Sivistyslautakunta, kokous 14.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Perusopetuksen rehtorin irtisanoutuminen

MUODno-2023-327

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, toimistosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Sivistysjohtaja Päivi Rantakokko on 6.6.2023 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut irtisanovansa perusopetuksen rehtorin virkasuhteensa päättymään 6.6.2023. Rantakokko siirtyy Muonion kunnan sivistysjohtajan virkaan 6.6.2023 alkaen toistaiseksi.

Hallintosäännön 54 § mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Priitta Pöyhtäri-Trøen, vs. lukion rehtori, priitta.poyhtari-troen@muonio.fi

Merkitään tiedoksi Päivi Rantakokon irtisanoutuminen perusopetuksen rehtorin virasta. Virkasuhde päättyy 6.6.2023.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esteellisyys

  • Päivi Rantakokko (hallintolaki 28.3 § intressijäävi)

Kokouskäsittely

Sivistysjohtaja Päivi Rantakokko ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui pykälän käsittelyn ajaksi. Esittelijänä toimi pykälän käsittelyn ajan vs. lukion rehtori Priitta Pöyhtäri-Trøen, joka saapui kokoukseen klo 18.09.

Päivi Rantakokko palasi kokoukseen pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.11 ja Priitta Pöyhtäri-Trøen poistui samalla kokouksesta.

Tiedoksi

asianomainen, perusopetus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)