Sivistyslautakunta, kokous 14.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset lukuun 14 Vuosiluokat 3-6

MUODno-2023-340

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Opetushallitus on 18.1.2023 päättänyt muuttaa ja täydentää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 luvun 14 Vuosiluokat 3-6 alalukua 14.4.

Oppiaineet vuosiluokilla 3 -6 ja liitteitä 1-3 Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi -liitteen mukaisesti.

Tämän määräyksen mukaiset Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi -liitteen tiedot sisällytetään sellaisinaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti laadittuihin paikallisiin opetussuunnitelmiin ja otetaan käyttöön 1.8.2023 alkaen.

Opetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä.

Hallintosäännön 27 § ja 27.3 § mukaan lautakunta hyväksyy voimassa olevan opetussuunnitelman sekä siihen tehtävät muutokset.

Perusopetuksen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta päättää hyväksyä perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset koskien 3-6 luokkien arviointikriteerejä 1.8.2023 alkaen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

perusopetus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)