Sivistyslautakunta, kokous 31.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Lautakunnan otto-oikeus

Perustelut

Kuntalain 92 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Hallintosäännön 18 §:n mukaan asia voidaan ottaa kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi.Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa  kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

  1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
  2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
  3. 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.


Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy kokonaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. Alemman viranomaisen tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido ylempää toimielintä.

Ylemmällä toimielimellä on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös, aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

Kirjastonjohtaja, kulttuurisihteeri
Hankintapäätös:
§ 3 Tuolikärryn hankinta kirjasto- ja kulttuuritoimelle, 22.08.2022

Lukion rehtori
§ 4 Sähkösäädettävien työpöytien hankinta, 23.06.2022
§ 5 Kaasujousi- ja aktiivituolien hankinta, 23.06.2022

Nuorisosihteeri
Muu päätös:
§ 3 Kunnallisen nuorisotyön dokumentointijärjestelmä nuoDon käyttöönotto, 28.06.2022

Sivistysjohtaja
Hankintapäätös:
§ 21 Torassiepin koulukuljetusten (aamu) hankinta lukuvuodelle 2022-2023, 21.06.2022
§ 23 Koululaisten tuolien hankinta, 23.06.2022
§ 24 Yhtenäiskoulun koululaisten pulpettien hankinta, 23.06.2022
§ 26 Kaasujousipöytien hankinta, 23.06.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Perusopetuksen ja lukion matematiikan tuntiopettajan tehtävän täyttäminen ajalle 1.8.2022-31.7.2023, 17.06.2022
§ 22 Lumi, luonto ja erä -hankkeen projektikoordinaattorin valinta ajalle 1.8.2022-31.7.2023, 22.06.2022
§ 27 Opintovapaa, toimistosihteeri, 03.08.2022

Varhaiskasvatusjohtaja
§ 10 Opintovapaahakemus, lastenhoitaja, 03.08.2022
§ 11 Lastenhoitajan työtehtävän muutos, 04.08.2022
§ 12 Lastenhoitajan työtehtävän muutos, 05.08.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan yllä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.