 klo 15. 

Tehtävään haki määräaikaan mennessä 12 henkilöä. Hakijoista yksitoista (11) täytti tehtävän kelpoisuusehdot ja heistä viisi (5) kutsuttiin haastatteluun. Hakijoista haastateltiin Nora Björs, Jenni Humalajoki, Emma Kuoksa, Janne Rissanen ja Tommi Virtanen. Haastateltavat valittiin hakuasiakirjojen perusteella. Haastatteluun kutsuttujen osalta painotettiin alan koulutusta (liikunta- ja hyvinvointivastaavan viran kelpoisuusehtona on alan soveltuva korkeakoulututkinto, AMK), alan osaamista, työkokemusta, tuntemusta kunnallishallinnosta, taloudesta ja seura- ja yhdistystyöstä sekä hankeosaamista. Rekrytointiryhmään kuuluivat sivistysjohtaja Päivi Rantakokko, vs. liikunta- ja hyvinvointivastaava Hanna Marttila ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pirjo Rauhala.

Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa saatujen tietojen pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella, että parhaiten viransijaisuuden hakuvaatimuksia vastaa Emma Kuoksa. Hänen varalleen valitaan Tommi Virtanen ja Nora Björs tässä järjestyksessä. Yhteenveto hakijoista on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta valitsee liikunta- ja hyvinvointivastaavan viransijaisuuteen ajalle 1.8.2023-31.12.2024 Emma Kuoksan ja varalle Tommi Virtasen ja Nora Björsin tässä järjestyksessä. Perustelut valinnalle on esitetty tämän päätöksen kuvausosassa.

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:n hinnoittelutunnuksen 02VAP020 mukainen ja tehtäväkohtainen palkka on 3 347,05 euroa/kk (sis. TVA-osuuden). Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Työaika on toimistotyöaika (36,25h).

Virkaan valittavan tulee ennen valinnan vahvistamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

asianosaiset, liikuntapalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan sivistyspalveluihin määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion sivistyslautakunta

Sivistyspalveluiden yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: sivistys@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan sivistyspalveluista.