Elinvoimalautakunta, kokous 14.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

MUODno-2023-114

Valmistelija

  • Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien tulee pysyä hyväksytyn talousarvion toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa.

Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Alla talousarvion toteutumalistaus ajopäivällä 27.2.2023. Toteutuma ei ole vielä lopullinen, vaan osa tuloista ja menoista on edelleen kirjaamatta.

       
 

ta

tot

tot-%

50 HALLINTO JA TUKIPALVELUT

     

TULOT

12100

12115,71

100,10

MENOT

-225294

-249138,83

110,60

NETTO

-213194

-237023,12

111,20

Hallinto- ja tukipalveluissa menot ovat ylittyneet 24 000 eur, mikä johtuu jaksotetuista palkoista ja budjetoimatta jääneistä elinvoimalautakunnan kokouspalkkioista n. 16 500 eur sekä varastoon on hankittu vesihuollon tarvikkeita n. 7 500 eur, jotka siirtyvät vesihuollon kustannuspaikalle asennustyön jälkeen.

     

51 RAKENNUSTARKASTUSPALVELUT

     

TULOT

57610

82579,01

143,30

MENOT

-119769

-112259,65

93,70

NETTO

-62159

-29680,64

47,70

Rakennustarkastuspalvelujen tulot ovat ylittyneet 25 000 eur ennakoitua suuremman lupapäätösmäärän vuoksi. Menot ovat alittuneet 7 500 eur ennakoitua pienemmistä ICT- ja laitevuokrakustannuksista johtuen. 

     

54 RAVITSEMUS- JA SIISTEYSPALVELUT

     

TULOT

1131681

1135035,80

100,30

MENOT

-1151523

-1076436,89

93,50

NETTO

-19842

58598,91

-295,3

Menot ovat alittuneet 75 000 eur johtuen ennakoitua pienemmistä menoista; palkat 33 000 eur, sairasvakuutuskorvaukset (menon vähennys) 13 000 eur, ICT-palvelut 5 000 eur, siivouspalvelut 3000 eur, koneiden ja laitteiden kunnossapito 8 000 eur, tarvikehankinnat (valtaosa siivoustarvikkeita) 13 000 eur.      

56 KIINTEISTÖ- JA TIEPALVELUT

     

TULOT

943482

1067697,15

113,20

MENOT

-1952874

-2056430,02

105,30

NETTO

-1009392

-988732,87

98

Toimintatulot ylitetty 124.215 euroa tonttien myynnin ja metsänmyynnin sekä kohonneiden vuokratuottojen ansiosta. 
Toimintamenojen ylitys 103.556 euroa aiheutui  palkoista 20 000 eur, lämmityksestä 45 000 eur (Kiela 35 000 eur, ala-aste 10 000 eur), sähkötarvikkeet 15 000 eur, välilliset verot 22 000 eur, kiinteistöleasing 8 000 eur. 
     

58 LIIKUNTAPAIKAT JA REITISTÖT

     

TULOT

0

314,52

0

MENOT

-206470

-183343,06

88,80

NETTO

-206470

-183028,54

88,60

Menojen alitus 23 000 henkilöstömenoissa.       

60 KUNTAKEH. JA MARKK.PALV.

     

TULOT

87113

76080,83

87,30

MENOT

-438585

-377918,76

86,20

NETTO

-351472

-301837,93

85,90

Tulot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä 11 032€, koska ulkopuolisen rahoittajan tuki kehittämishankkeille maksetaan tietyin %-osuuksin suhteessa syntyneisiin kustannuksiin. Kehittämishankkeiden kustannuksia on syntynyt arvioitua vähemmän, joten hanketulojakin on kertynyt arvioitua vähemmän.

Menoeristä suurin yksittäinen toteutumaton erä on palkat 32 757€, koska kahden hankkeen projektikoordinaattori aloitti työt ennakoitua myöhemmin ja koska 100% työajalla olleen hyvinvointikoord. tehtävää ei täytetty 1.7. alkaen sellaisenaan vaan tehtävät yhdistettiin liikuntasihteerin tehtävänkuvaan 19.9. alkaen.

Toinen yksittäinen toteutumaton menoerä oli matkailun alueorganisaation käynnistymiseen varattu osuus, josta jäi menoja toteutumatta 17 427€ organisoitumisen siirryttyä vuoteen 2023.

