Kunnanhallitus, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Uuden palveluasumisyksikön vuokrien määrittäminen

MUODno-2021-123

Valmistelija

 • Henri Muotka, vs. sosiaalijohtaja, henri.muotka@muonio.fi
 • Merja Hietala, taloussihteeri, merja.hietala@muonio.fi
 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi
 • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Uusi palveluasumisyksikkö on valmistumassa ja tehostetun palveluasumisen asuntojen vuokrat täytyy määrittää.

Vuokran määrään vaikuttavat mm. seuraavat seikat:

 • Asiakas ei pääsääntöisesti voi valita asuntoa, johon hänet tehostetussa palveluasumisessa sijoitetaan, eikä sijoitettavaa yksikköä, vaan valinnan tekee sosiaalitoimen viranhaltija.
 • Tehostetun palveluasumisen tarjoaminen kuntalaisille tulee olla tasapuolista, niin hoidon kuin asiakkaan kustannusten osalta.
 • Yhden tehostetun palveluasumispaikan ostaminen kunnan ulkopuolelta maksaa kunnalle noin 50 000 euroa ja lisäksi asiakas maksaa itse palveluntarjoajalle vuokran, ateriapalvelut ja mahdolliset muut tukipalvelumaksut.
 • Kyseessä on vuokralla asuminen, joten on huolehdittava asiakkaiden/omaisten neuvomisesta asumistukien hakemiseen.
 • Vuokrattavissa huoneissa on kahta eri kokoa ja isommissa on varaus keittiölle.

Taloussihteeri ja tekninen johtaja ovat tehneet laskelmia kustannuksista ja tuloista. Valmisteluun on osallistunut myös kunnan- ja hallintojohtaja, sosiaaliosastolta vanhustyönohjaaja, toimistosihteeri ja sosiaalijohtaja. Valmistelun pohjalta laadittu ehdotus vuokrasta noudattelee yksityisen palveluntarjoajan vuokratasoa tehostetussa palveluasumisessa.

Maakunnan laskentakaavan mukaan: 

Pääomavuokra (Tekninen arvo * 6 % + maanvuokra)

199 893

Ylläpitovuokra (ylläpitopalvelut+käyttöpalvelut)

140 000

Vuosivuokra yhteensä

339 893

 

Kunnan poistosuunnitelman mukaan:

Ylläpitovuokra

140 000

Poistot/vuosi  (3 260 000 euroa /30 v)

108 667

Kustannukset vuodessa yht.

248 667

 

Jos vuokra olisi sama kuin Ojusniityssä nyt

 

548,47 + sähkö 10,- + vesi 7,- 564,47 /asunto * 25 as

 

Vuokratulo vuodessa

169 641

 

Tällä laskelmalla neliövuokraksi muodostuisi

m2

Palveluasunnoissa 29,4 m2

19,20

Tehostetun asunnoissa 20,6 m2

27,40

 

Asuntojen neliöt yhteensä

615 m2

Yhteisten tilojen neliöt yhteensä 

518 m2

Asumisneliöt yhteensä

1 133 m2

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää uuden asumispalveluyksikön asuntojen vuokriksi seuraavat:

 • isompi asunto 584,47 euroa/kk
 • pienempi asunto 544,47 euroa/kk.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Tiedoksi

sosiaaliosasto, tekninen osasto, kirjanpito

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.