Kunnanhallitus, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Meän Koulu -kiinteistön rakennuksen myyminen ja maa-alueen vuokraaminen (sopimukset)

MUODno-2020-103

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Ylimuonion kylätoimikunta ry on toimittanut ostotarjouksen Ylimuonion vanhasta koulukiinteistöstä Meän koulu (498-403-8-33). Yhdistys tarjoaa kauppahinnaksi yhden euron.

Kyläyhdistyksen suunnitelmissa on hakea Leader –rahoitusta mm. rakennuksen korjaukseen ja ylläpitoon ja tämän vuoksi yhdistyksen tulisi omistaa kiinteistö. Tarkoituksena on mm. uusia lämmitys- ja jätevesijärjestelmä sekä portaat ja rakentaa luiska turvalliseen kulkemiseen.  

Kiinteistön pinta-ala on 2 410 m2, sillä sijaitseva koulurakennus on valmistunut 1900 -luvun vaihteessa ja peruskorjauksia rakennukseen on tehty ennen vuotta 2000. Koulurakennus on ollut vuokrattuna kyläyhdistys Meän koulu ry:lle vuodet 2002-2009 ja luovutettu vastikkeetta kyläyhdistyksen käyttöön hallituksen päätöksellä 25.5.2009 § 148.

Vanha koulurakennus ei ole valtuuston 11.11.2019 § 64 hyväksymässä toimitilaohjelmassa eikä kunnalla ole ollut muutoin suunnitelmia rakennuksen tai kiinteistön suhteen. Kunnanhallitus on linjannut 5.11.2007 § 261, että se hyväksyy periaatteessa rakennusten myymisen kyläyhdistyksille kylien elinvoiman tukemiseksi.

Kangosjärven koulun rakennukset irtaimistoineen myytiin Kyläyhdistys Kangosjärven Kajastus ry:lle 14 200 eurolla ja maa-alueesta tehtiin vuokrasopimus yhden euron kertakorvauksella. Kunta sai samalla omistukseensa vaihtomaana tilan Ilola, jonka pinta-ala oli 2 640 m2  (valtuusto 17.12.2007 § 97). Kyläyhdistys saa kiinteistöstä vuokratuloja kulujen kattamiseen.  

Kihlangin koulukiinteistöä tarjottiin ennen julkiseen myyntiin asettamista kyläyhdistykselle, mutta sillä ei ollut mahdollisuuksia kiinteistön ylläpitoon (kunnanhallitus 24.8.2020 § 153).

Kätkäsuvannon, Muotkavaaran ja Särkijärven koulukiinteistöt on myyty muille kuin kyläyhdistyksille.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Ylimuonion vanha koulukiinteistö Meän koulu (498-403- 8-33) myydään rakennuksineen Ylimuonion kylätoimikunta ry:lle yhden (1) euron hintaan siinä kunnossa kuin se tällä hetkellä on. 

Kunnanhallitus määrittelee muut kauppaehdot valtuuston hyväksymin periaattein.

Päätös

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Ylimuonion vanha koulurakennus Meän koulu (498-403-8-33) myydään yhdellä (1) eurolla ja maa-alue vuokrataan 30 vuodeksi yhden (1) euron kertakorvauksella Ylimuonion kylätoimikunta ry:lle siinä kunnossa kuin se tällä hetkellä on. 

Kunnanhallitus määrittelee muut kauppaehdot valtuuston hyväksymin periaattein.

Kokouskäsittely

Manu Friman esitti, että rakennus myydään eurolla  ja maa-alueesta tehdään vuokrasopimus 30 vuodeksi euron kertakorvauksella. Hallitus kannatti esitystä yksimielisesti.

Perustelut

   

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Ylimuonion vanha koulurakennus Meän koulu (498-403-8-33) myydään yhdellä (1) eurolla ja maa-alue vuokrataan 30 vuodeksi yhden (1) euron kertakorvauksella Ylimuonion kylätoimikunta ry:lle siinä kunnossa kuin se tällä hetkellä on. 

Kunnanhallitus määrittelee muut kauppaehdot valtuuston hyväksymin periaattein.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.12.2021 § 55 Meän koulu –kiinteistön maa-alueen vuokraamisen ja rakennuksen myymisen Ylimuonion kylätoimikunta ry:lle.

Hallinto-osastolla on laadittu oheismateriaalina olevat maanvuokrasopimus- ja rakennuksen kauppakirjaluonnokset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy laaditut Meän koulu -kiinteistöä koskevan maanvuokrasopimuksen ja rakennuksen myyntisopimuksen.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Ylimuonion kylätoimikunta, tekninen osasto, kirjanpito

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.