Sivistyslautakunta, kokous 14.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Perusopetuksen rehtorin viran täyttäminen 1.8.2023 alkaen toistaiseksi

MUODno-2023-223

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Perusopetuksen rehtori on valittu sivistysjohtajaksi kunnanvaltuuston 17.4.2023 § 15 päätöksellä.  

Hallintosäännön 42 a §:n mukaan lautakunnat valitsevat alaisensa organisaation tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövastaavat. Perusopetuksen rehtori toimii tehtäväaluevastaavana ja vastaa perusopetuksen tehtäväalueesta, talouden suunnittelusta ja kehittää tehtäväalueen toimintaa. Perusopetuksen rehtori toimii esimiehenä perusopetuksen tehtäväalueella. Rehtorin opetusvelvollisuus korvautuu tällä hetkellä hallinnollisilla tehtävillä.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta päättää julistaa perusopetuksen rehtorin viran haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana virkasuhteena. Virka täytetään 1.8.2023 alkaen.

Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Palkkaus OVTES:n palkkahinnoittelukohdan 40301202 mukaan: tehtäväkohtainen palkka on 4 755,69 euroa/kk. Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Perusopetuksen rehtorin rekrytointiaika on 18.4.-5.5.2023 ja haastattelut pyritään sopimaan viikolle 19. Lautakunta nimeää rekrytointiryhmään sivistysjohtajna, perusopetuksen rehtorin, lukion rehtorin, yhtenäiskoulun henkilöstön edustajan, sivistyslautakunnan puheenjohtajan ja yhden sivistyslautakunnan jäsenen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Rekrytointiryhmään nimettiin yhtenäiskoulun henkilöstön edustajaksi Jukon pääluottamusmies, joka toimii ryhmässä asiantuntijan roolissa sekä lautakunnan edustajaksi nimettiin Anne-Mari Keimiöniemi.

Kokouskäsittely

Mikael Heikkilä palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa klo 18.11.

Valmistelija

Heikki Tuikka, toimistosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Perusopetuksen rehtorin virka oli haettavana 18.4-5.5.2023 Kuntarekry.fi -palvelussa, TE-toimiston ja kunnan verkkosivuilla.

Määräaikaan mennessä saapui neljä (4) hakemusta. Hakijat täyttävät kelpoisuusehdot koulutuksen osalta, mutta työkokemusta perusopetuksen hallinnosta ja henkilöstöhallinnosta ei ollut monella. Rekrytointiryhmä esittää hakuajan jatkamista ja jo tulleiden hakemusten huomioimista.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta päättää jatkaa perusopetuksen rehtorin hakuaikaa ja toteaa, että virkaa aiemmin hakeneet otetaan huomioon. Perusopetuksen rehtorin jatkettu hakuaika on 16.5.-28.5.2023 ja haastattelut pyritään sopimaan viikolle 22. 

Virka täytetään 1.8.2023 alkaen. Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Palkkaus OVTES:n palkkahinnoittelukohdan 40301202 mukaan: tehtäväkohtainen palkka on 4 755,69 euroa/kk. Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Rekrytointiryhmänä toimii 26.4.2023 kokouksessa päätetty rekrytointiryhmä.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Hallintosäännön 42 a §:n mukaan lautakunnat valitsevat alaisensa organisaation tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövastaavat.

Perusopetuksen rehtorin toistaiseksi voimassa oleva virka on ollut haettavana Kuntarekry-järjestelmässä, työ- ja elinkeinotoimiston tiedotuksessa ja kunnan internetsivuilla julkaistulla ilmoituksella. Hakuaika oli 18.4.2023-5.5.2023. Määräaikaan mennessä saapui neljä (4) hakemusta. Hakijat täyttivät kelpoisuusehdot koulutuksen osalta, mutta työkokemusta perusopetuksen hallinnosta ja henkilöstöhallinnosta ei ollut monella. Sivistyslautakunta päätti 16.5.2023 §66 jatkaa hakuaikaa ja jo tulleiden hakemusten huomioimista valintaprosessissa. Jatkettu hakuaika oli 16.5.2023-28.5.2023. Määräaikaan mennessä tuli kolme (3) uutta hakemusta ja yhtä jo aiemmin tullutta hakemusta täydennettiin. Yksi aiemmin hakeneista otti hakemuksensa pois ennen jatketun hakuajan päättymistä. Hakemuksia oli yhteensä jatketun hakuajan päätyttyä kuusi (6).

Hakijoista viisi täytti viran kelpoisuusehdot ja heidät kaikki kutsuttiin haastatteluun. Haastateltavat hakijat olivat Sanna Karppinen, Virpi Labba, Jonne Lehto, Saila Leukumaa-Autto ja Pasi Oikarinen. Haastateltavat valittiin hakuasiakirjojen perusteella. Lautakunnan nimeämään rekrytointiryhmään kuuluivat vt. sivistysjohtaja Päivi Rantakokko, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pirjo Rauhala, sivistyslautakunnan varajäsen Anne-Mari Keimiöniemi, lukion vs. rehtori Priitta Pöyhtäri-Trøen, perusopetuksen vs. rehtori Paula Ylitalo sekä yhtenäiskoulun henkilöstöedustaja Pirjo Kuukkanen.

Haastatteluun kutsuttujen osalta edellytettiin kelpoisuutta perusopetuksen rehtorin virkaan (viran kelpoisuusehdot määräytyivät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti).

Perusopetuksen rehtoriksi valittavalta edellytetään edellä mainittua alan koulutusta ja laaja-alaista tuntemusta. Tehtävässä menestymistä tukeva työkokemus, kokemus esihenkilötyöstä (henkilöstöjohtaminen), kokemus kunnallishallinnosta (esim. taloussuunnittelu – ja seurannasta) sekä käytössä olevien hallinto-ohjelmien osaaminen katsotaan eduksi. Työ vaatii pedagogiikan tuntemusta, sekä tuntemusta oppilaan tuen järjestämisen johtamisesta ja koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämisestä. Valittavalta odotetaan hyvää palvelualan ja toimintaympäristön tuntemusta, vuorovaikutustaitoja, monipuolia yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta sekä valmiuksia sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Valittavalta odotetaan lisäksi tiimi- ja verkostotyöskentelytaitoja sekä aktiivista ja kehittämismyönteistä työotetta.

Rekrytointiryhmä esittää yksimielisesti koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa saatujen tietojen pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella, että parhaiten viran hakuvaatimuksia vastaa KM Jonne Lehto. Hänen varalleen rekrytointiryhmä esittää valittavaksi FT Saila Leukumaa-Autton ja KM Virpi Labban tässä järjestyksessä. Yhteenveto hakijoista on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta valitsee perusopetuksen rehtorin toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.8.2023 alkaen KM Jonne Lehdon ja varalle FT Saila Leukumaa-Auton ja KM Virpi Labban tässä järjestyksessä. Perustelut valinnalle ovat koulutus, työkokemus ja haastattelussa saadun tiedon pohjalta tehty kokonaisarvio.

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Opetusvelvollisuus korvautuu tällä hetkellä hallinnollisilla tehtävillä.

Palkkaus OVTES:n palkkahinnoittelukohdan 40301202 mukaan: tehtäväkohtainen palkka on 4 851,75 euroa/kk. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti.

Virkaan valittavan tulee ennen valinnan vahvistamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote uhalla, että valinta muuten raukeaa.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

asianosaiset, perusopetus, palkat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan sivistyspalveluihin määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion sivistyslautakunta

Sivistyspalveluiden yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: sivistys@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan sivistyspalveluista.