Elinvoimalautakunta, kokous 25.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Matkailumarkkinoinnin ja -neuvonnan hankinta Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:ltä

MUODno-2022-442

Valmistelija

 • Kaisa Kylä-Kaila, vt. kehittämispäällikkö, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi

Perustelut

Kunta on varannut vuoden 2023 talousarviossa 35 000 euron määrärahavarauksen kuntakehittämisen ja työllisyyspalveluiden tehtäväalueelle Muonion matkailun alueorganisaation toiminnan tukemiseen siten, että varauksella katetaan matkailumarkkinoinnin ja matkailuneuvonnan tuottaminen alueorganisaation toimesta. Kyseinen alueorganisaatio Muoniossa on toistaiseksi Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry (2125630-4). Muonion kunta ja Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry ovat mukana suunnitteilla olevan osakeyhtiöpohjaisen matkailualueorganisaation valmistelussa, joka toimiessaan voisi jatkossa vastata mm. edellä mainittujen palvelujen tuottamisesta Enontekiön ja Muonion alueelle. Muonion kunta ja Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry ovat käyneet neuvotteluja siitä, että kunta hankkisi kokonaisvaltaisen matkailumarkkinoinnin ja -neuvonnan toimet Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:ltä vuoden 2023 osalta määrärahojen puitteissa siihen asti, kunnes mahdollinen uusi alueorganisaatio aloittaa toiminnan.

Suorahankinnan erityiset perusteet:

 • Aluemarkkinointi on keskeinen osa kunnan ja matkailuelinkeinon välistä yhteistyötä
 • Aluemarkkinointiin liittyvät immateriaalioikeudet (Discover Muonio -brändi, materiaalit, kanavat) omistaa Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry, joka on mm. vakiinnuttanut alueen markkinointibrändin
 • Hankinta tukee paikallista yhteistyötä; jäsenyrityksiä on mukana toiminnassa tällä hetkellä n. 70
 • Ratkaisu on kunnan kannalta kustannustehokas ja hankinta edistää alueorganisaation pitkäjänteistä kehittymistä
 • Palvelujen turvaaminen tilanteessa, jossa uuden organisaation perustamisprosessi on kesken

Muonion kunnan pienhankintaohjeen mukaan suorahankinta on mahdollista erityisin perustein kansalliseen kynnysarvoon asti. Kyseessä on pienhankinta, jonka arvo on yhteensä enintään 35 000 euroa (alv 0%). Suorahankinnan perusteella tehdään erillinen puitesopimus osapuolten välille, jossa määritellään ostettavien palveluiden sisältö, arvo ja muut sopimusehdot, kuten laskutusjaksot. 

Päätöksen perusteet

Hallintösääntö 28.5 §:n mukaan yli 20 000 euron hankinnoista päätöksen tekee lautakunta.

Pienhankintaohje kohta 2.2

Talousarvio 2023 kohta 2.6.6

Ehdotus

Esittelijä

 • Jaakko Muotka, vs. elinvoimajohtaja, jaakko.muotka@muonio.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä aluemarkkinointi- ja matkailuneuvontatoimien hankinnan Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:ltä selostusosan mukaisesti vuoden 2023 osalta määrärahojen puitteissa (enintään 35 000 euroa, alv 0%) siihen asti, kunnes mahdollinen uusi alueorganisaatio aloittaa toiminnan. Lisäksi elinvoimalautakunta valtuuttaa vs. elinvoimajohtajan ja vt. kehittämispäällikön sopimaan sopimuksen sisällön yksityiskohdista Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry:n kanssa. 

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan elinvoimapalveluihin määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion elinvoimalautakunta

Elinvoimapalveluiden yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: tekninen.tsto@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan elinvoimapalveluista.