Elinvoimalautakunta, kokous 14.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Talvikunnossapitosopimusten option käyttö

MUODno-2023-97

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Muonion kunnan tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.6.2020 §§ 48-50 valinnut talvikunnossapitourakoitsijat vuosille 2020-2023 kirkonkylän kaavateille (Ollila Mikko), Oloksen ja Tuomaanpalon kaavateille (Huolto Velho) sekä kunnan hallinnoimien kiinteistöjen piha- ja pysäköintialueille (Kiinteistöhuolto Hyöky Oy). Talvikunnossapitourakan 2020-2023 yhteydessä pyydettiin myös optio talvikaudelle 2023 - 2024. Saapuneet tarjoukset esitellään pykälän oheismateriaalina. 

Option käyttö eli lisätilausta koskeva suorahankinta on mahdollinen silloin, kun alkuperäisessä palveluhankinta- tai rakennusurakkasopimuksessa on jo kilpailutettu pituudeltaan määrätty optioehto, joka on huomioitu alkuperäisessä tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa sekä sopimuksen arvon laskemisessa.

Option käyttöön liittyy kolmen vuoden aikarajoitus. Päätös option käyttämisestä pitää tehdä kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä, vaikka optio tosiasiallisesti käytettäisiinkin vasta myöhemmin esimerkiksi neljän vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä.

Elinvoimajohtaja on neuvotellut urakoitsijoiden kanssa. Urakoitsijoiden mielestä optiohintaan tulisi saada 6 % korotus, jotta mm. merkittävästi kohonneista polttoainekustannuksista saa edes osan katettua. 

Mikäli kyseessä on EU-kynnysarvion alittava hanke, voi sopimukselle tehdä vähäarvoisen muutoksen. Tämä tarkoittaa, että tehdyn muutoksen arvo tulee olla pienempi kuin 10 prosenttia alkuperäisen palvelu- tai tavarahankintasopimuksen tai palveluja koskevan käyttöoikeussopimuksen arvosta (Laki julkisista hankinnoista, 136 §, 2 mom. kohta 5). 

Hallintosääntö 27 § mukaan lautakunta päättää hankinnoista määrärahojen ja määriteltyjen hankintarajojen puitteissa siltä osin kuin niitä ei ole siirretty viranhaltijan päätettäviksi. 

Ehdotus

Esittelijä

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta päättää käyttää talvikunnossapitourakoiden optiot ja korottaa optiokauden hintaa 6 %. 

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

Valmistelija

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunnan 28.2.2023 kokousjärjestelyssä tapahtuneen virheen vuoksi lautakunta käsittelee asian uudelleen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta päättää käyttää talvikunnossapitourakoiden optiot ja korottaa optiokauden hintaa 6 %. 

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Mika Brännare saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 17:00.