Sivistyslautakunta, kokous 25.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Freeride Academy -toiminnan jatko lukiossa

MUODno-2022-215

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 24.2.2021 § 27 jatkaa hankkeena alkanutta Freeride Academyn toimintaa lukuvuonna 2021-2022 kunnan omalla rahoituksella.

Kevätlukukaudella 2022 valmennuksessa on viisi lukiolaista, joista kaksi päättää lukion nyt keväällä 2022. Näistä viidestä lukiolaisesta kolme on ulkopaikkakunnalta ja he ovat hakeutuneet Muonion lukioon opiskelemaan Freeride Academyn takia. Lukuvuodelle 2022-2023 on tällä hetkellä hakenut opiskelemaan kolme uutta urheilijaa, jotka kaikki ovat ulkopaikkakuntalaisia. Näistä hakijoista yksi tulee opiskelemaan Ammattiopisto Lappiassa. Tämänhetkisen tiedon mukaan valmennuksessa tulee olemaan lukukaudella 2022-2023 viisi urheilijaa, joista neljä on ulkopaikkakuntalaista.

Vs. lukion rehtori on sopinut yhteistyöstä Ammattiopisto Lappian kanssa lukuvuodelle 2022-2023 ja tarkoitus on kehittää yhteistyötä edelleen valmennus- ja koulutustoiminnan osalta. Yhteistyön ansiosta Freeride Academyn menoja saadaan katettua Ammattiopisto Lappialta saatavan laskutettavan tulon ansiosta. Freeride Academy -toiminnan jatkosuunnitelmassa, joka on oheismateriaalina, kerrotaan yhteistyöstä tarkemmin. Lisäksi Freeride Academy tulee tekemään tiivistä yhteistyötä Lumi, luonto ja erä - luontoliikunta osaksi lukioarkea -hankkeen kanssa.

Kustannukset muodostuvat valmennuksen palkkakustannuksista ja muiden palveluiden ostoista, jotka syntyvät muun muassa koulutustilaisuuksista ja leirityksistä. Syyslukukaudella 2022 kustannuksia syntyy noin 20 000 euroa ja tuloja noin 8 000 euroa. Syksyn tulot koostuvat lukukausimaksuista ja Ammattiopisto Lappialta saatavista tuloista. Tarvittava lisämääräraha on edellä mainitut kustannukset ja tulot sekä kevään lukukausimaksut huomioiden 9 000 euroa. Lukio-opiskelijasta kunnalle maksettava OKM:n valtionosuus ei ole käyttötaloustuloa, vaan se kirjataan tuloslaskelmaan tuloksi.

Freeride Academy –toiminnan jatkuminen kevätlukukaudelle 2023 ja lukuvuodelle 2023-2024 tullaan päättämään vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä. Toiminnan jatkuvuuden ja edellä mainitun yhteistyön kehittämisen kannalta on syytä tarkastella asiaa pidemmällä aikaperspektiivillä. Sivistyspalvelujen organisaation uudistustyössä sekä myöskin Lumi, luonto ja erä -hankkeessa tullaan arvioimaan lopullisesti toiminnan jatko.

Freeride Academy -toiminnan nettokustannukset syksyltä 2022 (9 000 €) esitetään katettavaksi siirtämällä varhaiskasvatuksen tehtäväalueelta säästyvistä henkilöstömenoista lukion tehtäväalueelle 9 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että varhaiskasvatuksen tehtäväalueelta siirretään 9 000 euroa lukion tehtäväalueelle.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Tämä päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)