     

64 VESIHUOLTOLAITOS

     

TULOT

666125

607292,23

91,20

MENOT

-550229

-436783,91

79,40

NETTO

115896

170508,42

147,10

Vesihuoltolaitoksen tulo- ja menoarviossa on budjetoitu 132.500 euroa vesihuollon kehittämishankkeelle. Hankkeen toteutus siirtyi kuitenkin vuodelle 2023, jolloin tulojen ja menojen toteutuma heittää ko summan verran. 

Hankkeen määräraha poislukien, vesihuollon tulot ovat ylittyneet 73667 auroa ja menot ylittyneet 19.054 euroa. Menojen ylitys aiheutuu Oloksen viemärilaitoksen arvioitua suuremmasta jätevesilaskusta. 

     

KAIKKI YHTEENSÄ

     

TULOT

2898111

2981115,35

102,90

MENOT

-4644744

-4492311,12

96,70

NETTO

-1746633

-1511195,77

86,50

 

 

 

 


Investointiosa on sitova hankeryhmittäin eli osatehtävätason nettotasolla. Hankeryhmän jokaisen hankkeen osalta on esitettävä sanallinen hankekuvaus ja hankkeen tavoitteet. Lisäksi yli 1,0 milj.euron hankkeet ovat hankekohtaisesti sitovia.
Vuoden 2022 investoinneissa on suurin yksittäinen ylitys osatehtävätason 863, Yleiset alueet hankkeella 514, Onnellisia luonnostaan. Hankkeen toteutus on jatkoa viime vuodelta. Hankkeet menot ovat vuonna 2022 olleet 86 000 euroa. Vuoden 2022 maksatushakemusta ELY-keskukselle ei ole vielä jätetty. ELY:ltä on odotettavissa tukea 60.100 euroa, jolloin kunnan maksettavaksi jää 25.900 euroa.
Edellä mainitut huomioiden invenvestointien netto tulee alittumaan 34.163 euroa. 

Investointien toteutuma ajopäivällä 22.2.2023:

    Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä
    + muutokset    
851 MUU TALONRAKENNUS      
*        Hankinnat yht.                 202 000,00 214 292,84 -12 292,84
  Avustukset      
  Investoinnit netto             202 000,00 214 292,84 -12 292,84
860 LIIKENNEVÄYLÄT      
*        Hankinnat yht.                 30 000,00 30 430,04 -430,04
  Avustukset      
  Investoinnit netto             30 000,00 30 430,04 -430,04
862 LIIKUNTA-ALUEET      
*        Hankinnat yht.                 102 000,00 71 104,44 30 895,56
*        Avustukset yht.                -27 800,00 -6 913,23 -20 886,77
  Investoinnit netto             74 200,00 64 191,21 10 008,79
863 YLEISET ALUEET      
*        Hankinnat yht.                 97 500,00 151 487,31 -53 987,31
*        Avustukset yht.                -15 000,00 -7 625,27 -7 374,73
  Investoinnit netto             82 500,00 143 862,04 -61 362,04
880 VESILAITOS      
*        Hankinnat yht.                 430 000,00 422 142,82 7 857,18
  Avustukset      
  Investoinnit netto             430 000,00 422 142,82 7 857,18
882 VIEMÄRILAITOS      
*        Hankinnat yht.                 102 000,00 84 217,88 17 782,12
  Investoinnit netto             102 000,00 84 217,88 17 782,12
890 KAAVOITUS      
*        Hankinnat yht.                 25 000,00 12 500,00 12 500,00
  Investoinnit netto             25 000,00 12 500,00 12 500,00
  KAIKKI YHTEENSÄ      
*        Hankinnat yht.                 988 500,00 986 175,33 2 324,67
*        Avustukset yht.                -42 800,00 -14 538,50 -28 261,50
  Investoinnit netto             945 700,00 971 636,83 -25 936,83

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvioon laadittujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tulee seurata talousarviovuoden aikana ja lopulliset tavoitteiden toteutumiset käsitellä lautakunnissa viimeistään seuraavan vuoden helmikuun aikana. Täydennetyt tiedot liitetään vuoden 2022 toimintakertomukseen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tämän pykälän oheismateriaalina.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta toteaa talousarviototeutuman vuodelta 2022 tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.