Sivistyslautakunta, kokous 26.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Koulukuljetussopimus 1.8.2023-31.7.2025 kohde 5

MUODno-2023-86

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Tuikka, toimistosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Koulukuljetukset on edellisen kerran kilpailutettu vuonna 2019. Nykyiset koulukuljetussopimukset ovat voimassa 31.7.2023 asti (viimeinen optiovuosi). Koulukuljetukset on edellisen kerran kilpailutettu kahdelle lukuvuodelle ja lisäksi kahdelle optiovuodelle.

Tulevan koulukuljetusten kilpailutuksen on suunniteltu kilpailutettavaksi edelleen kahdeksi vuodeksi sekä kahdeksi optiovuodeksi. Uudeksi sopimuskaudeksi esitetään 1.8.2023-31.7.2025. Sopimusta voidaan jatkaa ostajan päätöksellä vuosi kerrallaan 31.7.2026 tai 31.7.2027 saakka.

Hankinnan kokonaishintaa arvioitaessa, ilman optiovuosiakin, hankinnan arvo tulee ylittämään EU-kynnysarvon, joka on palveluhankinnoissa 215 000 euroa.

Koulukuljetuksen kilpailutuksen valmistelussa on kiinnitetty erityistä huomioita mm. liikennöintiin käytettävän ajoneuvokaluston laatuun huomioiden lain puhtaista ajoneuvoista (740/2021). Nämä seikat on huomioitu niin tarjouspyynnöissä kuin myös määriteltäessä tarjouskilpailun ratkaisuperusteita.

Liikennöintikorvaus sidotaan kuluttajahintaindeksin (2015=100) alakohdan 07.3.2 "Matkustajien kuljetus tieliikenteessä" indeksipistelukuun. Tarkistus tehdään vuosittain tammikuun indeksipisteluvun perusteella, ensimmäinen tarkistettu hinta otetaan käyttöön maaliskuussa 2024.

Tämänhetkisen tiedon mukaan kuljetettavien oppilaiden määrä tulee vähentymään sopimuskauden aikana, mutta reittien tarve pysyy ennallaan.

Kilpailutuksessa huomioidaan mahdollisuus käyttää vapaaksi jääviä paikkoja tai tyhjänä ajettavia suuntia asiointiliikenteeseen.

Jos kohteen kohdalla ei toisin mainita, päivittäin ajetaan yksi aamukuljetus ja 1-3 iltapäiväkuljetusta. Jos reitillä ei ole oppilaita, reitti ei toteudu.

Tarjouspyynnön palvelukuvaus (sis. reitit), ostoliikennesopimusluonnos ja kalustoluettelopohja ovat oheismateriaaleina.

Kilpailutus avataan Hilma-järjestelmässä.

Kilpailuttamisprosessin hoitaa Muonion kunnan toimeksiantona suunnittelu - ja konsultointiyritys Ramboll Finland Oy.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta päättää:

 1. Järjestää ajalle 1.8.2023-31.7.2025 koulukuljetushankinnasta avoimen tarjouskilpailun. Sopimusta voidaan jatkaa ostajan päätöksellä vuosi kerrallaan 31.7.2026 tai 31.7.2027 saakka.
 2. Hyväksyä oheismateriaalin: palvelukuvaus (sis. reitit), ostoliikennesopimusluonnos ja kalustoluettelopohja.
 3. Julkaista tarjouspyynnön/hankintailmoituksen viipymättä työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä HILMA-järjestelmässä, sekä Cloudiassa ja Muonion kunnan verkkosivuilla.
 4. Määrittää tarjouksen valintaperusteeksi kokonaistaloudellisuuden.
 5. Hyväksyä tarjousten valintaperusteeksi seuraavat painotukset: hinta 90% ja kaluston laatu 10%.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esteellisyys

Minna Back (Hallintolaki 28 § kohta 3)

Kokouskäsittely

Minna Back ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

Minna Back palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

 • Heikki Tuikka, toimistosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Muonion kunnan koulukuljetukset 1.8.2023 - 31.7.2025 (+ kaksi optiovuotta) on kilpailutettu Cloudia hankintajärjestelmässä 3.3. - 11.4.2023 välisenä aikana. Päätös option käyttöönotosta tehdään Muonion sivistyslautakunnassa viimeistään kolme kuukautta ennen kulloisenkin sopimuskauden päättymistä vuosi kerrallaan 31.7.2026 tai 31.7.2027 saakka. Jättäessään tarjouksen liikennöitsijä sitoutuu tuottamaan palvelua myös mahdollisille optiokausille.

Tarjouspyyntöä valmisteltaessa on otettu huomioon uusi velvoite puhtaan julkisen liikenteen järjestämisestä (Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista).

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Hinnan painoarvo oli 90 % (perushinta 85 % ja muutos-km hinta 5 %) ja laadun 10 %.

Kaluston laatupisteytys tehtiin päästöluokan ja käyttövoiman perusteella seuraavasti:

• Minimitaso on päästöluokka Euro5

• Päästöluokan Euro6 autoille annetaan 5/10 laatupistettä

• Ns. puhtaille ajoneuvoille annetaan 10/10 laatupistettä

Jos kohteen liikennöintiin tarvittiin enemmän kuin yksi ajoneuvo, laskettiin kohteeseen tarjottujen ajoneuvojen saamista laatupisteistä keskiarvo.

Kuhunkin kohteeseen valittiin edellä kuvatulla tavalla kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Lisäksi kuhunkin kohteeseen valittiin varalle toiseksi sijoittunut tarjous, jos tarjouksia oli jätetty enemmän kuin yksi.

Tarjouspyyntö julkaistiin HILMA-hankintakanavassa, EU:n julkisten hankintojen tietokannassa TED:ssä sekä Muonion kunnan verkkosivuilla. Tarjouspyyntöön liittyen on ollut mahdollista esittää lisäkysymyksiä, joihin vastattiin kaikille yhteisesti. 

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät kohteesta 5 Keimiöniemen suunta: YlläsExpress Liikenne Satokangas Oy / Tmi Olli Palkinen ja Tähelliset Oy.

Tarjouspyynnön palvelukuvaus, tarjouksesta esitetyt kysymykset ja vastaukset, tarjousten avauspöytäkirja, jätetyt tarjoukset sekä tarjousten yhteenveto ja vertailu Cloudia hankintajärjestelmästä ovat esityslistan oheismateriaaleina.

Ehdotus

Esittelijä

 • Priitta Pöyhtäri-Trøen, vs. lukion rehtori, priitta.poyhtari-troen@muonio.fi

Lautakunta päättää, että 1.8.2023 - 31.7.2025 kohteen 5 Keimiöniemen suunta koulukuljetuksista jätetyt tarjoukset hyväksytään seuraavasti, sillä edellytyksellä, että kalustontarkistus ja kilpailutuksen yleiset ehdot toteutuvat hyväksyttävästi:

Kohde 5 Keimiöniemen suunta: Valitaan Tähelliset Oy, varalle valitaan YlläsExpress Liikenne Satokangas Oy / Tmi Olli Palkinen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esteellisyys

 • Päivi Rantakokko (hallintolaki 28.3 § intressijäävi)

Tiedoksi

tarjoajat, perusopetus, lukio, elinvoimapalvelut

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

 

Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

 

I Hankintaoikaisuohje

 

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

 

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

 

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

 

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Muonion sivistyslautakunta
Puthaanrannantie 15b
99300 Muonio
sivistys@muonio.fi

Sivistyspalveluiden aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

 

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

 

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

 • yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
 • sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
 • sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

 

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

 

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

 

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

 

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

 

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

 

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

 

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi