Kunnanhallitus, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Sopimus Lapin työpajojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyön linjauksista

MUODno-2020-107

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Laki oppivelvollisuuden laajentamisesta astuu voimaan 1.8.2021 samaan aikaan nuorisolain 11 §:n muutoksen kassa. Laki opiskeluun hakeutumisvelvollisuudesta astui voimaan 1.1.2021. Nämä kaikki lakimuutokset koskevat palveluiden järjestämistä kunnissa ja esim. yhtenä oppimisympäristönä voi toimia työpaja. Lisäksi sote-muutoksen myötä on tulossa merkittäviä muutoksia työpajojen toimintaan, tämän hetken tietojen mukaan kunnalliset työpajat eivät voi tuottaa kuntouttavan työtoiminnan palvelua, vaan hyvinvointialueet kilpailuttavat palveluntarjoajan. Tähän etsitään ratkaisua ennen 1.1.2023.

Kunnan työpaja on osallistunut Työpajan opinnollistaminen –hankkeeseen 2018–2020 ja siinä oli mukana myös työpajat seuraavista kunnista: Ii, Kittilä, Simo ja Tervola sekä Ammattiopisto Luovi ja Oulun seudun ammattiopisto. Hanketta hallinnoi Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja sen aikana laadittiin Lapin työpajojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyön linjauksista sopimus.

Linjausten tarkoituksena on edistää alueen työpajojen ja koulutuksenjärjestäjien yhteistyötä ja varmistaa, että yksilön (valmentautujan tai opiskelijan) etua painotetaan kaikessa yhteistyöhän liittyvässä päätöksenteossa huomioimalla kohderyhmän erityispiirteet mahdollisimman laajasti.  Yhteistyön lähtökohtana on luoda yksikön tueksi pysyviä toimintamalleja. Sopimuksessa edellytetään nimeämään omassa organisaatiossa yhteistyötä koordinoiva vastuuhenkilö ja nämä vastuuhenkilöt kokoontuvat vuosittain esim. sopimaan yhteistyön tarkemmista tavoitteista. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry tukee alueita opinnollistamisessa ja yhteistyötä työpajojen ja koulutuksenjärjestäjien välillä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen Lapin työpajojen ja ammatillisen koulutuksenjärjestäjien yhteistyön linjauksista ja nimeää kunnan yhteyshenkilöksi yksilövalmentajan.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Tiedoksi

yksilövalmentaja

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.