Elinvoimalautakunta, kokous 14.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Korvaushakemus jätehuollon kuljetuksista

MUODno-2023-6

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Jätehuolto K. Malila on 28.12.2022 päiväämällään laskulla laskuttanut kuntaa Muonion jätevedenpuhdistamon rikkoutumisesta johtuneista ylimääräisistä ajoista Karesuvannon puhdistamolle 29.9.-9.10.2022 välisenä aikana. Malila on käynyt ko aikana 6 kertaa Karesuvannon puhdistamolla ja laskuttaa kuntaa ajetuista kilometreistä yhteensä 2023,68 eur (sis alv). Lasku esitellään lautakunnalle kokouksen oheismateriaalina. 

Elinvoimajohtaja on reklamoinut laskun aiheellisuudesta, mutta laskuttajan mielestä korvauksesta on keskusteltu edellisessä lautakunnan kokouksessa. 

Jätevedenpuhdistamolla rikkoutui lietteenkäsittelyprosessin toiminnalle tärkeä hydraulipumppu 23.9.2022. Vian korjaaminen kolme viikkoa (23.9. - 10.10.2022), koska korjaukseen tarvittavia osia ei ollut maassa. Puhdistamo kuitenkin pystyi vielä vastaanottamaan sakokaivolietettä puskurisäiliöön. Malila tyhjensi sakokaivolietteet jätevedenpuhdistamolle 28.9.2022, jolloin puhdistamon puskurisäiliö tuli täyteen. Puhdistamon seinällä syttyy punainen merkkivalo ja sähköinen venttiili sulkeutuu merkiksi säiliön täyttymisestä. Vesihuoltolaitoksen asentaja on soittanut Malilalle 29.9.2022 klo 7.26 ja kertonut ettei puhdistamo voi vastaanottaa sakokaivolietettä. 

Vesihuoltolaitoksella on tapana laittaa ennakkoon viestä etukäteen tiedossa olevista puhdistamon käyttökatkoksista. Yllättävistä rikkoontumisista tiedotetaan yrittäjiä mahdollisimman pikaisesti. 

Laskutettu korvaus ei perustu lakiin eikä vesihuoltolaitoksella ei ole korvausvelvoitteen aiheuttavaa sopimusta lietteenkuljetusyritysten kanssa. 

Hallintosäännön 27.1 § mukaan elinvoimalautakunta päättää vesihuoltolaitoksen asioista. 

Ehdotus

Esittelijä

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Lautakunta toteaa, että Malilan Karesuvannon ajoista on keskusteltu edellisen lautakunnan muut asiat -pykälässä mutta lautakunta ei ole tehnyt asiassa maksupäätöstä. Lisäksi lautakunta toteaa, ettei vesihuoltolaitos ole korvausvelvollinen Jätehuolto K. Malilan sakolietteen kuljettamisesta Karesuvantoon ja päättää tästä syystä jättää laskun aiheettomana suorittamatta. 

Muutettu päätösehdotus

Lautakunta toteaa, että Malilan Karesuvannon ajoista on keskusteltu lautakunnan kokouksessa 11.10.2022 muut asiat -pykälässä mutta lautakunta ei ole tehnyt asiassa maksupäätöstä. Lisäksi lautakunta toteaa, ettei vesihuoltolaitos ole korvausvelvollinen Jätehuolto K. Malilan sakolietteen kuljettamisesta Karesuvantoon ja päättää tästä syystä jättää laskun aiheettomana suorittamatta.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Valmistelija

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunnan 28.2.2023 kokousjärjestelyssä tapahtuneen virheen vuoksi lautakunta käsittelee asian uudelleen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Lautakunta toteaa, että Malilan Karesuvannon ajoista on keskusteltu lautakunnan kokouksessa 11.10.2022 muut asiat -pykälässä mutta lautakunta ei ole tehnyt asiassa maksupäätöstä. Lisäksi lautakunta toteaa, ettei vesihuoltolaitos ole korvausvelvollinen Jätehuolto K. Malilan sakolietteen kuljettamisesta Karesuvantoon ja päättää tästä syystä jättää laskun aiheettomana suorittamatta.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esteellisyys

  • Kari Malila (hallintolaki 28.1 §).

Kokouskäsittely

Kari Malila poistui esteellisenä tämän käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28.1 §).

Hanna-Mari Talvensaari valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta.