Sivistyslautakunta, kokous 25.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Muonion kunnan sivistyspalvelujen ja ammattiopisto Lappian välinen sopimus Ammattiopisto Lappian opiskelijoiden kulkemisesta koulukuljetuksissa

MUODno-2022-218

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Ammattiopisto Lappian opiskelijoita on kulkenut Muonion kunnan sivistyspalvelujen järjestämisissä koulukuljetuksissa. Tällä hetkellä ei ole voimassa olevaa sopimusta koulukuljetuksen osalta, eikä kustannuksista ole sovittu. Ammattiopisto Lappia on tarjonnut asuntolapaikkaa ensisijaisesti muulta paikkakunnalta tuleville ja niille muoniolaisille opiskelijoille, joiden koulumatka on hankala.  Nyt asuntola on ollut täynnä ja osa opiskelijoista on kulkenut sivistyspalvelujen järjestämissä koulukuljetuksissa.

Tällä sopimuksella on tarkoitus sopia pitkäjänteinen ratkaisu Ammattiopisto Lappian opiskelijoiden koulukuljetuksen osalta.

Keväällä 2022 vt. sivistysjohtaja ja Ammattiopisto Lappian toimipaikkapäällikkö ovat neuvotelleet ja yhteistyössä laatineet oheismateriaalina olevaa sopimusta, jossa sovitaan Ammattiopisto Lappian opiskelijoiden kulkemisesta koulukuljetuksessa ja kustannuksista. Sivistyslautakunta keskusteli em. asiasta 27.4.2022.

Sopimuksen mukaan Ammattiopisto Lappia sitoutuu maksamaan opiskelijoidensa koulukuljetukset Muonion kunnan sivistyspalveluille.

Sivistysjohtaja ja toimipaikkapäällikkö tarkastavat vuosittain kuljetustarpeen ja -mahdollisuuden.

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Hallintosäännön 27 § mukaan lautakunta päättää palveluidensa sopimuksista. Hallintosäännön 153 § mukaan muun toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa palvelualuejohtaja tai hänen estyneenä ollessaan sijaiseksi määrätty, ja varmentaa asianomainen tehtäväaluevastaava jollei toimielin ole päättänyt toisin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy oheismateriaalin mukaisen sopimuksen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukseen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan sivistyspalveluihin määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion sivistyslautakunta

Sivistyspalveluiden yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: sivistys@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan sivistyspalveluista.