Kunnanhallitus, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Kiinteistön luovuttaminen Muonion Järvirinne Oy:lle

MUODno-1997-1

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Valtuusto päätti 29.9.1997 § 53 myydä tilan Järvirinne (498-401-21-1) rakennuksineen Piispalan kurssi- ja leirikeskukselle/Kannonkosken kunnalle. Tilalla sijaitsee Muotkavaaran koulurakennukset.

Kauppa toteutettiin perustamalla valtuuston 17.11.1997 päätöksellä ko. kiinteistöä varten Muonion Järvirinne Oy –niminen yhtiö (y-tunnus 1466336-6) ja valtuusto oikeutti kunnanhallituksen myymään kiinteistöyhtiön osakkeet Piispalan kurssi- ja leirikeskukselle.

Kauppakirja laadittiin ja allekirjoitettiin 29.4.1998 ja siinä todettiin mm.

  • kaupan kohteena oli kunnan omistamat osakkeet Muonion Järvirinne Oy-nimisestä yhtiöstä ja kaupassa siirtyi yhtiön koko osakekanta
  • osakkeet oikeuttavat hallitsemaan mainitun yhtiön omaisuutta ja siten myös kiinteistöä Järvirinne
  • ehdoissa oli, että omistusoikeus kohteeseen siirtyy heti sen jälkeen, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Kunnanhallitus hyväksyi kauppakirjan 18.5.1998 § 121 ja kauppahinta on suoritettu.

Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisterissä Järvinne -tila on edelleen kunnan omistama, koska 1998 allekirjoitetulla kauppakirjalla on myyty kiinteistöyhtiön osakkeet eikä kiinteistöä. Muonion Järvirinne Oy:n osakkeet omistaa Kannonkosken kunnan liikelaitos Nuorisokeskus Piispala (y-tunnus 0175798-8).

Kannonkosken kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja Nuorisokeskus Piispalan toimitusjohtaja lähestyivät keväällä 2020 kuntaa ja esittivät kiinteistön omistusoikeuden siirtämistä alkuperäisen päätöksen mukaisesti kiinteistöyhtiölle. Rakennuksia on kunnostettu vuosien varrella merkittävästi ja toimintaa halutaan kehittää edelleen mm. majoituspalveluiden osalta. Lisäksi Kannonkosken kunta osallistuu parhaillaan erityiseen kuntajakoselvitykseen ja Järvirinne –kiinteistön omistusoikeus tulisi käsitellä ennen mahdollisia kuntaliitoksia (kuntarakennelaki 36 §).

Omistusoikeuden siirtäminen edellyttää uuden kauppakirjan allekirjoittamista Muonion Järvirinne Oy:n kanssa.  Kauppakirjaluonnos toimitetaan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy, että omistusoikeus tilaan Järvirinne (498–401–21–1) rakennuksineen siirtyy Muonion Järvirinne Oy:lle uuden kauppakirjan allekirjoittamisella ja kauppahinta todetaan suoritetuksi.

Hallitus valtuuttaa hallinto-osaston tekemään kauppakirjaan mahdollisia teknisiä muutoksia.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Muonion Järvirinne Oy, Nuorisokeskus Piispala (Kannonkosken kunta), tekninen, kirjanpito, tekninen osasto

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.