Elinvoimalautakunta, kokous 14.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa dnro 18472022(ATu)

MUODno-2021-543

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Kylä-Kaila, vt. kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi
Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää Muonion kuntaa antamaan lausunnon asiassa dnro 18472022 valituksen (kunnallisvalitus Muonion kunnan elinvoimalautakunnan päätöksestä 29.11.2022 § 110) ja sen täydennyksen sekä hallinto-oikeuden hankkiman elinvoimalautakunnan pöytäkirjan 29.11.2022 § 110 johdosta. Lausunnossa on annettava selostus asiasta, vastattava oikeudenkäynnin osapuolen esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausuttava esitetystä selvityksestä. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 37 §:n mukaan asianosaisen ja päätöksen tehneen viranomaisen on esitettävä selvitystä vaatimustensa perusteluista totuudenmukaisesti. Niiden on myötävaikutettava asian selvittämiseen sen oikeudellisen luonteen edellyttämällä tavalla. Viranomaisen on oikeudenkäynnissä otettava huomioon tasapuolisesti yleiset ja yksityiset edut.

Lausunnon lisäksi hallinto-oikeudelle toimitettaviin asiakirjoihin tulee liittää valituksenalaisen päätöksen perusteena olleet asiakirjat sekä muu tarvittava selvitys. Hallinto-oikeus pyytää sisällyttämään lausuntoon luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, jotta oikeudenkäynnin osapuolet saavat myöhemmin vastaselityspyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston.

Lausunto sekä pyydetyt selvitykset ja asiakirjat on pyydetty toimittamaan hallinto-oikeuteen 23.2.2023 mennessä, johon Muonion kunta on saanut lisäaikaa 2.3.2023 asti elinvoimalautakunnan kokousajankohdasta johtuen. Lausunto tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti.

Lausuntopyyntö ja elinvoimalautakunnan päätöksestä tehty valitus oheismateriaalina. Selostusosaa täydennetään kokoukseen mennessä asianajajan laatiman lausuntoehdotuksen pohjalta. 

Ehdotus

Esittelijä

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Päätösehdotus tuodaan kokoukseen.

Muutettu päätösehdotus

Elinvoimalautakunta päättää antaa lausuntonaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle oheisen lausuman.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kokouskäsittely

Asianajajan laatima lausuntoehdotus saatiin 28.2.2023 ja se käytiin läpi kokouksessa.

Valmistelija

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunnan 28.2.2023 kokousjärjestelyssä tapahtuneen virheen vuoksi lautakunta käsittelee asian uudelleen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta päättää antaa lausuntonaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle oheisen lausuman.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, kunnanhallitus