Sivistyslautakunta, kokous 23.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Kirjastonjohtajan osallistuminen opintomatkalle tutustumaan Tanskan yleisiin kirjastoihin 5.-8.9.2023

MUODno-2023-359

Valmistelija

  • Paula Löppönen, kirjastonjohtaja, kulttuurivastaava, paula.lopponen@muonio.fi

Perustelut

Aluehallintoviraston kirjastotoimi järjestää kaksi samansisältöistä opintomatkaa yleisten kirjastojen henkilöstölle Tanskaan. Kirjastonjohtaja on hakenut ja tullut valituksi osallistumaan 5.-8.9.2023 järjestettävälle opintomatkalle.

Matkan aikana vieraillaan arkkitehtonisesti vaikuttavissa uusissa sekä pienissä että keskisuurissa kirjastoissa, joissa tiloja ja toimintaa on kehitetty mielenkiintoisesti. Matkan aikana vieraillaan kolmessa kirjastossa per päivä. Matkojen teemoiksi on valittu osallisuus, saavutettavuus, kirjastotilan käyttö, omatoimisuus, tapahtumat, palvelut lapsille, nuorille ja perheille, lukemisen edistäminen ja kirjastonkäyttö koronan jälkeen.

Aluehallintoviraston kustantamaan matkaan sisältyy:

- Lennot Helsinki – Kööpenhamina – Helsinki.
​​​​- Bussikuljetukset Kööpenhaminan lentokentältä ja takaisin sekä matkat kirjastoihin.
- Majoittuminen Kööpenhaminassa.
- yli 100 euron omavastuun ylittävät liityntämatkat Helsinki-Vantaan lentokentälle ja takaisin. Liityntämatkoihin voi hakea korvausta Lapin aluehallintovirastolta. Kulut korvataan kuitteja vastaan edullisimman matkustustavan mukaan. Korvausta voi hakea matkakustannuksista ja välttämättömistä majoituskustannuksista. Korvaus ei koske päivärahoja.

Kunnalle jää maksettavaksi osuus liityntämatkoista 100 euroon asti, muutoin osallistumisesta aiheutuvat kulut katetaan täysimääräisesti päivärahoja ja vakuutusta lukuun ottamatta aluehallintoviraston toimesta. Opintomatkasta ei ole erillistä osallistumismaksua.

Hallintosäännön 49 § mukaan kunnanhallitus tai ao. lautakunta päättää virka- ja työmatkoista ulkomaille lähialueiden ulkopuolelle (Pohjois-Ruotsin ja -Norjan ulkopuolelle).

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta päättää, että kirjastonjohtaja voi osallistua Aluehallintoviraston kirjastotoimen järjestämälle opintomatkalle Tanskaan 5.-8.9.2023.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

asianosainen, kirjastopalvelut, palkat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan sivistyspalveluihin määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion sivistyslautakunta

Sivistyspalveluiden yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan sivistyspalveluista.