Sivistyslautakunta, kokous 31.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Liikuntasihteerin viransijaisuuden täyttäminen

MUODno-2022-389

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Hallintosäännön 42 a §:n mukaan lautakunnat valitsevat alaisensa organisaation tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövastaavat.

Sivistyspalvelujen liikuntasihteerin viransijaisuus ajalle 19.9.2022-18.9.2024 on ollut ehdollisena haettavana Kuntarekry-järjestelmässä, työ- ja elinkeinotoimiston tiedotuksessa ja kunnan internetsivuilla julkaistulla ilmoituksella. Hakuaika oli 1.7.2022-8.8.2022. Tehtävä täytetään ehdolla, että liikuntasihteerille sivistyslautakunta kokoukseen 31.8.2022 myöntää virkavapaan ajalle 19.9.2022-18.9.2024.

Liikuntasihteeri vastaa liikuntapalveluiden tehtäväalueesta, talouden suunnittelusta ja kehittää tehtäväalueen toimintaa. Liikuntasihteeri toimii esimiehenä liikuntapalveluiden tehtäväalueella. Hän vastaa toiminnan, tilojen, kaluston ja alueiden käytöstä. Liikuntasihteerin virkaan on liitetty mm. seuraavat hyvinvointikoordinaattorin tehtävät kunnanhallituksen päätöksellä 29.6.2022 § 159: kunnan poikkihallinnollinen hyvinvointia edistävä työ, hyvinvoinnin edistämisen tiimin vetovastuu, yhdistysten ja järjestöjen yhteyshenkilönä toimiminen, hankeneuvonta yhdistyksille sekä sähköisen hyvinvointikertomuksen jalkauttaminen ja seuranta. Liikuntasihteeri tulee olemaan osa kunnan sisäisen työhyvinvoinnin kehittämisen ja viestinnän tiimiä.

Liikuntasihteerin viran kelpoisuusehtona on alan soveltuva korkeakoulututkinto (AMK). Liikuntasihteerin viransijaiseksi valittavalta edellytetään tehtävässä menestymistä tukevaa työkokemusta, kokemusta kunnallishallinnosta, taloudesta ja seura- ja yhdistystyöstä. Työ vaatii huolellisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä oppimis- ja paineensietokykyä. Valittavalta odotetaan hyvää palvelualojen ja toimintaympäristöjen tuntemusta, hankeosaamista, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä valmiuksia sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Valittavalta odotetaan lisäksi tiimi- ja verkostotyöskentelytaitoja, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta, sujuvaa suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisua sekä aktiivista ja kehittämismyönteistä työotetta.

Tehtävään haki määräaikaan mennessä 15 henkilöä. Hakijoista yksitoista täyttivät tehtävän kelpoisuusehdot ja heistä neljä kutsuttiin haastatteluun. Haastateltavista yksi otti hakemuksensa pois ennen haastattelua. Hakijoista haastateltiin *********, ********* ja *********. Haastateltavat valittiin hakuasiakirjojen perusteella. Haastatteluryhmään kuuluivat vt. sivistysjohtaja Päivi Rantakokko, liikuntasihteeri Pihla Jaakkola, vt. kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila ja sivistyslautakunnan varajäsen Pirjo Ivanoff.

Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa saatujen tietojen pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella, että parhaiten viransijaisuuden hakuvaatimuksia vastaa *********. Hänen varalleen valitaan ********* ja ********* tässä järjestyksessä

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta valitsee liikuntasihteerin viransijaisuuteen ajalle 19.9.2022 - 18.9.2024 ********* ja varalle ********* ja ********* tässä järjestyksessä. Perustelut valinnalle on esitetty tämän päätöksen kuvausosassa.

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:n hinnoittelutunnuksen 02VAP020 mukainen ja tehtäväkohtainen palkka on 2 904,21 euroa/kk (sis. TVA-osuuden), lisäksi liikuntasihteerin tehtäväkohtaiseen palkkaan maksetaan 350 euron lisä kuukaudessa kunnanhallituksen päätöksen 29.6.2022 § 159 mukaisesti. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Virkaan valittavan tulee ennen valinnan vahvistamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Tiedoksi

Asianosaiset, liikuntapalvelu, palkat