Sivistyslautakunta, kokous 23.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Lumi, luonto ja erä - luontoliikunta osaksi lukioarkea -jatkohanke

MUODno-2021-634

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Muonion lukio ja sivistyspalvelut hakevat hankerahoitusta Lumi-, luonto- ja erä - luontoliikunta osaksi toista astetta -hankkeeseen luonto- ja muun liikunnan sekä lumiurheilun kehittämiseksi Muonion lukiossa. Hankkeen tarkoituksena on lumi, luonto ja erä –painotteisen nuorisoasteen koulutuksen kehittämishankkeen suunnittelu. Hankkeessa halutaan luoda raamit, joiden sisällä Muonion lukion ja ammattikoulun opiskelijat voivat osana opintojaan kehittää luonnossa liikkumiseen, eränkäyntiin ja kilpaurheiluun liittyvää osaamistaan.

Oman harrastuksen ja/tai tavoitteellisen urheilun sisällyttäminen nuorisoasteen opintoihin motivoi opiskelijaa opinnoissaan. Yhdessä tekeminen ja ryhmään kuuluminen lisää psyykkistä hyvinvointia. Se, että osa opiskelusta tapahtuu ulkona luonnossa, tuo myös luonnon hyvinvointivaikutukset nuorisoasteen opiskelijoiden arkeen. Hankkeen tuloksena syntyy selvitys ja kehittämishankesuunnitelma, jolla haetaan rahoitusta toimintamallin laatimiseen ja pilotointiin esimerkiksi ESR-rahastosta tai vastaavasta.

Hankerahoitusta haetaan Leader Tunturi-Lappi ry:ltä. Hankkeen hakijana toimii Muonion kunta, hankkeen pituus on 1.8.2022 - 31.7.2023 ja kokonaiskustannusarvio on noin 94 000 €, josta tuen osuus on 90 %. Muonion kunnan omarahoitusosuus on noin 9 400 €. Mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, palkataan hankkeelle projektipäällikkö ja hankkeelle asetetaan ohjausryhmä.

Hankesuunnitelma toimitettiin sähköpostitse 1.12.2021.

Ehdotus

Esittelijä

Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy hankkeen toteuttamisen hankesuunnitelman mukaisesti rahoituspäätöksen ollessa myönteinen. Tarvittaessa hankesuunnitelma sovitetaan saadun rahoituksen mukaiseksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, hallintosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi
  • Ruut Kyyrö, lukion rehtori, ruut.kyyro@muonio.fi

Perustelut

Muonion lukio ja sivistyspalvelut hakevat jatkohankerahoitusta Lumi-, luonto- ja erä - luontoliikunta osaksi lukioarkea -hankkeeseen luonto- ja muun liikunnan sekä lumiurheilun kehittämiseksi Muonion lukiossa. Hankkeen nimi on Lumi, luonto, erä ja liikunta nuorten hyvinvoinnin lisääjinä. Hankkeen avulla järjestetyn toiminnan avulla parannetaan asumisen edellytyksiä lisäämällä nuorten hyvinvointia, tavoitteena on nuorten identiteetin vahvistuminen, ja alueen perinnetietotaidon siirtyminen sukupolvelta toiselle. Uudet koulukohtaiset valinnaiset opinnot opettavat ympäristö-, ilmasto- sekä perinne- ja kulttuuritietoutta nuorille yli oppiainerajojen. Toiminnan pääpainona on nuorten kokonaisvaltainen hyvinvointi, jota lisää yhdessä tekeminen, uuden oppiminen ja luonnossa vietetty aika. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten sosiaalista kanssa käymistä, vaikuttamismahdollisuuksia sekä liikkumista. 

Hankerahoitusta haetaan Leader Tunturi-Lappi ry:ltä. Hankkeen hakijana toimii Muonion kunta. Hanke toteutetaan sivistyspalvelujen alaisuudessa. Hankkeen toiminta-aika on 7.1.2024-30.9.2025 ja kokonaiskustannusarvio on noin 99 600 euroa, josta tuen osuus on 90%. Muonion kunnan omarahoitusosuus on noin 9 960 euroa. Mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, palkataan hankkeelle hankekoordinaattori 60% työajalla ja sille muodostetaan ohjausryhmä. Hankkeen aikana saadaan kaksivuotinen suunnitelma toteutettua ja dokumentoitua jatkoa varten. Hankekoordinaattori organisoi toteutettavat kurssit ja muun hyvinvointitoiminnan siten, että hankkeen jälkeen toiminta sisällytetään lukion lukuvuosisuunnitelmaan.

Toimintaan pääsevät osallisiksi myös Enontekiön erälukion opiskelijat sekä alueen muut toisella asteella opiskelevat nuoret.

Tukihakemus on esityslistan oheismateriaalina. Tukihakemus on lähetetty 11.8.2023.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy jatkohankkeen toteuttamisen hankesuunnitelman mukaisesti rahoituspäätöksen ollessa myönteinen. Tarvittaessa hankesuunnitelma sovitetaan saadun rahoituksen mukaiseksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Lukio

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan sivistyspalveluihin määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion sivistyslautakunta

Sivistyspalveluiden yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan sivistyspalveluista.