Sivistyslautakunta, kokous 14.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Perusopetuksen opetussuunnitelman 2014 muutos koskien poissaolojen ehkäisemistä sekä poissaolojen suunnitelmallista seuraamista ja niihin puuttumista

MUODno-2023-339

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Opetushallitus on 1.3.2023 antanut muutosmääräyksen OPH-532-2023 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista koskien poissaolojen ehkäisemistä, niiden suunnitelmallista seurantaa ja poissaoloihin puuttumista.

Opetushallitus on 1.3.2023 päättänyt liitteen mukaisista muutoksista perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 lukuihin; 

- 4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet
- 5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä
- 5.6 Paikallisesti päätettävät asiat
- 8.1 Paikallisesti päätettävät asiat ja opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma.

Uudistukset vastaavat perusopetuslain 26 § muutokseen, joka tulee voimaan 1.8.2023. Tämän määräyksen mukaan tarkistettu paikallinen opetussuunnitelma tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2023. Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa paikallisessa opetussuunnitelmassa toimintamallin oppilaiden poissaolojen ehkäisemiseksi ja suunnitelmalliseksi seuraamiseksi sekä niihin puuttumiseksi.

Opetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä.

Hallintosäännön 27 § ja 27.3 § mukaan lautakunta hyväksyy voimassa olevan opetussuunnitelman sekä siihen tehtävät muutokset.

Muonion perusopetuksen opetussuunnitelmaa on päivitetty muutosmääräyksessä mainittujen lukujen osalta. Päivitykset on valmistellut Muonion yhtenäiskoulun oppilashuoltoryhmä. Luotu malli poissaoloihin ennaltaehkäisyyn, puuttumiseen ja toimenpiteiden vaikutusten arviointiin sisällytetään lukuun 5.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta päättää hyväksyä opetussuunnitelman muutokset koskien poissaolojen ehkäisemistä sekä poissaolojen suunnitelmallista seuraamista ja niihin puuttumista 1.8.2023 alkaen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

perusopetus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)