Sivistyslautakunta, kokous 14.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2023-2024

MUODno-2023-323

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Vs. perusopetuksen rehtori on yhteistyössä opettajien ja muu koulun henkilökunnan kanssa laatinut yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelman noudattaen aiemmin tehtyjä päätöksiä. Työjärjestyksien laatiminen on kesken ja osin myös opettajien rekrytointi on kesken.

Lukuvuonna 2023-2024 esiopetuksessa tuntikehys on edelleen 40 tuntia esiopetuksen siirtyessä varhaiskasvatuksen hallinnon alle 1.8.2023 alkaen. Yleisopetuksessa tuntikehys on 486 tuntia sekä erityisopetuksessa 70 tuntia. Yleisopetuksen tuntikehystä nostaa kasvava oppilasmäärä ja siitä johtuvat luokkajaot esim. luokat 7.-9. tullaan jakamaan lukuvuonna 2023-2024. Opetus- ja kulttuurioministeriöltä saadun erityisavustuksen myötä palkattavan resurssiopettajan johdosta tuntikehys kasvaa. Sivistyspalveluiden organisaatiouudistuksen myötä on rekrytoitu resurssiopettaja sekä apulaisjohtaja, jotka nostattavat osaltansa perusopetuksen tuntikehystä.

Useat opettajat opettavat oman varsinaisen oppiaineensa lisäksi muita aineita. Lisäksi opettajien työhön kuuluu lisätehtäviä, esim. AV-välineiden hoitotyö ja tietotekniikkavastaavan työ, oppilaskunnan ohjaustyö, luokanvalvontatyö ja oppilaanohjaus.

Lukuvuosisuunnitelman tavoitteena on kokonaiskuvan muodostaminen koulun tilanteesta ja se perustuu opetussuunnitelmaan.

Lukuvuoden 2023–2024 lukuvuosisuunnitelma on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy perusopetuksen lukuvuosisuunnitelman lukuvuodelle 2023-2024. Mahdolliset muutokset ja lisäykset lukuvuosisuunnitelmaan ennen lukuvuoden alkua ja lukuvuoden aikana tehdään perusopetuksen rehtorin päätöksellä.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

perusopetus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)