Sivistyslautakunta, kokous 25.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Lumi, luonto ja erä - luontoliikunta osaksi lukioarkea -hankkeen ohjausryhmän nimeäminen

MUODno-2022-217

Valmistelija

 • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 1.12.2021 § 156 Lumi, luonto ja erä - luontoliikunta osaksi toista astetta -hankkeen toteuttamisen hankesuunnitelman mukaisesti rahoituspäätöksen ollessa myönteinen. Hakuprosessin aikana hankkeen nimi muuttui muotoon Lumi, luonto ja erä - luontoliikunta osaksi lukioarkea. Myönteinen rahoituspäätös on saatu 29.3.2022 Lapin ELY-keskukselta (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto).

Hallintosäännön 27 § mukaan lautakunta perustaa tarvittaessa toimialaansa kuuluvia työryhmiä.

Hankkeelle tulee valita ohjausryhmä. Sivistyspalvelut esittää, että ohjausryhmään valitaan:

 • Sivistyslautakunnan edustaja
 • Muonion Kirin edustaja
 • Reijo Suomaa (Muonion Tunturi-Veikkojen edustaja)
 • Jari Makkonen (Muonion Riistanhoitoyhdistyksen edustaja)
 • Muonion Yrittäjät ry:n edustaja
 • Päivi Rantakokko (sivistyspalvelujen edustaja)
 • Simo Sova (Ammattiopisto Lappian edustaja)
 • Nuorisovaltuuston edustaja
 • Lukion oppilaskunnan edustaja
 • Priitta Pöyhtäri-Trøen (Henkilöstön edustaja)

Vs. lukion rehtori on pyytänyt Muonion Kiriä, Muonion Tunturi-Veikkoja, Muonion Riistanhoitoyhdistystä, Muonion Yrittäjät ry:tä, nuorisovaltuustoa  sekä lukion oppilaskuntaa nimeämään oman jäsenensä ohjausryhmään.

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta päättää perustaa Lumi, luonto ja erä - luontoliikunta osaksi lukioarkea -hankkeen ajaksi ohjausryhmän ja valita siihen seuraavat henkilöt:

 • Sivistyslautakunnan edustaja
 • Muonion Kirin edustaja
 • Reijo Suomaa (Muonion Tunturi-Veikkojen edustaja)
 • Jari Makkonen (Muonion Riistanhoitoyhdistyksen edustaja)
 • Muonion Yrittäjät ry:n edustaja
 • Päivi Rantakokko (sivistyspalvelujen edustaja)
 • Simo Sova (Ammattiopisto Lappian edustaja)
 • Nuorisovaltuuston edustaja
 • Lukion oppilaskunnan edustaja
 • Priitta Pöyhtäri-Trøen (Henkilöstön edustaja)

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen seuraavalla lisäyksellä: sivistyslautakunnan edustajaksi valitaan Mikael Heikkilä.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan sivistyspalveluihin määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion sivistyslautakunta

Sivistyspalveluiden yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: sivistys@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan sivistyspalveluista.