Kunnanhallitus, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Melontahankkeen projektityöntekijöiden rekrytointi ja tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen

MUODno-2020-190

Valmistelija

 • Matti Pinola, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, matti.pinola@muonio.fi

Perustelut

Elinkeinotoimi on hakenut Muonion mainiot melontareitit –melontareittien kehittämishanketta Tunturi-Lapin Leader ry:ltä 14.1.2021 ajalle 1.4.2021 – 31.3.2022. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 61 280 euroa, josta tuen osuudeksi on hakemuksessa määritelty 90 %. Hanke ei ole vielä saanut rahoituspäätöstä sen ollessa Ely -keskuksen käsittelyssä.

Mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, hankkeeseen rekrytoidaan kaksi osa-aikaista projektityöntekijää. Osa-aikaiset työntekijät työskentelevät 60 % työajalla, toinen aikavälillä n. 1.5.2021 – 31.1.2022 ja toinen aikavälillä n. 1.5. – 30.11.2021.

Projektityöntekijät tekevät muun muassa:

 • Muonion melontavesistöjen kartoitusta maastossa ja karttaaineiston pohjalta
 • Vesistöjen melontasoveltuvuuden ja potentiaalin arviointia sekä tähän liittyviä selvitystöitä (esim. vesillemeno ja poistumispaikat, turvallisuus), reittien luokittelua
 • Reittikuvauksia TOPreiteistä (tuotekortit) sekä näihin liittyvää viestintää ja kirjoitustyötä suomeksi ja englanniksi sekä vastaa materiaalin tuottamiseen liittyvistä järjestelyistä
 • Reittien kehittämisohjelman laatimista tuleville vuosille
 • Raportointia ja dokumentointia hankkeen toimenpiteistä
 • Muita hankesuunnitelman mukaisia tehtäviä toimisto ja maasto-olosuhteissa
 • Projektityöntekijöistä toinen on päävastuussa hankkeen koordinoinnista ja hallinnoinnista.

 

Elinkeinolautakunta on käsitellyt rekrytointeja kokouksessaan 2.3.2021 § 4 ja antanut luvan suorittaa kyseiset rekrytoinnit kunnan hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä. Rekrytoinnit suoritetaan ehdollisena siihen asti, kunnes hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen. Mikäli hanke ei saa myönteistä rahoituspäätöstä, rekrytointeja ei suoriteta.

Palkkauksen osalta elinkeinolautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle, että projektityöntekijöiden palkka määritellään hinnoittelutunnuksen 02VAP050 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen vaativien ammattitehtävien mukaisesti (2190,27 e/kk) sekä esittänyt lisäksi, että hallitus määrittää tehtäville TVA:n. Työaika 60% yleistyöajasta (yleistyöaika on 38,25 h/päivä). Kustannukset kohdentuvat hankkeelle ja ne on huomioitu talousarviossa.

Hallinto- ja henkilöstösuunnittelija on 17.3.2021 päivätyssä lausunnossaan esittänyt, että projektityöntekijöiden tehtäväkohtaiset palkat (100 %) määritellään seuraavasti:

Hankkeen koordinoinnista ja hallinnoinnista päävastuussa oleva projektityöntekijä:

 • Palkkahinnoittelutunnus 02VAP050 2 190,27 e/kk
 • Tehtävän vaativuus (TVA) 409,73 e/kk
 • Yhteensä 2 600,00 e/kk

 

Projektityöntekijä:

 • Palkkahinnoittelutunnus 02VAP050 2 190,27 e/kk
 • Tehtävän vaativuus (TVA) 309,73 e/kk
 • Yhteensä 2 500,00 e/kk.

 

Hallinto- ja henkilöstösuunnittelijan lausunto toimitetaan oheismateriaalina.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että Muonion mainiot melontareitit –melontareittien kehittämishankkeen projektityöntekijöiden tehtäväkohtaiset palkat (100 %) määritellään seuraavasti:

Hankkeen koordinoinnista ja hallinnoinnista päävastuussa oleva projektityöntekijä:

 • Palkkahinnoittelutunnus 02VAP050 2 190,27 e/kk
 • Tehtävän vaativuus (TVA) 409,73 e/kk
 • Yhteensä 2 600,00 e/kk

 

Projektityöntekijä:

 • Palkkahinnoittelutunnus 02VAP050 2 190,27 e/kk
 • Tehtävän vaativuus (TVA) 309,73 e/kk
 • Yhteensä 2 500,00 e/kk.

 

Hallitus delegoi rekrytointiprosessin ja henkilövalinnat elinkeinolautakunnan tehtäväksi.  

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 


Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.