Sivistyslautakunta, kokous 23.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Etsivä nuorisotyöntekijän osallistuminen Erasmus + opintovierailuun Tallinnassa 24.-28.8.2023

MUODno-2023-397

Valmistelija

  • Heidi Pouttu, nuorisovastaava, heidi.pouttu@muonio.fi

Perustelut

Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheilualan rahoitusohjelma, josta tuetaan näiden alojen yhteistyötä Euroopassa. Erasmus+ -ohjelma tarjoaa monen tyyppistä kehitys- ja verkostoitumistoimintaa organisaatioille, kuten henkilöstön ammattitaidon strategista kehittämistä, organisaation kapasiteetin vahvistamista ja kansainvälisiä yhteistyökumppanuuksia muissa maissa sijaitsevien organisaatioiden kanssa. Toiminnan tavoitteena on tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja vaihtaa parhaita käytänteitä.

Tallinnan opintovierailun ohjelmassa on osallistuminen Tallinnan yliopistossa pidettävään kaksipäiväiseen nuorisotyöntekijöille ja muille nuorten kanssa työskenteleville suunnattuun seminaariin (24.-25.8.2023). Seminaarin aiheita ovat luottamuksen rakentaminen syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin, työskenteleminen trauman kohdanneiden nuorten kanssa, kriisinhallinta ja oman työhyvinvoinnin ylläpitäminen tällaisissa tilanteissa. Lisäksi opintovierailun aikana käydään tutustumassa paikalliseen nuorisotyöhön, nuorisotyöntekijöiden yhdistykseen, Viron opetus- ja nuorisovirastoon sekä nuorisovaltuustoon.

Osallistujia opintovierailulle on Suomen lisäksi Islannista ja Irlannista. Suomesta on osallistumassa kaksi osallistujaa, joista toinen on Muonion kunnan etsivä nuorisotyöntekijä.

Osallistumisesta aiheutuvat kulut katetaan täysimääräisesti päivärahoja ja vakuutusta lukuun ottamatta Erasmus + ohjelman toimesta. Opintovierailulla ei ole erillistä osallistumismaksua.

Hallintosäännön 49 § mukaan kunnanhallitus tai ao. lautakunta päättää virka- ja työmatkoista ulkomaille lähialueiden ulkopuolelle (Pohjois-Ruotsin ja -Norjan ulkopuolelle).

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta päättää, että etsivä nuorisotyöntekijä voi osallistua Erasmus + opintovierailuun Tallinnassa 24.-28.8.2023.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

asianosainen, nuorisopalvelut, palkat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan sivistyspalveluihin määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion sivistyslautakunta

Sivistyspalveluiden yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan sivistyspalveluista.