Kunnanhallitus, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Keskuvaalilautakunnan tilapäisten varajäsenten nimeäminen

MUODno-2021-109

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla henkilö, joka on puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies (vaalilain 151 §). Vaaliasiamieheksi valitun tulee pyytää eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä tai varajäsenyydestä.

Vaalilain 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen esteellisyydestä säädetään hallintolain 27 - 30 §:ssä. Oikeusministeriö ohjeis taakirjeessään 1.10.2020, että esim. keskusvaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso on esteellinen osallistumaan ehdokasasettelusta päättämiseen puolisoaan koskevan listan osalta, ennakkoäänten laskentaan, tarkastuslaskentaan ja vaalien tuloksen vahvistamiseen.

Jos keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen asettuu kunnallisvaaleissa ehdokkaaksi, hänellä on kaksi vaihtoehtoa

  1. joko hän jättäytyy vaalien ajaksi pois keskusvaalilautakunnan työskentelystä, jolloin hänen sijaansa tulee varajäsen tai
  2. hän pyytää eroa keskusvaalilautakunnasta, jolloin hänen tilalleen voidaan valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen tai varajäsen.

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä osallistumaan johonkin lautakunnan kokoukseen tai ovat esteellisiä jossakin asiassa, valitsee keskusvaalilautakunta kokousta tai sen asian käsittelyä varten tilapäisen puheenjohtajan kuntalain ja hallintosäännön määräyksiä noudattaen.

Ehdokashakemusten jättöaika oli 9.3.2021 ja ehdokkaina ovat keskusvaalilautakunnan jäsenet Teuvo Tolvanen (pj) ja Pekka Veisto sekä varajäsenistä Joel Vikström ja Ulla-Maija Kangosjärvi. Varajäsenistä Pekka Seppänen ei ole vaalikelpoinen (muuttanut). Esteellisten tilalle on kutsuttu varajäsenet Pauli Kuru ja Helena Soutukorva.

Kunnanhallitus kokoontunee 22.3.2021 ja valitsee väliaikaisia varajäseniä. 

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta toteaa esteellisyydet.

Päätös

Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kuntavaalien 18.4.2021 ehdokasasettelulistat tuli toimittaa keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 ja laki vaalien siirtämisestä kesäkuulle on eduskunnan käsittelyssä. Tämän vuoksi keskusvaalilautakunnan on kokoonnuttava ja tehtävä vaalilain edellyttämät toimenpiteet alkuperäisen aikataulun mukaisesti siihen saakka, kunnes eduskunta päättää vaalien siirtämisestä.

Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien käytännön järjestelyistä. Sen keskeisenä tehtävänä on mm. vaaleja varten tarvittavista valmistavista toimen­piteistä huolehtiminen, ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen ja ääntenlaskenta. Keskus­vaalilautakuntaan on nimetty:

Teuvo Tolvanen (pj)
Raija Lehtimäki (vpj)
Ona Rauhala (jäsen)
Tellervo Reponiemi (jäsen)
Pekka Veisto (jäsen)
Joel Vikström (varajäsen)
Ulla-Maija Kangosjärvi (varajäsen)
Pekka Seppänen (varajäsen)
Helena Soutukorva (varajäsen)
Pauli Kuru (varajäsen)

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen (vaalilaki 13–14 §).

Kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen esteellisyydestä säädetään hallintolain 27–30 §:ssä.

Nykyisistä keskusvaalilautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä ovat esteellisiä ehdokkuuden vuoksi Teuvo Tolvanen, Pekka Veisto, Joel Vikström ja Ulla-Maija Kangosjärvi. Pekka Seppänen on muuttanut, joten hän ei ole vaalikelpoinen.

Ehdokasasettelu esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee ehdokasasettelun tiedoksi ja nimeää viisi tilapäistä varajäsentä keskusvaalilautakuntaan.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi keskusvaalilautakunnan tilapäisiksi varajäseniksi Annika Muotkan, Sami M. Muotkan, Kimmo Mäen ja Anneli Kuortin. 

Seuraavassa kokouksessa nimetään vielä yksi tilapäinen varajäsen.

Tiedoksi

nimetyt, keskusvaalilautakunta

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.